Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 9. listopada 2015.

13. listopada 2015.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 9. listopada 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,8 mlrd. EUR na 262,6 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
8. listopada 2015.  7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 143 mil. USD 145 mil. USD

Navedene transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 0,1 mlrd. EUR na 359,2 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 0,4 mlrd. EUR na 1.054,6 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 5,1 mlrd. EUR na 83,6 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 26,1 mlrd. EUR na 365 mlrd. EUR. U srijedu, 7. listopada 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 72,6 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 70,6 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana. Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) smanjila se za 0,6 mlrd. EUR i iznosila približno nula, dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 171,8 mlrd. EUR (u odnosu na 148,3 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 14,2 mlrd. EUR na 656,7 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 9. listopada 2015. Razlika u odnosu na 2. listopada 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 2. listopada 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 21,7 mlrd. EUR –0,3 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 10,3 mlrd. EUR –0,1 mlrd EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 124,6 mlrd. EUR +1,8 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 13,4 mlrd. EUR +0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 358,8 mlrd. EUR +12,5 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 127,9 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 1 mlrd. EUR na 472,3 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 348 849 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 288 383 486
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 78 840 −77
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 209 543 563
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 39 477 −1 516
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 19 925 −1 616
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 19 925 −1 616
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 536 914 −2 625
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 70 556 −1 995
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 466 348 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 10 −630
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 135 496 −1 650
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 015 943 14 283
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 656 749 14 210
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 359 195 72
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 152 0
9 Ostala imovina 222 161 −1 897
Ukupno imovina 2 632 300 5 465
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 054 634 414
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 644 257 22 494
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 472 295 −987
  2.2 Novčani depoziti 171 805 23 479
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 158 3
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 4 873 −173
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 163 228 −4 387
  5.1 Opća država 83 631 −5 070
  5.2 Ostale obveze 79 597 682
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 39 639 −7 699
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 038 15
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 4 015 −282
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 015 −282
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 59 202 0
10 Ostale obveze 212 479 −4 918
11 Računi revalorizacije 350 735 0
12 Kapital i pričuve 97 202 1
Ukupno obveze 2 632 300 5 465
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije