Menu

Rada pre dohľad

Rada pre dohľad zasadá každé tri týždne. Predmetom zasadaní je diskusia, plánovanie a výkon úloh ECB v oblasti dohľadu. Svoje návrhy rozhodnutí predkladá Rade guvernérov v rámci postupu vychádzajúceho z implicitného súhlasu.

Rada guvernérov ECB

Zloženie

  • predseda (vymenovaný na obdobie piatich rokov bez možnosti opätovného zvolenia)
  • podpredseda (vybratý spomedzi členov Výkonnej rady ECB)
  • štyria zástupcovia ECB
  • zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu
Členovia Rady pre dohľad
Členovia z ECB
predseda Andrea Enria CV
podpredseda neobsadená pozícia
zástupca ECB Pentti Hakkarainen CV
zástupca ECB Edouard Fernandez-Bollo CV
zástupkyňa ECBKerstin af Jochnicková CV
zástupkyňa ECBElizabeth McCaulová CV
Zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu
Belgicko Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Bulharsko Radoslav Milenkov (Bulharská národná banka)
Nemecko Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Estónsko Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Veiko Tali (Eesti Pank)
Írsko Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Grécko Ilias Plaskovitis (Bank of Greece)
Španielsko Margarita Delgadová (Banco de España)
Francúzsko Denis Beau (Banque de France)
Chorvátsko Martina Drvarová (Hrvatska narodna banka)
Taliansko Alessandra Perrazzelliová (Banca d’Italia)
Cyprus Angelos Kapatais (Central Bank of Cyprus)
Litva Jekaterina Govinová (Lietuvos bankas)
Lotyšsko

Kristīne Černajová-Mežmaleová (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Māris Kālis (Latvijas Banka)

Luxembursko Claude Wampach (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Eric Cadilhac (Banque centrale du Luxembourg)
Malta  (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Holandsko M.W. (Thijs) van Woerden (De Nederlandsche Bank)
Rakúsko Helmut Ettl (Österreichische Finanzmarktaufsicht)
Gottfried Haber (Oesterreichische Nationalbank)
Portugalsko Ana Paula Serrová (Banco de Portugal)
Slovinsko Irena Vodopivecová Jeanová (Banka Slovenije)
Slovensko Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Fínsko Anneli Tuominenová (Finanssivalvonta)
Päivi Tissariová (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Ak vnútroštátny orgán dohľadu určený členským štátom nie je národnou centrálnou bankou, zástupcu príslušného orgánu môže sprevádzať zástupca národnej centrálnej banky danej krajiny. V takých prípadoch sa budú všetci títo zástupcovia na účely hlasovania považovať za jedného člena.

Rada pre dohľad (v plnom zložení, 3. februára 2020)

Riadiaci výbor

Riadiaci výbor podporuje Radu pre dohľad v jej činnosti a pripravuje jej zasadania.

Zloženie

  • predseda Rady pre dohľad
  • podpredseda Rady pre dohľad
  • jeden zástupca ECB
  • piati zástupcovia vnútroštátnych orgánov dohľadu

Piatich zástupcov vnútroštátnych orgánov dohľadu vymenúva Rada pre dohľad na obdobie jedného roka na základe rotačného systému, ktorý zaručuje spravodlivé zastúpenie krajín.

Členovia riadiaceho výboru
predseda Rady pre dohľad Andrea Enria
podpredseda Rady pre dohľad neobsadená pozícia
zástupca ECB Edouard Fernandez-Bollo
Nemecko Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Španielsko Margarita Delgadová (Banco de España)
Portugalsko Ana Paula Serrová (Banco de Portugal)
Slovensko Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Fínsko Anneli Tuominenová (Finanssivalvonta)