Εποπτικό Συμβούλιο

Το Εποπτικό Συμβούλιο συνεδριάζει δύο φορές τον μήνα για να συζητήσει, να σχεδιάσει και να εκτελέσει τα εποπτικά καθήκοντα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Προτείνει σχέδια αποφάσεων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ στο πλαίσιο της διαδικασίας μη διατύπωσης αντίρρησης.

Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ

Σύνθεση

  • Πρόεδρος (πενταετής θητεία, μη ανανεώσιμη)
  • Αντιπρόεδρος (επιλέγεται μεταξύ των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ)
  • Τέσσερις εκπρόσωποι της ΕΚΤ
  • Εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών
Μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου
Μέλη της ΕΚΤ
Πρόεδρος Danièle Nouy Βιογραφικό σημείωμα
Αντιπρόεδρος Sabine Lautenschläger Βιογραφικό σημείωμα
Εκπρόσωπος της ΕΚΤ Ignazio Angeloni Βιογραφικό σημείωμα
Εκπρόσωπος της ΕΚΤ χηρεύουσα θέση
Εκπρόσωπος της ΕΚΤ χηρεύουσα θέση
Εκπρόσωπος της ΕΚΤ Pentti Hakkarainen Βιογραφικό σημείωμα<
Εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών
Βέλγιο Tom Dechaene (Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique)
Γερμανία Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienst­leistungs­aufsicht)
Joachim Wuermeling (Deutsche Bundesbank)
Εσθονία Kilvar Kessler (Finantsinspektsioon)
Madis Müller (Eesti Pank)
Ιρλανδία Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Ελλάδα Ηλίας Πλασκοβίτης (Τράπεζα της Ελλάδος)
Ισπανία Margarita Delgado (Banco de España)
Γαλλία Denis Beau (Banque de France)
Ιταλία Fabio Panetta (Banca d’Italia)
Κύπρος Γιάγκος Δημητρίου (Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου)
Λιθουανία Vytautas Valvonis (Lietuvos bankas)
Λεττονία Pēters Putniņš (Finanšu un kapitāla tirgus komisija)
Zoja Razmusa (Latvijas Banka)
Λουξεμβούργο Claude Simon (Commission de Surveillance du Secteur Financier)
Norbert Goffinet (Banque centrale du Luxembourg)
Μάλτα Catherine Galea (Malta Financial Services Authority)
Oliver Bonello (Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta)
Κάτω Χώρες Frank Elderson (De Nederlandsche Bank)
Αυστρία Helmut Ettl (Finanzmarktaufsicht)
Andreas Ittner (Oesterreichische Nationalbank)
Πορτογαλία Elisa Ferreira (Banco de Portugal)
Σλοβενία Primož Dolenc (Banka Slovenije)
Σλοβακία Vladimír Dvořáček (Národná banka Slovenska)
Φινλανδία Anneli Tuominen (Finanssivalvonta)
Mervi Toivanen (Suomen Pankki – Finlands Bank)

Εάν η εθνική εποπτική αρχή που έχει οριστεί από κράτος μέλος δεν είναι εθνική κεντρική τράπεζα (ΕθνΚΤ), ο εκπρόσωπος της αρμόδιας αρχής μπορεί να συνοδεύεται από εκπρόσωπο της αντίστοιχης ΕθνΚΤ. Σε τέτοιες περιπτώσεις οι εκπρόσωποι θα διαθέτουν από κοινού μία ψήφο για τους σκοπούς της ψηφοφορίας.

Εποπτικό Συμβούλιο (σε πλήρη σύνθεση, στις 22 Φεβρουαρίου 2018)

Διευθύνουσα Επιτροπή

Η Διευθύνουσα Επιτροπή υποστηρίζει τις δραστηριότητες του Εποπτικού Συμβουλίου και προετοιμάζει τις συνεδριάσεις του.

Σύνθεση

  • Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
  • Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου
  • Ένας εκπρόσωπος της ΕΚΤ
  • Πέντε εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών

Οι πέντε εκπρόσωποι των εθνικών εποπτικών αρχών διορίζονται από το Εποπτικό Συμβούλιο για ένα έτος βάσει ενός συστήματος εκ περιτροπής που διασφαλίζει την ισότιμη εκπροσώπηση των χωρών.

Μέλη της Διευθύνουσας Επιτροπής
Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Danièle Nouy
Αντιπρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου Sabine Lautenschläger
Εκπρόσωπος της ΕΚΤ Pentti Hakkarainen
Γερμανία Felix Hufeld (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht)
Ιταλία Fabio Panetta (Banca d'Italia)
Ελλάδα Ηλίας Πλασκοβίτης (Τράπεζα της Ελλάδος)
Ιρλανδία Ed Sibley (Central Bank of Ireland/Banc Ceannais na hÉireann)
Μάλτα Catherine Galea (Malta Financial Services Authority)