Rada pre dohľad

Rada pre dohľad zasadá dvakrát mesačne. Predmetom zasadaní je diskusia, plánovanie a výkon úloh ECB v oblasti dohľadu. Svoje návrhy rozhodnutí predkladá Rade guvernérov v rámci postupu vychádzajúceho z implicitného súhlasu.

Rada guvernérov ECB

Zloženie

  • predseda (vymenovaný na obdobie piatich rokov bez možnosti opätovného zvolenia)
  • podpredseda (vybratý spomedzi členov Výkonnej rady ECB)
  • štyria zástupcovia ECB
  • zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu
Členovia Rady pre dohľad
Členovia ECB
predsedníčka Danièle Nouyová CV
podpredsedníčka Sabine Lautenschlägerová CV
zástupca ECB Ignazio Angeloni CV
zástupca ECB pozícia neobsadená
zástupca ECB pozícia neobsadená
zástupca ECB Pentti Hakkarainen CV
Zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu
Belgicko Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Nemecko Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht),
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Estónsko Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon),
Madis Müller (Eesti Pank)
Írsko Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Grécko Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Španielsko Margarita Delgadová (Banco de España)
Francúzsko Denis Beau (Banque de France)
Taliansko Fabio Panetta (Banca d’Italia)
Cyprus Yiangos Demetriou (Central Bank of Cyprus)
Litva Vytautas Valvonis (Lietuvos bankas)
Lotyšsko Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija),
Zoja Razmusaová (Latvijas Banka)
Luxembursko Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur Financier),
Norbert Goffinet (Banque centrale du Luxembourg)
Malta Catherine Galeaová (Malta Financial Services Authority),
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Holandsko Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Rakúsko Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht),
Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank)
Portugalsko Elisa Ferreirová (Banco de Portugal)
Slovinsko Primož Dolenc (Banka Slovenije)
Slovensko Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Fínsko Anneli Tuominenová (Finanssivalvonta),
Mervi Toivanenová (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Ak vnútroštátny orgán dohľadu určený členským štátom nie je národnou centrálnou bankou, zástupcu príslušného orgánu môže sprevádzať zástupca národnej centrálnej banky danej krajiny. V takých prípadoch sa budú všetci títo zástupcovia na účely hlasovania považovať za jedného člena.

Rada pre dohľad (v plnom zložení, 22. februára 2018)

Riadiaci výbor

Riadiaci výbor podporuje Radu pre dohľad v jej činnosti a pripravuje jej zasadania.

Zloženie

  • predseda Rady pre dohľad
  • podpredseda Rady pre dohľad
  • jeden zástupca ECB
  • piati zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu

Piatich zástupcov vnútroštátnych orgánov dohľadu vymenúva Rada pre dohľad na obdobie jedného roka na základe rotačného systému, ktorý zaručuje spravodlivé zastúpenie krajín.

Členovia riadiaceho výboru
predsedníčka Rady pre dohľad Danièle Nouyová
podpredsedníčka Rady pre dohľad Sabine Lautenschlägerová
zástupca ECB Pentti Hakkarainen
Nemecko Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Taliansko Fabio Panetta (Banca d'Italia)
Grécko Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Írsko Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Malta Catherine Galeaová (Malta Financial Services Authority)