Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Συνήθεις ερωτήσεις όσον αφορά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σχετικά με το κλίμα που δημοσιοποιεί το Ευρωσύστημα

Από το 2023 και μετά, όλες οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος δημοσιεύουν ετήσια χρηματοοικονομικά στοιχεία σχετικά με το κλίμα.

Οι απαντήσεις στις ακόλουθες συχνές ερωτήσεις παρέχουν πληροφορίες σχετικά με αυτές τις δημοσιοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένου του πεδίου εφαρμογής τους, των δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν και της μεθοδολογίας στην οποία βασίζονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοοικονομικά στοιχεία σχετικά με το κλίμα που δημοσιοποιούν τα μέλη του Ευρωσυστήματος, μπορείτε να ανατρέξετε στο δελτίο Τύπου και στην ειδική ενότητα του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ.

Ερώτηση 1. Γιατί το Ευρωσύστημα δημοσιεύει χρηματοοικονομικά στοιχεία σχετικά με το κλίμα;

Μέσω της δημοσιοποίησης χρηματοοικονομικών στοιχείων σχετικών με το κλίμα, το Ευρωσύστημα επιδιώκει να ενισχύσει τη διαφάνεια σχετικά με τις κλιματικές επιδράσεις των χρηματοοικονομικών χαρτοφυλακίων που διακρατεί και την έκθεσή τους σε κλιματικούς κινδύνους. Γενικότερα, οι δημοσιοποιήσεις ενισχύουν την ευαισθητοποίηση ως προς τους κλιματικούς κινδύνους και βελτιώνουν την κατανόηση αυτών των κινδύνων σε ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα, προωθούν την εναρμόνιση των πρακτικών δημοσιοποίησης σύμφωνα με καθιερωμένα πρότυπα της αγοράς και στηρίζουν τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κλιματική ουδετερότητα και τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Ερώτηση 2. Ποια χαρτοφυλάκια επηρεάζονται από τις δημοσιοποιήσεις;

Όλες οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος δημοσιοποιούν στοιχεία σχετικά με το κλίμα για τα χαρτοφυλάκια τα οποία διακρατούν για σκοπούς που δεν συνδέονται με τη νομισματική πολιτική και διαχειρίζονται με δική τους ευθύνη. Επιπλέον, το Ευρωσύστημα δημοσιεύει επίσης στοιχεία για τους τίτλους του δημόσιου τομέα, τα ομόλογα του επιχειρηματικού τομέα και τις καλυμμένες ομολογίες που διακρατούνται για πράξεις νομισματικής πολιτικής στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme – APP) και του έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας (pandemic emergency purchase programme – PEPP). Η έκθεση σχετικά με τους τίτλους που διακρατούνται στο πλαίσιο των χαρτοφυλακίων APP και PEPP περιλαμβάνει επίσης ενότητα για τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ. Το πεδίο εφαρμογής και το περιεχόμενο των στοιχείων που θα δημοσιοποιούνται στο μέλλον θα επανεξετάζονται και θα βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου.

Ερώτηση 3. Γιατί δεν δημοσιοποιείτε στοιχεία σχετικά με το κλίμα για το σύνολο του ισολογισμού;

Τα στοιχεία σχετικά με το κλίμα που δημοσιοποιεί το Ευρωσύστημα αφορούν στοιχεία ενεργητικού που διακρατούνται στον ισολογισμό για τα οποία διατίθενται επαρκή κλιματικά δεδομένα. Για ορισμένα στοιχεία ενεργητικού και χαρτοφυλάκια, όπως οι τίτλοι που διακρατούνται στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων (asset-backed securities purchase programme – ABSPP), δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή κλιματικά δεδομένα. Επομένως, αυτά τα στοιχεία ενεργητικού εξαιρούνται από την υποβολή εκθέσεων. Το Ευρωσύστημα συνεργάζεται με φορείς καθορισμού προτύπων και φορείς παροχής κλιματικών δεδομένων για να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των κλιματικών δεδομένων με την πάροδο του χρόνου.

Ερώτηση 4. Ποια μεθοδολογία χρησιμοποιείται για τις δημοσιοποιήσεις;

Το πλαίσιο δημοσιοποίησης στοιχείων του Ευρωσυστήματος, το οποίο ανέπτυξαν από κοινού τα μέλη του Ευρωσυστήματος, επικεντρώνεται σε χαρτοφυλάκια διακρατούμενα για σκοπούς που δεν συνδέονται με τη νομισματική πολιτική. Το πλαίσιο λαμβάνει υπόψη τις συστάσεις της ομάδας δράσης για τις χρηματοοικονομικές πληροφορίες που σχετίζονται με το κλίμα (Task Force on Climate-related Financial Disclosures – TCFD), της συνεργασίας για τα οικονομικά στοιχεία λογιστικής καταγραφής άνθρακα (Partnership for Carbon Accounting Financials) και του δικτύου κεντρικών τραπεζών και εποπτικών αρχών για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο χρηματοπιστωτικό σύστημα (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System – NGFS), οι οποίες παρέχουν ευρέως χρησιμοποιούμενα και αποδεκτά πρότυπα για την υποβολή εκθέσεων βιωσιμότητας. Το πλαίσιο προσαρμόστηκε ώστε να ταιριάζει στα χαρακτηριστικά των χαρτοφυλακίων του Ευρωσυστήματος. Οι εκθέσεις παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις μεθοδολογίες που εφαρμόστηκαν.

Ερώτηση 5. Πώς συγκρίνεται η μεθοδολογία υποβολής εκθέσεων για στοιχεία ενεργητικού διακρατούμενα για σκοπούς νομισματικής πολιτικής στο πλαίσιο των προγραμμάτων APP και PEPP με την αντίστοιχη μεθοδολογία για χαρτοφυλάκια διακρατούμενα για σκοπούς που δεν συνδέονται με τη νομισματική πολιτική;

Οι δημοσιοποιήσεις στοιχείων που αφορούν τους τίτλους του δημόσιου τομέα, τα ομόλογα του επιχειρηματικού τομέα και τις καλυμμένες ομολογίες που διακρατούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων APP και του PEPP ακολουθούν σε μεγάλο βαθμό την ίδια μεθοδολογία με αυτή που χρησιμοποιείται για χαρτοφυλάκια διακρατούμενα για σκοπούς που δεν συνδέονται με τη νομισματική πολιτική σύμφωνα με το πλαίσιο δημοσιοποίησης στοιχείων του Ευρωσυστήματος. Τυχόν μεθοδολογικές διαφορές αντανακλούν το γεγονός ότι τα χαρτοφυλάκια που διακρατούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων APP και PEPP συνδέονται με τη νομισματική πολιτική και ότι λαμβάνονται διαρκώς υπόψη παράμετροι σχετικές με την κλιματική αλλαγή στο πλαίσιο νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Για παράδειγμα, τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται για τα ομόλογα του επιχειρηματικού τομέα που διακρατούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων APP και PEPP βασίζονται σε δεδομένα εκπομπών που αναφέρουν οι ίδιοι οι εκδότες, ενώ τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται για χαρτοφυλάκια διακρατούμενα για σκοπούς που δεν συνδέονται με τη νομισματική πολιτική μπορεί να βασίζονται και σε εκτιμήσεις δεδομένων εκπομπών από παρόχους κλιματικών δεδομένων όταν οι ίδιοι οι εκδότες δεν διαθέτουν δεδομένα εκπομπών προς αναφορά.

Ερώτηση 6. Τι δεδομένα χρησιμοποιείτε για τους υπολογισμούς σας;

Το Ευρωσύστημα βασίζεται σε κλιματικά δεδομένα από δύο εξειδικευμένους παρόχους: Institutional Shareholder Services (ISS) και Carbon4 Finance (C4F). Και οι δύο πάροχοι επιλέχθηκαν στο πλαίσιο διαδικασίας ανάθεσης συμβάσεων σε επίπεδο Ευρωσυστήματος υπό την καθοδήγηση της Deutsche Bundesbank, η οποία έλαβε υπόψη πτυχές που αφορούν την ποιότητα των δεδομένων, την κάλυψη των δεδομένων και τη σχέση κόστους-οφέλους. Εκτός από τα δεδομένα που διατίθενται από τους παρόχους ISS και C4F, τα μέλη του Ευρωσυστήματος μπορεί επίσης να επιλέξουν να συμπληρώσουν τα στοιχεία που δημοσιοποιούν με δεδομένα που διαθέτουν αυτά τα ίδια από άλλους παρόχους κλιματικών δεδομένων. Τα χρηματοοικονομικά δεδομένα συλλέγονται από διάφορες εσωτερικές και εξωτερικές πηγές δεδομένων του Ευρωσυστήματος που είναι δημόσιες ή μη προσβάσιμες στο κοινό. Η φυσική καθυστέρηση με την οποία δημοσιεύονται τα κλιματικά και τα χρηματοοικονομικά δεδομένα οδηγεί σε μια αναντιστοιχία του έτους αναφοράς μεταξύ των πλέον πρόσφατων δεδομένων για τις διακρατήσεις και των ιστορικών κλιματικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων. Για να διορθώσουν αυτήν την αναντιστοιχία, τα μέλη του Ευρωσυστήματος μπορεί να επιλέξουν να επικαιροποιήσουν αναδρομικά τους δείκτες μέτρησης προηγούμενων διακρατήσεων σε μελλοντικές εκθέσεις της ομάδας δράσης TCFD.

Ερώτηση 7. Γιατί τα δεδομένα των εκδοτών σχετικά με την απεξάρτηση από τον άνθρακα ενσωματώνονται με σημαντική χρονική υστέρηση;

Τα δεδομένα εκπομπών των εκδοτών διατίθενται με καθυστέρηση ενός έτους για τους μη κρατικούς εκδότες και μέχρι δύο ετών για τους κρατικούς εκδότες. Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα εκπομπών που αντιστοιχούν στο έτος αναφοράς των διακρατήσεων δεν είναι διαθέσιμα για τις πιο πρόσφατες περιόδους αναφοράς. Για να εξακολουθεί να μπορεί να υποβάλλει εκθέσεις για τις πιο πρόσφατες διακρατήσεις χαρτοφυλακίων, το Ευρωσύστημα χρησιμοποιεί για τον υπολογισμό των δεικτών μέτρησης τα πιο πρόσφατα δεδομένα εκπομπών που διαθέτει ο κάθε εκδότης. Στην έκθεση που υποβάλλεται κάθε έτος, οι προηγούμενοι δείκτες μέτρησης επικαιροποιούνται αναδρομικά προκειμένου να αντικατοπτρίζουν τις μεταβολές στη διαθεσιμότητα κλιματικών δεδομένων. Οι μεταβολές αυτές κυρίως, και όχι μόνο, επηρεάζουν τις πρόσφατες περιόδους υποβολής εκθέσεων.

Ερώτηση 8. Γιατί χρησιμοποιείτε τη σταθμισμένη μέση ένταση άνθρακα, τις συνολικές εκπομπές άνθρακα και το αποτύπωμα άνθρακα ως δείκτες μέτρησης των στοιχείων που δημοσιοποιείτε;

Η σταθμισμένη μέση ένταση άνθρακα, οι συνολικές εκπομπές άνθρακα και το αποτύπωμα άνθρακα είναι οι τρεις βασικοί δείκτες μέτρησης που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο δημοσιοποίησης στοιχείων του Ευρωσυστήματος. Αυτοί οι δείκτες μέτρησης συνιστώνται από την ομάδα δράσης TCFD για τους κατόχους στοιχείων ενεργητικού. Οι κανονικοποιημένοι δείκτες μέτρησης (όπως η σταθμισμένη μέση ένταση άνθρακα και το αποτύπωμα άνθρακα) και οι απόλυτοι δείκτες μέτρησης (όπως οι συνολικές εκπομπές άνθρακα) αλληλοσυμπληρώνονται και σε συνδυασμό παρέχουν υψηλό βαθμό διαφάνειας όσον αφορά τις κλιματικές επιδράσεις και την έκθεση σε κλιματικούς κινδύνους των χαρτοφυλακίων. Επωφελούνται από μια τυποποιημένη μεθοδολογία και χρησιμοποιούνται ευρέως για την υποβολή εκθέσεων σχετικών με το κλίμα σε ολόκληρο τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Τα μέλη του Ευρωσυστήματος μπορεί να επιλέξουν να υποβάλλουν εκθέσεις και για άλλους δείκτες μέτρησης προκειμένου να ενισχύσουν περαιτέρω τη διαφάνεια.

Ερώτηση 9. Γιατί δημοσιοποιείτε στόχους;

Οι στόχοι αποτελούν αναπόσπαστη συνιστώσα των συστάσεων της ομάδας δράσης TCFD στην κατηγορία «Metrics and Targets» (Δείκτες μέτρησης και Στόχοι) και αποτελούν σημαντικό μέρος των δημοσιοποιήσεων χρηματοοικονομικών στοιχείων σχετικών με το κλίμα. Οι στόχοι συμβάλλουν στη μείωση του ανοίγματος ενός χαρτοφυλακίου σε κλιματικούς κινδύνους καθώς και στη διαχείριση των σχετικών με το κλίμα ευκαιριών και των κλιματικών επιδράσεων των στοιχείων ενεργητικού που διακρατούνται. Όλα τα μέλη του Ευρωσυστήματος επιδιώκουν να διασφαλίσουν ότι τα χαρτοφυλάκια για σκοπούς που δεν συνδέονται με τη νομισματική πολιτική τα οποία διακρατούν και διαχειρίζονται και τα χαρτοφυλάκια ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα που διακρατούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων APP και PEPP ακολουθούν πορεία που στηρίζει τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα. Για ορισμένα χαρτοφυλάκια, οι μακροπρόθεσμοι στόχοι συμπληρώνονται από ενδιάμεσους στόχους προκειμένου να παρουσιάζεται μια σαφής πορεία προς τη μείωση των εκπομπών των χαρτοφυλακίων. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε μέλος του Ευρωσυστήματος παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνο για όλες τις πτυχές που αφορούν τη διαχείριση χαρτοφυλακίων διακρατούμενων για σκοπούς που δεν συνδέονται με τη νομισματική πολιτική. Αυτές οι πτυχές αφορούν μεταξύ άλλων την προετοιμασία για τη δημοσιοποίηση χρηματοοικονομικών στοιχείων σχετικών με το κλίμα και τον καθορισμό στόχων.

Ερώτηση 10. Γιατί δεν δημοσιοποιείτε στόχους για όλα τα χαρτοφυλάκια;

Ο καθορισμός αξιόπιστων στόχων για τη μείωση των εκπομπών των χαρτοφυλακίων με την πάροδο του χρόνου απαιτεί ευελιξία ως προς την ανάληψη δράσης σε περίπτωση που η πραγματική μείωση των εκπομπών ενός χαρτοφυλακίου αποκλίνει από την επιθυμητή πορεία. Ωστόσο, οι περιορισμοί που αφορούν το χαρτοφυλάκιο και τις κατηγορίες στοιχείων ενεργητικού ενδέχεται να μην παρέχουν αυτή την ευελιξία. Οι περιορισμοί που αφορούν το χαρτοφυλάκιο μπορεί, για παράδειγμα, να σχετίζονται με παραμέτρους νομισματικής πολιτικής ή με στυλ παθητικής επένδυσης (συμπεριλαμβανομένων χαρτοφυλακίων διακρατούμενων μέχρι τη λήξη τους). Οι περιορισμοί που αφορούν την κατηγορία στοιχείων ενεργητικού μπορεί, για παράδειγμα, να ισχύουν για επενδύσεις σε κρατικά ομόλογα, επειδή οι εκδότες έχουν υπογράψει τη συμφωνία του Παρισιού και δεν υπάρχει αξιόπιστο πλαίσιο για μείωση των εκπομπών.

Ερώτηση 11. Πότε θα θέσετε ενδιάμεσους στόχους για τα χαρτοφυλάκια ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα, και γιατί δεν θα τους δημοσιοποιείτε; Θα προσαρμόσετε το χαρτοφυλάκιό σας για την επίτευξη αυτών των στόχων;

Μετά τη δέσμευση που ανέλαβε το 2023 να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ενδιάμεσων στόχων, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε το 2024 να καθορίσει ενδιάμεσους στόχους μείωσης εκπομπών για τα χαρτοφυλάκια τίτλων του επιχειρηματικού τομέα που διακρατούνται στο πλαίσιο των προγραμμάτων APP και PEPP. Αυτοί οι ενδιάμεσοι στόχοι θα λαμβάνουν υπόψη, ως κατευθύνσεις, τις απαιτήσεις του κανονισμού της ΕΕ για τους δείκτες αναφοράς και του συνοδευτικού κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής. Με την επιφύλαξη της εντολής που του έχει ανατεθεί για σταθερότητα των τιμών, το Ευρωσύστημα θα σχεδιάσει προσεκτικά ένα πλαίσιο που θα καλύπτει όλες τις σχετικές συνιστώσες για τον καθορισμό αξιόπιστων ενδιάμεσων στόχων μείωσης εκπομπών οι οποίοι θα στηρίζουν τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα. Σε αυτή τη φάση, αυτοί οι ενδιάμεσοι στόχοι θα χρησιμοποιούνται εσωτερικά για να παρακολουθείται η πορεία μείωσης των εκπομπών των χαρτοφυλακίων τίτλων του επιχειρηματικού τομέα. Εάν εντοπιστούν αποκλίσεις από την επιθυμητή πορεία, τα διορθωτικά μέτρα θα αξιολογούνται, στο πλαίσιο της εντολής που μας έχει ανατεθεί, κατά περίπτωση.

Η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι θα εξέταζε το ενδεχόμενο θέσπισης ενδιάμεσων στόχων στην πρώτη έκθεσή της με τίτλο «Climate-related financial disclosure of the Eurosystem’s corporate sector holdings for monetary policy purposes η οποία δημοσιεύθηκε τον Μάρτιο του 2023. Η απόφαση για τη θέσπιση αυτών των ενδιάμεσων στόχων τονίζει τη δέσμευση του Ευρωσυστήματος για σταδιακή μείωση με την πάροδο του χρόνου των εκπομπών που συνδέονται με τα χαρτοφυλάκια τίτλων του επιχειρηματικού τομέα προκειμένου να μειωθεί το άνοιγμα σε κλιματικούς κινδύνους μετάβασης και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των χαρτοφυλακίων. Η χρήση ενδιάμεσων στόχων για εσωτερική παρακολούθηση δίνει στο Ευρωσύστημα την ευκαιρία να αποκτήσει περαιτέρω εμπειρία στον τομέα αυτό, ενώ παράλληλα συνεχίζει να βελτιώνει το πλαίσιο καθορισμού στόχων ώστε να αντανακλά τις συνεχιζόμενες εξελίξεις στις σχετικές μεθοδολογίες και προσεγγίσεις για τις κεντρικές τράπεζες.

Ερώτηση 12. Θα αναπτύξετε περαιτέρω ενδιάμεσους και ποσοτικούς στόχους;

Η ομάδα δράσης TCFD συνιστά την παροχή ποσοτικών και μετρήσιμων στόχων για χαρτοφυλάκια διακρατούμενα για σκοπούς που δεν συνδέονται με τη νομισματική πολιτική, όπου αυτό είναι δυνατόν, συμπεριλαμβανομένων ενδιάμεσων στόχων. Σε αυτή τη φάση, τα μέλη του Ευρωσυστήματος μπορεί να επιλέξουν να βασιστούν σε έναν ποιοτικό μακροπρόθεσμο στόχο, λαμβάνοντας υπόψη τους συγκεκριμένους στόχους και περιορισμούς των χαρτοφυλακίων του Ευρωσυστήματος, τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη επενδυτικών πλαισίων ουδέτερου ισοζυγίου εκπομπών για τις κεντρικές τράπεζες, την πρόσφατη αλλά ολοένα αυξανόμενη εμπειρία τους από νέες πηγές δεδομένων και την ταχέως εξελισσόμενη επιστήμη του κλίματος. Τα μέλη του Ευρωσυστήματος θα επανεξετάζουν τακτικά τις πρακτικές δημοσιοποίησης στοιχείων και ενδέχεται να επιλέξουν να προσθέσουν ενδιάμεσους και ποσοτικούς στόχους, κατά περίπτωση. Για ορισμένα χαρτοφυλάκια του Ευρωσυστήματος διακρατούμενα για σκοπούς που δεν συνδέονται με τη νομισματική πολιτική, έχουν ήδη προστεθεί ενδιάμεσοι στόχοι που συμπληρώνουν τους μακροπρόθεσμους στόχους. Εάν είναι διαθέσιμοι, αυτοί οι ενδιάμεσοι στόχοι περιγράφονται λεπτομερώς στην ενότητα «Metrics and Targets» (Δείκτες μέτρησης και Στόχοι) της έκθεσης που εκπόνησε η ομάδα δράσης TCFD.

Ερώτηση 13. Ποιοι είναι οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού και οι στόχοι της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα;

Η συμφωνία του Παρισιού καθορίζει ένα παγκόσμιο πλαίσιο για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη πολύ κάτω από τους 2°C και κατά προτίμηση σε 1,5°C, σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Σύμφωνα με τη δέσμευσή της για επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού, η ΕΕ επιδιώκει να είναι κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Για τον σκοπό αυτό, η ΕΕ ενέκρινε το ευρωπαϊκό νομοθέτημα για το κλίμα, το οποίο θέτει νομικά δεσμευτικό στόχο ουδέτερου ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2050 για την ΕΕ στο σύνολό της. Το νομοθέτημα θέτει επίσης τον ενδιάμεσο στόχο μείωσης του ισοζυγίου εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε ότι τα χαρτοφυλάκια που διακρατούμε για σκοπούς που δεν συνδέονται με τη νομισματική πολιτική και τα ομόλογα του επιχειρηματικού τομέα βρίσκονται σε πορεία που στηρίζει τους στόχους της συμφωνίας του Παρισιού και τους στόχους της ΕΕ για την κλιματική ουδετερότητα, και θα παρακολουθούμε τακτικά την πρόοδό μας προς την επίτευξη των στόχων μας για το κλίμα.

Ερώτηση 14. Πώς επιμετράτε την πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων για το κλίμα;

Η πρόοδός μας προς την επίτευξη των στόχων μας για το κλίμα επιμετράται μέσω της εξέλιξης συγκεκριμένων δεικτών μέτρησης με την πάροδο του χρόνου. Το ποιος δείκτης μέτρησης εξετάζεται στην αξιολόγησή μας εξαρτάται από το υπό εξέταση χαρτοφυλάκιο, κατηγορία στοιχείων ενεργητικού και κλιματικό στόχο. Για παράδειγμα, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί ως προς τη μείωση των εκπομπών που συνδέονται με ένα χαρτοφυλάκιο θα αξιολογείται κατά κανόνα με βάση δείκτες μέτρησης όπως η σταθμισμένη μέση ένταση άνθρακα ή το αποτύπωμα άνθρακα του χαρτοφυλακίου, ενώ η πρόοδος που έχει επιτευχθεί ως προς τη χρηματοδότηση της μετάβασης σε ουδέτερο ισοζύγιο εκπομπών θα αξιολογείται με βάση το μερίδιο πράσινων ομολόγων του χαρτοφυλακίου.

Ερώτηση 15. Θα συνεχίσετε την τακτική δημοσιοποίηση στοιχείων;

Το Ευρωσύστημα δεσμεύεται να δημοσιοποιεί αυτά τα στοιχεία σε ετήσια βάση και θα επανεξετάζει τακτικά όλες τις συνιστώσες του πλαισίου δημοσιοποίησης προκειμένου να βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα των δημοσιοποιήσεων και να διασφαλίσει ότι είναι κατάλληλες για τον σκοπό προς τον οποίο προορίζονται. Σε τακτική επανεξέταση θα υπόκεινται μεταξύ άλλων συνιστώσες όπως το πεδίο εφαρμογής των υποβαλλόμενων εκπομπών, τα χαρτοφυλάκια που περιλαμβάνονται στις εκθέσεις, οι υποβαλλόμενοι δείκτες μετρήσεις και στόχοι, καθώς και η ποιότητα και η διαθεσιμότητα των δεδομένων.

Ερώτηση 16. Γιατί το Ευρωσύστημα διενεργεί κλιματική άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στον ισολογισμό του; Δημοσιεύει τα αποτελέσματα;

Το 2022 το Ευρωσύστημα πραγματοποίησε κλιματική άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε τμήματα του ισολογισμού του με σκοπό να αναλύσει τις επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στο προφίλ κινδύνου του σύμφωνα με τη συνιστώμενη πρακτική και όπως περιγράφεται λεπτομερώς στον σχετικό οδικό χάρτη για το κλίμα. Η εν λόγω άσκηση καλύπτει ένα φάσμα χρηματοοικονομικών ανοιγμάτων, μεταξύ άλλων δάνεια που καλύπτονται από εξασφαλίσεις, διακρατήσεις τίτλων του επιχειρηματικού τομέα, καλυμμένες ομολογίες και τιτλοποιημένες απαιτήσεις.

Αυτή η κλιματική άσκηση συνάδει με τη σύσταση της ομάδας δράσης TCFD σύμφωνα με την οποία οι οργανισμοί θα πρέπει να περιγράφουν την ανθεκτικότητά τους σε διαφορετικά κλιματικά σενάρια προκειμένου να αξιολογούν τις πιθανές επιπτώσεις τους. Επιπλέον, στον Οδηγό δημοσιοποίησης στοιχείων σχετικών με το κλίμα για τις κεντρικές τράπεζες, το NGFS ενθαρρύνει τις κεντρικές τράπεζες να δημοσιοποιούν τις άμεσες και έμμεσες επιδράσεις των κλιματικών κινδύνων βάσει ποσοτικών μεθοδολογιών, όπως η ανάλυση σεναρίων, οι ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και οι αντίστροφες ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων.

Το Ευρωσύστημα δημοσίευσε τα βασικά ευρήματα αυτής της κλιματικής άσκησης με τη μορφή συγκεντρωτικής και ποιοτικής επισκόπησης των αποτελεσμάτων εξαιτίας των κενών δεδομένων και των μεθοδολογικών περιορισμών που εξακολουθούν να υπάρχουν. Η άσκηση θα επαναληφθεί το 2024 και τα αποτελέσματα αναμένεται να δημοσιευθούν το 2025.