Pamätné mince 2 € – 2019

Uvedené popisy mincí sú prevažne prevzaté z Úradného vestníka Európskej únie a môžu sa preto od iných materiálov zverejnených na internetovej stránke ECB mierne líšiť.

Španielsko

Pamätná strana mince 2 €

Motív: Pamiatky svetového kultúrneho a prírodného dedičstva Unesco – staré mesto a kostoly za hradbami mesta Ávila

Popis: Mesto Ávila si zachovalo jednoduchosť a čistotu stredovekého štýlu. Obkolesujú ho najzachovalejšie hradby v Španielsku, ktorých detail je vyobrazený uprostred mince. Vo vrchnej časti mince je v kruhu uvedený nápis „ESPAÑA“, rok vydania „2019“ a značka mincovne. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 1 milión mincí

Dátum vydania: február 2019


Francúzsko

Pamätná strana mince 2 €

Motív: 30. výročie pádu Berlínskeho múru

Popis: Od pádu Berlínskeho múru uplynulo tridsať rokov. Okrem dosahu na nemeckú spoločnosť mala táto udalosť aj celosvetové dôsledky. Dátum 9. november 1989 predstavuje koniec studenej vojny a začiatok procesu uzmierovania po niekoľkých desaťročiach napätia v medzinárodných vzťahoch. Na európskej úrovni išlo o prvý krok smerom k znovuzjednoteniu jednej z popredných krajín Európskej únie. Táto významná zmena bola neskôr zhmotnená v podobe Moskovskej zmluvy, ktorej signatárom bolo aj Francúzsko. Európska únia následne v priebehu jediného roka privítala šestnásť miliónov nových občanov, čo malo štrukturálny a ekonomický dosah porovnateľný so vstupom novej krajiny.
Na minci je vyobrazený Berlínsky múr s otvorom uprostred, cez ktorý prelietajú holubice (symbol medzinárodného uzmierenia) a prechádzajú jasajúce zástupy. V pozadí sa nachádza Brandenburská brána, jeden z najznámejších symbolov Berlína. Na jednej strane Berlínskeho múru sa nachádza nápis „30 ans de la chute du Mur de Berlin/30 Jahre Mauerfall“. V spodnej časti mince je uvedený rok vydania mince „2019“ a napravo označenie vydávajúcej krajiny „RF“ (République française). Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 10 miliónov mincí

Dátum vydania: január 2019


Írsko

Pamätná strana mince 2 €

Motív: 100 rokov írskeho parlamentu Dáil Éireann

Popis: Minca zachytáva prvé zasadnutie Dáil Éireann v tzv. Kruhovej sále. Samospráva írskeho národa sa začala 21. januára a celé prvé zasadnutie írskeho parlamentu sa na zdôraznenie jeho symbolického významu konalo v írskom jazyku. Veľká Kruhová sála budovy Mansion House sa klenie nad početným zhromaždením predstavujúcim prvý zvolený parlament v dejinách írskeho národa. Uprostred mince sú tradičnou unciálou vpísané slová „An Chéad Dáil“ a v hornej časti letopočet „1919“. V spodnej časti sa nachádza názov krajiny a rok vydania mince „ÉIRE 2019“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 1 milión mincí

Dátum vydania: január 2019


Nemecko

Pamätná strana mince 2 €

Motív: 70. výročie založenia Spolkovej rady

Popis: Na minci je veľmi detailne a precízne zachytená budova nemeckej Spolkovej rady. V hornej polovici vnútorného poľa mince sa nachádza značka príslušnej mincovne („A“, „D“, „F“, „G“ alebo „J“), iniciálky autora a rok „2019“. V dolnej polovici vnútorného poľa mince je uvedený nápis „BUNDESRAT“ a kód vydávajúcej krajiny „D“. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 30 miliónov mincí

Dátum vydania: január 2019


Taliansko

Pamätná strana mince 2 €

Motív: 500. výročie úmrtia Leonarda da Vinci

Popis: Minca zachytáva detail maľby Leonarda da Vinci „Dama con l’ermellino“ (Dáma s hranostajom, Národné múzeum v Krakove). Vľavo sa nachádza nápis „LEONARDO“, iniciály autorky Marie Angely Cassolovej „MAC“ a skratka Talianskej republiky „RI“. Vpravo je značka rímskej mincovne „R“ a letopočty 1519 a 2019, teda rok Leonardovho úmrtia a rok vydania mince. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 3 milióny mincí

Dátum vydania: január 2019


Luxembursko

Pamätná strana mince 2 €

Motív: 100. výročie nástupu veľkovojvodkyne Charlotte na trón

Popis: Na ľavej strane mince je vyobrazená podobizeň jeho kráľovskej výsosti veľkovojvodu Henriho a na pravej strane je podobizeň veľkovojvodkyne Charlotte. V spodnej časti mince je uvedený názov vydávajúcej krajiny „LUXEMBOURG“ a pod ním rok vydania „2019“. Vo vrchnej časti je v polkruhu okolo portrétov uvedený nápis „Centenaire de l’accession au trône de la Grande-Duchesse Charlotte“ (storočnica nástupu veľkovojvodkyne Charlotte na trón). Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 500 000 mincí

Dátum vydania: január 2019


Belgicko

Pamätná strana mince 2 €

Motív: 450. výročie úmrtia Pietra Bruegela staršieho

Popis: Vo vnútornej časti mince sa nachádza portrét slávneho belgického maliara Pietra Bruegela staršieho a obraz na maliarskom stojane. Nad nimi je uvedené meno P. BRUEGEL a letopočty 1569 (vedľa ktorého sa nachádza malý krížik označujúci rok úmrtia) a 2019 (rok vydania mince). Na ľavej strane sa nachádza Merkúrova palica, značka Kráľovskej holandskej mincovne v Utrechte, ktorá bude mať na starosti razbu mince, ako aj erb mesta Herzele, ktorý je zároveň značkou riaditeľa belgickej mincovne, a kód krajiny BE. Na pravej strane mince sú uvedené iniciály autora mince Luca Luycxa (LL). Okraj vnútorného poľa mince lemujú malé bodky tvoriace kruh. Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 155 000 mincí

Dátum vydania: január 2019


Belgicko

Pamätná strana mince 2 €

Motív: 25. výročie založenia Európskeho menového inštitútu (EMI)

Popis: Vo vnútornej časti mince je na pravej strane vyobrazený portrét prvého prezidenta EMI Alexandra Lamfalussyho, pod ktorým je uvedené jeho meno. Uprostred ľavej časti mince sa nachádza skratka EMI. Nad ňou je uvedený rok 1994, teda rok, v ktorom bol inštitút založený a Lamfalussy sa stal jeho prvým prezidentom. Pod nápisom „EMI“ je vyobrazených niekoľko mincí, ktoré padajú jedna na druhú a na ktorých sú v smere zhora nadol nápisy „€“, „ECU“ a „BEF“. Keďže mincu vydáva Belgicko, rozhodli sme sa pre nápis „BEF“, teda skratku bývalej belgickej národnej meny. Motív má symbolizovať prechod od národných mien k jednotnej európskej mene euro, pretože hlavným poslaním EMI bolo vytvoriť Európsky systém centrálnych bánk vrátane ECB a novú menu. V ľavej hornej časti mince je umiestnený nápis „European Monetary Institute“. Na ľavej strane sa nachádza Merkúrova palica, značka Kráľovskej holandskej mincovne v Utrechte, ktorá bude mať na starosti razbu mince, ako aj erb mesta Herzele, ktorý je zároveň značkou riaditeľa belgickej mincovne. V spodnej časti mince je umiestnený kód krajiny BE a letopočet 2019. Na pravej strane mince sa nachádzajú iniciály jej autora Luca Luycxa (LL). Vo vonkajšom prstenci mince sa nachádza dvanásť hviezd Európskej únie.

Náklad: 155 000 mincí

Dátum vydania: január 2019