Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

31 juli 2020
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 548.741 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 356.963 −167
  2.1 Fordringar på IMF 85.901 1.557
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 271.063 −1.724
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 32.387 −526
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 13.599 672
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 13.599 672
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 1.590.036 −536
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 1.144 20
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.588.892 −547
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 0 −9
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 34.045 −3.607
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 3.477.545 14.710
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 3.274.697 15.044
  7.2 Övriga värdepapper 202.848 −334
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 22.799 0
9 Övriga tillgångar 284.706 −1.145
Summa tillgångar 6.360.822 9.403
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.377.817 3.170
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 2.997.848 69.229
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 2.650.441 11.654
  2.2 Inlåningsfacilitet 347.407 57.593
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 0 −18
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.009 −764
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 760.787 −55.241
  5.1 Offentliga sektorn 697.712 −53.205
  5.2 Övriga skulder 63.075 −2.035
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 224.167 −3.069
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.692 58
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.425 −447
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 7.425 −447
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 57.110 0
10 Övriga skulder 272.062 −3.492
11 Värderegleringskonton 542.941 0
12 Kapital och reserver 108.963 −41
Summa skulder 6.360.822 9.403
Annexes
4 August 2020