Menu
PRESSMEDDELANDE

GRANSKNING AV DET KVANTITATIVA REFERENSVÄRDET FÖR TILLVÄXTEN I PENNINGMÄNGDEN

2 december 1999

Vid sitt möte den 2 december 1999 beslutade ECB-rådet att referensvärdet för penningmängdstillväxten ligger fast. Detta innebär således att den årliga ökningstakten för det breda penningmängdsaggregatet M3 ligger kvar på 4½%. Detta beslut fattades på grundval av att de komponenter som användes för att beräkna det första referensvärdet i december 1998, dvs. Eurosystemets definition på prisstabilitet samt antaganden om den trendmässiga reala BNP-tillväxten och den trendmässiga nedgången i omloppshastigheten i M3, inte har förändrats.

ECB-rådet kommer som tidigare att bedöma penning- och kreditutvecklingen i relation till referensvärdet på grundval av det tremånaders glidande medeltalet för den årliga ökningstakten. ECB-rådet har beslutat att hädanefter revidera referensvärdet varje år. Nästa granskning kommer att ske i december 2000.

Mot denna bakgrund vill ECB-rådet understryka att strukturreformer på varu- och arbetsmarknaden väsentligen skulle bidra till att stärka den trendmässiga tillväxtpotentialen för euroområdet. Eurosystemets penningpolitiska strategi skulle på lämpligt sätt beakta sådana förändringar.

Härledningen av referensvärdet på 4½% är ett uttryck för ett medelfristigt synsätt. Den generösa likviditetssituation som rått under 1999 kommer att hållas i åtanke.

I samband med granskningen av referensvärdet vill ECB-rådet påminna om nedanstående egenskaper hos referensvärdet och dess roll för Eurosystemets penningpolitiska strategi.

  1. Med beaktande av orsakerna till inflation på längre sikt spelar penningmängden en framträdande roll för ECB-rådet. Detta är den "första pelaren" i Eurosystemets stabilitetsinriktade penningpolitiska strategi. I syfte att upplysa allmänheten om hur viktig penningmängden är, beslutade ECB-rådet i oktober 1998 att sätta ett kvantitativt referensvärde för tillväxten i ett brett penningmängdsaggregat. I december 1998 tillkännagav ECB-rådet referensvärdet på 4½% årlig tillväxt i penningmängdsaggregatet M3.
  2. Det första referensvärdet beräknades genom att använda det välkända sambandet mellan penningmängdstillväxt, å ena sidan, och prisutveckling, real BNP och omloppshastighet, å andra sidan. Referensvärdet beräknades på ett sätt som är förenligt med - och bidrar till att uppnå prisstabilitet. Det baserades således på Eurosystemets definition av prisstabilitet. Eurosystemet definierar prisstabilitet som att ökningen från år till år är under 2% i det harmoniserade konsumentprisindexet (HIKP) för euroområdet. Prisstabilitet skall upprätthållas på medellång sikt. För att vara förenligt med den medelfristiga inriktningen av Eurosystemets penningpolitik har referensvärdet beräknats med hjälp av antaganden om den den medelfristiga trenden för reala BNP och utvecklingen av omloppshastigheten i M3 på medellång sikt. Dessa antaganden var:
    1. reala BNP växer trendmässigt, på medellång sikt, i en takt på mellan 2% och 2½% per år, och
    2. omloppshastigheten i M3 sjunker trendmässigt i en takt som på medellång sikt ligger mellan ½% och 1% per år.
    Med hänsyn till definitionen för prisstabilitet och dessa två antaganden satte ECB-rådet i december 1998 det första referensvärdet till 4½%.

ECB-rådet granskade dessa antaganden vid sitt sammanträde den 2 december 1999 och beslutade att de fortfarande är hållbara. Följaktligen fann ECB-rådet ingen anledning att ändra referensvärdet.

Rådet tog även tillfället i akt att vid denna granskning åter igen understryka att referensvärdet är väl förankrat i den penningpolitiska strategin och att denna i sig är inriktad på att bibehålla prisstabilitet. Strategin använder två pelare för att bedöma hoten mot framtida prisstabilitet. Referensvärdet för penningmängdstillväxt är en viktig del av den första strategipelaren, vilken ger en framträdande roll åt analyser av den monetära utvecklingen. Den information som framkommer genom denna analys skall alltid ses i samband med Eurosystemets andra penningpolitiska pelare, vilken innefattar en bred bedömning av utsikterna för prisutvecklingen och av riskerna för prisstabiliteten, genom att använda andra tillgängliga indikatorer. Referensvärdet innebär alltså inte något åtagande från Eurosystemets sida att mekaniskt ingripa och korrigera om penningmängdstillväxten avviker från referensvärdet. I själva verket är det så att den monetära utvecklingen noggrant analyseras i förhållande till referensvärdet i syfte att säkerställa dess effekt på utsikterna för prisstabilitet på medellång sikt.

Om hot mot prisstabiliteten kan fastställas genom denna analys justeras penningpolitiken på lämpligt vis för att möta dessa hot. Följaktligen finns det inget automatiskt samband mellan kortfristiga avvikelser i M3-tillväxten och penningpolitiska beslut även om omfattande eller långvariga avvikelser från referensvärdet i normalfallet signalerar hot mot prisstabiliteten.

ECB-rådet kommer att fortsätta att regelbundet och ingående analysera den monetära utvecklingen i förhållande till referensvärdet. Referensvärdet kommer även att utnyttjas för att förklara för allmänheten vad denna analys innebär för de penningpolitiska besluten. Mot bakgrund av detta innebär beslutet att referensvärdet ligger fast, en kontinuitet i den penningpolitiska strategin och det medför inte någon ändring av ECB-rådets bedömning av den nuvarande penningpolitiska inriktningen.

Speaking engagements

Kontakt för media