Menu
PRESSMEDDELANDE

Granskning av det kvantitativa referensvärdet för tillväxten i penningmängden

14 december 2000

Granskning av referensvärdet

Vid sitt möte den 14 december 2000 granskade ECB-rådet referensvärdet för tillväxt i penningmängden. ECB-rådet beslutade att det nuvarande referensvärdet för tillväxt i penningmängden, mätt som den årliga ökningstakten för det breda penningmängdeaggregatet M3, ligger kvar på 4 1/2 %. Detta beslut fattades på grundval av att det fortfarande finns stöd för de antaganden som låg till grund för att beräkna det första referensvärdet i december 1998 (och som bekräftades i december 1999), dvs antaganden om den trendmässiga potentiella tillväxttakten och den trendmässigt avtagande omloppshastigheten i M3 i euroområdet.

Vad gäller antagandet för den trendmässiga potentiella tillväxttakten noterade ECB-rådet att framsteg gjorts vad gäller strukturreformer i euroområdet. Det finns dock ännu inte några klara bevis på att mätbara och varaktiga ökningar i produktivitetstillväxten i euroområdet skulle berättiga en omfattande upprevidering av antagandet för den trendmässiga potentiella tillväxten i BNP. Trots detta har osäkerheten som omger uppskattningar av utvecklingen på medellång sikt av den potentiella tillväxttakten i euroområdet förändrats och tycks nu ligga på uppsidan. Mot denna bakgrund kommer ECB-rådet att noga bevaka eventuella tecken på en snabbare ökning av tillväxttakten i euroområdet. ECB-rådet vill också understryka att förutsättningarna för en ökning av den potentiella tillväxttakten skulle kunna förbättras genom ytterligare strukturreformer på arbets- och varumarknaderna. ECB:s penningpolitik skulle naturligtvis ta erforderlig hänsyn till sådana förändringar.

Beslutet att referensvärdet ligger fast visar kontinuitet i den penningpolitiska strategin. ECB-rådet kommer att utföra nästa granskning av referensvärdet i december 2001.

ECB:s penningpolitiska strategi och referensvärdet

I samband med granskningen av referensvärdet vill ECB-rådet erinra om nedanstående egenskaper hos referensvärdet och dess roll för ECB:s penningpolitiska strategi.

1. Inom den första pelaren tillskriver ECB:s penningpolitik penningmängden en viktig roll. I syfte att upplysa allmänheten om hur viktig penningmängden är, beslutade ECB-rådet i oktober 1998 att sätta ett kvantitativt referensvärde för tillväxten i ett brett penningmängdsaggregat. I december 1998 tillkännagav ECB-rådet det första referensvärdet på 41/2 % årlig tillväxt i penningmängdsaggregatet M3. Flera undersökningar har givit empiriska resultat som stöder denna roll och bekräftar att villkoren för att tillkännage ett referensvärde (stabil efterfrågan på pengar, prognosvärde för M3 för framtida inflation) uppfylls i euroområdet.

2. Referensvärdet beräknades genom att använda det välkända sambandet mellan penningmängdstillväxt, å ena sidan, och prisutveckling, real BNP och omloppshastighet, å andra sidan.

Ett referensvärde som beräknas på detta sätt är i linje med - och bidrar till att uppnå - prisstabilitet. Härledningen av referensvärdet baserades därför på Eurosystemets definition av prisstabilitet. Eurosystemet definierar prisstabilitet som att ökningen på årsbasis i det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) är under 2 % för euroområdet. Prisstabilitet skall upprätthållas på medellång sikt.

För att vara förenligt med den medelfristiga inriktningen av ECB:s penningpolitik har referensvärdet beräknats med hjälp av antaganden om trenden för omloppshastigheten i M3 på medellång sikt och trenden för den potentiella tillväxttakten på medellång sikt. Dessa antaganden var:

  1. Omloppshastigheten i M3 sjunker i en takt som på medellång sikt mellan 1/2 % och 1 % per år.

  2. Potentiell tillväxttakt på mellan 2 % och 2 1/2 % per år på medellång sikt.

Med hänsyn till definitionen av prisstabilitet och dessa två antaganden satte ECB-rådet det första referensvärdet till 4 1/2 % i december 1998 och bekräftade detta värde i december 1999 eftersom antagandena om utsikterna på medellång sikt var oförändrade.

3. ECB-rådet granskade dessa antaganden vid sitt sammanträde den 14 december 2000 och bekräftade att de fortfarande i princip är hållbara. Därför beslutade ECB-rådet att referensvärdet skall ligga kvar på 4 1/2 %.

4. ECB-rådet önskar också att erinra om att ECB:s penningpolitiska strategi bygger på två pelare för att bedöma riskerna för framtida prisstabilitet. Den monetära analysen skall alltid ses i samband med den andra pelaren för ECB:s penningpolitiska strategi vilken utnyttjar andra ekonomiska indikatorer i samband med en brett baserad bedömning av utsikterna för prisutveckling och riskerna för prisstabilitet. Referensvärdet innebär inte något åtagande från Eurosystemets sida att mekaniskt ingripa och korrigera om penningmängdstillväxten avviker från referensvärdet. I själva verket är det så att den monetära utvecklingen noggrant analyseras i förening med andra indikatorer för att bedöma dess effekt på utsikterna för prisstabilitet på medellång sikt.

Speaking engagements

Kontakt för media