Menu
PRESSEMEDDELELSE

FORNYET VURDERING AF DEN KVANTITATIVE REFERENCEVÆRDI FOR PENGEMÆNGDEVÆKSTEN

2. december 1999

På sit møde den 2. december 1999 besluttede Styrelsesrådet at bekræfte referenceværdien for pengemængdevæksten, nemlig en årlig vækstrate på 4½ pct. for det brede pengemængdemål, M3. Denne beslutning blev truffet, fordi de underliggende komponenter for udledningen af den første referenceværdi i december 1998, nemlig Eurosystemets definition af prisstabilitet og antagelserne om trendmæssig vækst i det reale BNP og trendmæssigt fald i omløbshastigheden i M3, er forblevet uændret.

Styrelsesrådet vil fortsat vurdere udviklingen i pengemængden i forhold til referenceværdien på grundlag af det 3-måneders glidende gennemsnit af de årlige vækstrater. Styrelsesrådet har besluttet fremover at tage referenceværdien op til ny vurdering regelmæssigt en gang om året. Den næste vurdering vil således finde sted i december 2000.

På denne baggrund ønsker Styrelsesrådet at understrege, at det trendmæssige vækstpotentiale i euroområdet kan øges betydeligt ved hjælp af strukturelle reformer på arbejds- og varemarkederne. Eurosystemets pengepolitiske strategi vil tage sådanne forandringer behørigt i betragtning.

Udledningen af referenceværdien på 4½ pct. er udtryk for en fremgangsmåde orienteret mod det mellemlange sigt. Der må tages hensyn til situationen med rigelig likviditet i 1999.

I forbindelse med den fornyede vurdering af referenceværdien ønsker Styrelsesrådet at minde om følgende karakteristika for referenceværdien og dens rolle i Eurosystemets pengepolitiske strategi:

  1. I betragtning af at inflation på længere sigt er af monetær oprindelse, tildeler Styrelsesrådet pengemængden en fremtrædende rolle. Den udgør den »første søjle« i Eurosystemets stabilitetsorienterede pengepolitiske strategi. For at signalere pengemængdens fremtrædende rolle over for offentligheden besluttede Styrelsesrådet i oktober 1998 at offentliggøre en kvantitativ referenceværdi for væksten i et bredt pengemængdemål. I december 1998 bekendtgjorde Styrelsesrådet den første referenceværdi på 4½ pct. årlig vækst for pengemængdemålet M3.
  2. Den første referenceværdi blev udledt ved hjælp af den velkendte relation mellem på den ene side væksten i pengemængden og på den anden side udviklingen i priser, det reale BNP samt pengemængdens omløbshastighed. Referenceværdien blev udledt, så den er i overensstemmelse med - og bidrager til at opnå - prisstabilitet. Den er derfor baseret på Eurosystemets definition af prisstabilitet. Eurosystemet definerer prisstabilitet som en år-til-år stigning i det harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) for euroområdet på under 2 pct. Prisstabilitet skal opretholdes på mellemlang sigt. For at være i overensstemmelse med orienteringen mod det mellemlange sigt i Eurosystemets pengepolitiske strategi blev referenceværdien udledt ved hjælp af antagelser om udviklingen i det reale BNP og i omløbshastigheden i M3 på mellemlang sigt. Disse antagelser var:
    1. Det reale BNP vokser med en trendrate på mellem 2 pct. og 2½ pct. årligt på mellemlang sigt, og
    2. omløbshastigheden i M3 falder med en trendrate på ½ pct. til 1 pct. årligt på mellemlang sigt.
    Under hensyntagen til definitionen af prisstabilitet og disse to antagelser besluttede Styrelsesrådet i december 1998 at fastsætte den første referenceværdi til 4½ pct.

På sit møde den 2. december 1999 gennemgik Styrelsesrådet disse antagelser og bekræftede, at de begge fortsat er gyldige. Styrelsesrådet så derfor ikke nogen grund til at ændre referenceværdien.

Styrelsesrådet benyttede i forbindelse med denne gennemgang lejligheden til endnu engang at understrege, at ideen om en referenceværdi er indkapslet i en pengepolitisk strategi, som har til formål at fastholde prisstabilitet. Denne strategi bygger på to søjler til vurdering af risiciene for fremtidig prisstabilitet. Referenceværdien for pengemængdevæksten udgør en vigtig del af den første søjle i denne strategi, som tilskriver analysen af den monetære udvikling en fremtrædende rolle. Den information, som fremkommer af denne analyse, må altid ses i forbindelse med den anden søjle af Eurosystemets pengepolitiske strategi, som udgør en bredt funderet vurdering af udsigterne for prisudviklingen og risiciene for prisstabiliteten, baseret på andre foreliggende indikatorer. Referenceværdien medfører derfor ikke en forpligtelse for Eurosystemet til mekanisk at korrigere afvigelser i pengemængdevæksten i forhold til referenceværdien. Udviklingen i pengemængden analyseres snarere grundigt i forhold til referenceværdien for at konstatere dens indflydelse på udsigterne for prisstabiliteten på mellemlang sigt.

Hvis denne analyse viser, at prisstabiliteten er truet, træffes der passende pengepolitiske foranstaltninger for at imødegå sådanne trusler. Mens store eller langvarige afvigelser i pengemængdevæksten i forhold til referenceværdien under normale omstændigheder signalerer tegn på risici for prisstabiliteten, er der derfor ikke nogen automatisk forbindelse mellem kortvarige afvigelser i væksten i M3 fra referenceværdien og pengepolitiske beslutninger.

Styrelsesrådet fortsætter med regelmæssigt og grundigt at analysere udviklingen i pengemængden i forhold til denne referenceværdi og gøre rede for denne analyses indflydelse på de pengepolitiske beslutninger over for offentligheden. På denne baggrund betyder bekræftelsen af referenceværdien en fortsættelse af forfølgelsen af den hidtidige pengepolitiske strategi og medfører ikke nogen ændring i Styrelsesrådets vurdering af den nuværende pengepolitiske situation.

Speaking engagements

Medie- og pressehenvendelser