Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Какво представлява инфлацията?

Общо увеличение на цените

В една пазарна икономика цените на стоките и услугите могат винаги да се променят. Някои се повишават, други се понижават. За инфлация говорим, когато е налице общо повишение на цените на стоките и услугите, а не само на някои отделни артикули. Тя означава, че за 1 евро днес можете да купите по-малко от вчера. Иначе казано, с течение на времето инфлацията намалява стойността на парите.

Някои промени в цените са по-важни от други

Когато се изчислява средното увеличение на цените, по-голямо тегло се дава на цените на продукти, за които харчим повече – например електричество, отколкото на цените на продукти, за които харчим по-малко – например захар или пощенски марки.

Различните хора купуват различни неща

Всяко домакинство има различни покупателни навици. Някои притежават автомобил и ядат месо, други пътуват само с обществен транспорт или са вегетарианци. Средните покупателни навици на всички домакинства взети заедно определят какво тегло получават различните продукти и услуги в измерването на инфлацията.

За измерването ѝ се отчитат всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата:

 • всекидневни стоки (например храна, вестници, бензин)
 • дълготрайни стоки (например дрехи, компютри, перални)
 • услуги (например фризьорски услуги, застраховки, жилищни наеми)

Сравняване на цената на пазарската кошница на годишна база

Всички стоки и услуги, които домакинствата потребяват в течение на годината, формират „кошница“. Всеки продукт в кошницата има определена цена, която може да се променя с времето. Годишният темп на инфлация представлява цената на цялата кошница в даден месец в сравнение с цената ѝ през същия месец на предходната година.

Пример за изчисляване на инфлацията*
Количество, купено през базисната година Цена (базисна година) Цена (1 година по-късно) Цена (2 години по-късно)
единична цена общо единична цена общо единична цена общо
150 хляба 1,50 евро 225 евро 1,30 евро 195 евро 1,60 евро 240 евро
100 чаши кафе 2,40 евро 240 евро 2,40 евро 240 евро 2,15 евро 215 евро
12 подстригвания 20,00 евро 240 евро 22,00 евро 264 евро 23,00 евро 276 евро
1 зимно яке 145,00 евро 145 евро 176,00 евро 176 евро 160,00 евро 160 евро
Обща цена на кошницата 850 евро 875 евро 891 евро
Ценови индекс 100,0 102,9 104,8
Темп на инфлация 2,9% 1,8%

* Инфлацията на потребителските цени в еврозоната се изчислява ежемесечно от Евростат. Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) обхваща средно около 700 стоки и услуги. Той отразява средните разходи на домакинствата в еврозоната за определена кошница продукти. Всички продукти, включени в ХИПЦ, и текущ темп на инфлация.

Инфлация в еврозоната

В еврозоната инфлацията на потребителските цени се измерва с така наречения „Хармонизиран индекс на потребителските цени“ или „ХИПЦ“. Думата „хармонизиран“ означава, че всички държави в Европейския съюз прилагат една и съща методология. Така се гарантира, че данните за една държава са съпоставими с данните за друга.

Този измерител е подходящ за проследяване на начина, по който се променят цените в икономиката. Той е като карта, която ни помага да вземаме правилни решения.

Задачата ни е да поддържаме ценова стабилност. Изпълняваме я, като се стремим инфлацията – темпът, с който се променят цените с течение на времето – да остава ниска, стабилна и предвидима: 2% в средносрочен план.

Защо е толкова важно да се поддържа ценова стабилност

Съпоставимост между държавите

Преди еврото да стане наша обща парична единица, всяка държава измерваше инфлацията посредством свои национални методи и процедури. С въвеждането на еврото възникна необходимостта инфлацията да се измерва за цялата еврозона, без пропуски или припокривания, по начин, съпоставим за всички държави. Именно това се осигурява посредством ХИПЦ, подпомогнат от набор от правно обвързващи стандарти.

Тегло на продуктите в ХИПЦ

Как ще се отрази промяната на една цена върху ХИПЦ зависи от това средно колко харчат домакинствата за този продукт.

Да вземем за пример кафето. Заедно с чая и какаото то има тегло 0,4%. Ето защо промяна в цената му няма да се отрази сериозно на общия ХИПЦ.

Ако вземем за пример бензина, той (заедно с други горива и масла) има тегло 4,6%, което означава, че една и съща процентна промяна както при кафето ще има около десет пъти по-силно въздействие върху ХИПЦ.

Как се изчислява ХИПЦ?

 1. Събиране на цени – Всеки месец се събират данни за милиони цени в търговската мрежа и в интернет благодарение на автоматично обхождане на интернет страници, касови скенери и анкети. Тези цени обхващат цялата еврозона и са групирани в до 295 продуктови категории. Точният брой на стоките и услугите в извадката се различава в отделните държави. За всеки продукт се събират няколко цени от различни търговски обекти в различни райони. Например при цените на книгите се отчитат различните типове (художествена литература, нехудожествена литература, справочна литература и т.н.), продавани в книжарници, супермаркети и от интернет доставчици.
 2. Определяне на теглото на групи продукти – Теглото на групите продукти се определя от важността им в бюджета на средностатистическото домакинство. За да е сигурно, че индексът остава актуален и отразява променящите се покупателни навици, теглата се актуализират редовно. Те се изчисляват въз основа на резултатите от проучвания, при които от домакинствата се изисква да записват за какво харчат парите си. Теглата представляват средни национални стойности, които отразяват разходите на всички типове потребители (богати, бедни, млади, възрастни и т.н.).
 3. Определяне на теглото на държавите – Теглото на държавите се определя според техния дял в общите потребителски разходи на еврозоната.

След прегледа на стратегията през 2021 г. Управителният съвет реши да подкрепи включването на разходите за притежаване на жилище в ХИПЦ, така че да бъде отразено по-добре усещането на хората за покачване на цените.

Това включване ще отнеме време. Евростат работи по включването в ХИПЦ на разходите за обитавани от собствениците жилища.

Дотогава ние в ЕЦБ ще използваме други измерители на инфлацията, отразяващи разходите за притежаване на жилище, така че да получим по-ясна картина как се променят цените в икономиката.

Кой изчислява ХИПЦ ...

... в държавите? Всяка държава от еврозоната има национален статистически институт. Той изчислява ХИПЦ за съответната държава.

... за еврозоната? Всеки национален статистически институт изпраща данните си в Евростат – статистическата служба на Европейските общности. Евростат изчислява ХИПЦ за еврозоната като цяло. Евростат се грижи също за качеството на националните данни, като следи съответствието с правно обвързващите стандарти. За подробности вижте Евростат.

Изчислете Вашата инфлация

Усещана инфлация

Проучванията на потребителите често показват, че хората имат „усещането“ за по-висока инфлация, отколкото показват в действителност ценовите индекси. Какво формира начина, по който хората възприемат инфлацията? Ето какво са установили редица научни изследвания:

 • Повишенията на цените привличат вниманието ни повече от стабилните или спадащите цени – и по-дълго ги помним. Склонни сме по-малко да забелязваме стабилните или намаляващите цени, макар че те също се вземат предвид при отчитането на средния темп на инфлация.
 • Повече забелязваме честите покупки в брой – През последните години цените на някои продукти и услуги, които купуваме често, са се повишили над средното. Такива са бензинът, хлябът и билетите за автобус. Когато мислим за инфлацията, често обръщаме твърде много внимание на промените в цените на тези продукти. Така е възможно в крайна сметка да надценим реалния темп на инфлация.
 • По-малко забелязваме по-редките покупки и директния дебит – Съществена част от бюджета на домакинствата отива за стоки и услуги, които купуваме по-рядко. Примери за това са автомобилите и почивките. Има и продукти, за които често плащаме с автоматични банкови преводи (директен дебит или постоянно нареждане), например жилищни наеми и сметки за телефон. Когато мислим за инфлацията, обръщаме по-малко внимание на тези разходи и на промените в цените им.
 • „Лична“ инфлация – Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) се основава на средна кошница от стоки и услуги. Тя е представителна за всички домакинства. Възможно е обаче това да се усеща по-силно от домакинствата, които се сблъскват с по-висока от средната инфлация, отколкото от онези, които се радват на инфлация под средната.

  Пример: ако цената на бензина се повиши много повече от цените на други стоки и услуги, възможно е хората, които използват често автомобилите си, да „усещат“ инфлация, надхвърляща ХИПЦ, тъй като личните им разходи за бензин са по-високи от средните. Обратното, домакинствата, които използват кола рядко или никога, ще имат по-нисък „личен“ темп на инфлация.

 • Темпът на инфлация е годишен, но човешката памет стига и по-назад – ХИПЦ обикновено се отчита като годишен темп на прираст. Това означава, че общото равнище на цените за определен период от време – например януари 2009 г. – се сравнява със същия период през предходната година – януари 2008 г. За формирането на усещанията на хората е възможно да играят роля цени от преди няколко години. В продължителен период от време тенденцията е цените да се повишават съществено, дори ако годишният темп на инфлация е нисък. Ако например годишното изменение на ХИПЦ е 2%, след 10 години общото равнище на цените ще е по-високо с над 20%.
 • Промени в цените и промени в качеството – Често ние възприемаме като инфлация промяната в етикета с цената на стоката. Понякога обаче се променя и качеството на продукта. ХИПЦ отчита това, като приспада промяната, която се дължи на качество.

  Пример: може цените на автомобилите да са се повишили, но новите модели стандартно да включват елементи, които преди са се продавали като екстри по заявка (например сателитна навигационна система, климатик, въздушна възглавница). В подобни случаи повишението на цената се дължи донякъде на повишението на качеството, а не само на инфлацията. Ако, да кажем, цените на автомобилите нараснат със средно 5%, но 1% се дължи на повишение на качеството, ХИПЦ ще отчете 4% увеличение за този продукт.

Преглед на данните

Инфлация на потребителските цени в еврозоната от 1961 г. насам

През 70-те и 80-те години на ХХ век инфлацията е висока в много европейски страни. От средата на 90-те години обаче темпът ѝ се забавя осезаемо благодарение на подготовката на държавите за въвеждането на еврото и на паричната политика на ЕЦБ.

Съвсем наскоро инфлацията се повиши значително, основно поради рязкото покачване на цените на енергоносителите и храните. 

Кои фактори определят актуалния темп на инфлация?

Не винаги продуктите, чиято цена се променя най-много, влияят най-силно върху индекса. Темпът на инфлация зависи от дела на всеки продукт в потребителските разходи на средното домакинство, т.е. от „теглото“ на продукта.

Разгледайте най-актуалните данни с това интерактивно табло за инфлацията

Вижте последните данни, както и ретроспективните. Разгледайте отделните държави и подробностите за отделни групи продукти. Когато изберете период, движението на инфлацията във времето ще бъде показано като анимация, месец по месец.

Ето едно предизвикателство за Вас!

Проверете колко знаете за инфлацията с тази интерактивна викторина. Готови ли сте за предизвикателството?

ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация