Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 9 października 2015 roku

13 października 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 9.10.2015 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,8 mld EUR do poziomu 262,6 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
8.10.2015  7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 143 mln USD 145 mln USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,1 mld EUR do poziomu 359,2 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 0,4 mld EUR do poziomu 1054,6 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 5,1 mld EUR do poziomu 83,6 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 26,1 mld EUR do poziomu 365 mld EUR. W środę 7.10.2015 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 72,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 70,6 mld EUR. Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) zmalało o 0,6 mld EUR do poziomu bliskiego zera, zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 171,8 mld EUR (wobec 148,3 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 14,2 mld EUR do poziomu 656,7 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 9.10.2015 Różnica wobec 2.10.2015 – zakup Różnica wobec 2.10.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 21,7 mld EUR –0,3 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 10,3 mld EUR –0,1 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 124,6 mld EUR +1,8 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 13,4 mld EUR +0,2 mld EUR
Program skupu papierów sektora publicznego 358,8 mld EUR +12,5 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 127,9 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 1 mld EUR do poziomu 472,3 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 348.849 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 288.383 486
  2.1 Należności od MFW 78.840 −77
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 209.543 563
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 39.477 −1.516
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 19.925 −1.616
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 19.925 −1.616
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 536.914 −2.625
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 70.556 −1.995
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 466.348 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 10 −630
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 135.496 −1.650
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.015.943 14.283
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 656.749 14.210
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 359.195 72
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.152 0
9 Pozostałe aktywa 222.161 −1.897
Aktywa razem 2.632.300 5.465
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.054.634 414
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 644.257 22.494
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 472.295 −987
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 171.805 23.479
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 158 3
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.873 −173
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 163.228 −4.387
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 83.631 −5.070
  5.2 Pozostałe zobowiązania 79.597 682
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 39.639 −7.699
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.038 15
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 4.015 −282
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 4.015 −282
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.202 0
10 Pozostałe pasywa 212.479 −4.918
11 Różnice z wyceny 350.735 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 97.202 1
Pasywa razem 2.632.300 5.465