Menu
PRESSEMEDDELELSE

Fornyet vurdering af den kvantitative referenceværdi for pengemængdevæksten

14. december 2000

Fornyet vurdering af referenceværdien

På sit møde den 14. december 2000 foretog Styrelsesrådet en fornyet vurdering af referenceværdien for pengemængdevæksten. Styrelsesrådet besluttede at bekræfte den nuværende referenceværdi for pengemængdevæksten, nemlig en årlig vækstrate på 4 1/2 pct. for det brede pengemængdemål, M3. Begrundelsen for beslutningen var, at det har vist sig, at de underliggende antagelser for udledningen af den første referenceværdi i december 1998 (og bekræftelsen heraf i december 1999), nemlig antagelserne om trendmæssig vækst i den potentielle produktion og det trendmæssige fald i omløbshastigheden i M3 i euroområdet, fortsat er gældende.

Styrelsesrådet anerkendte, at der for så vidt angår antagelsen om trendmæssig vækst i den potentielle produktion, var gjort fremskridt med hensyn til strukturreformer i euroområdet. Der er imidlertid stadig ingen afgørende beviser for målbare og varige stigninger i produktivitetsvæksten i euroområdet, der kunne berettige til en større justering i opadgående retning af antagelsen om trendmæssig vækst i potentielt BNP. Ikke desto mindre er den usikkerhed, der omgiver estimater af udviklingen i den potentielle produktionsvækst i euroområdet på mellemlang sigt, drejet i opadgående retning. På denne baggrund vil Styrelsesrådet nøje overvåge yderligere tegn på en acceleration i produktivitetsvæksten i euroområdet. Styrelsesrådet ønsker endvidere at understrege, at den potentielle produktionsvækst kunne styrkes gennem yderligere strukturreformer på arbejds- og varemarkederne. ECB's pengepolitik ville naturligvis tage sådanne forandringer behørigt i betragtning.

Bekræftelsen af referenceværdien betyder, at forfølgelsen af den hidtidige pengepolitiske strategi fortsættes. Styrelsesrådet foretager den næste vurdering af referenceværdien i december 2001.

ECB's pengepolitiske strategi og referenceværdien

I forbindelse med den fornyede vurdering af referenceværdien ønsker Styrelsesrådet at minde om følgende karakteristika for referenceværdien og dens rolle i ECB's pengepolitiske strategi.

1. I ECB's pengepolitiske strategis første søjle tilskrives den monetære udvikling en fremtrædende rolle. For at signalere pengemængdens fremtrædende rolle over for offentligheden besluttede Styrelsesrådet i oktober 1998 at offentliggøre en kvantitativ referenceværdi for væksten i et bredt pengemængdemål. I december 1998 bekendtgjorde Styrelsesrådet den første referenceværdi på 4 1/2 pct. for den årlige vækst i pengemængdemålet M3. Flere empiriske undersøgelser har givet dokumentation til støtte for denne rolle, og de bekræfter, at betingelserne for at offentliggøre en referenceværdi (stabile pengeefterspørgselsforhold og M3's egnethed som ledende indikator for den fremtidige inflation) er opfyldt for euroområdet.

2. Referenceværdien blev udledt af den velkendte relation mellem på den ene side væksten i pengemængden og på den anden side udviklingen i priser, det reale BNP samt pengemængdens omløbshastighed.

En referenceværdi, der er udledt på denne måde, er i overensstemmelse med - og bidrager til at opnå - prisstabilitet. Udledningen af referenceværdien var derfor baseret på Eurosystemets definition af prisstabilitet. Eurosystemet definerer prisstabilitet som en år-til-år stigning i det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) for euroområdet på under 2 pct. Prisstabilitet skal opretholdes på mellemlang sigt.

For at være i overensstemmelse med orienteringen mod det mellemlange sigt i ECB's pengepolitiske strategi blev referenceværdien udledt ved hjælp af antagelser om den trendmæssige omløbshastighed i M3 på mellemlang sigt og den trendmæssige vækst i den potentielle produktion på mellemlang sigt. Disse antagelser var:

  1. På mellemlang sigt falder omløbshastigheden i M3 med en trendrate på 1/2 pct. til 1 pct. årligt.

  2. Den potentielle produktion vokser med en trendrate på mellem 2 pct. og 2 1/2 pct. årligt på mellemlang sigt.

Under hensyntagen til definitionen af prisstabilitet og disse to antagelser besluttede Styrelsesrådet i december 1998 at fastsætte den første referenceværdi til 4 1/2 pct. og bekræftede denne værdi i december 1999 baseret på uforandrede mellemfristede antagelser.

3. På sit møde den 14. december 2000 foretog Styrelsesrådet en revurdering af disse antagelser og konkluderede, at de begge fortsat principielt er gyldige. Styrelsesrådet bekræftede derfor referenceværdien på 4 1/2 pct.

4. Styrelsesrådet ønsker endvidere at minde om, at ECB's pengepolitiske strategi bygger på to søjler til vurdering af risiciene for fremtidig prisstabilitet. Den monetære analyse skal altid ses i sammenhæng med den anden søjle i ECB's pengepolitiske strategi, der anvender andre økonomiske og finansielle indikatorer i forbindelse med en bredt funderet vurdering af udsigterne for prisudviklingen og risiciene for prisstabiliteten. Referenceværdien medfører ikke en forpligtelse for Eurosystemet til mekanisk at korrigere afvigelser i pengemængdevæksten i forhold til referenceværdien. Udviklingen i pengemængden analyseres derimod grundigt i sammenhæng med andre indikatorer for at konstatere dens indflydelse på risiciene for prisstabiliteten på mellemlang sigt.

Speaking engagements

Medie- og pressehenvendelser