Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 9. oktobra 2015

13. oktober 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 9. oktobra 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 0,8 milijarde EUR na 262,6 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
8. oktober 2015  7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 143 mio USD 145 mio USD

Zgornje transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi stalnega dogovora o zamenjavi likvidnosti med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,1 milijarde EUR na 359,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 0,4 milijarde EUR na 1.054,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 5,1 milijarde EUR na 83,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 26,1 milijarde EUR na 365 milijard EUR. V sredo, 7. oktobra 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja (postavka sredstev 5.1) v višini 72,6 milijarde EUR, obenem pa je bila poravnana nova v višini 70,6 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni. Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) se je zmanjšala za 0,6 milijarde EUR in je znašala blizu nič, medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 171,8 milijarde EUR (v primerjavi s 148,3 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 14,2 milijarde EUR na 656,7 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 9. oktobra 2015 Razlika od 2. oktobra 2015 – kupljeno Razlika od 2. oktobra 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 21,7 milijarde EUR - –0,3 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 10,3 milijarde EUR - –0,1 milijarde EUR
Tretji program nakupa kritih obveznic 124,6 milijarde EUR +1,8 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 13,4 milijarde EUR +0,2 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 358,8 milijarde EUR +12,5 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 127,9 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 1 milijardo EUR na 472,3 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 348.849 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 288.383 486
  2.1 Terjatve do MDS 78.840 −77
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 209.543 563
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 39.477 −1.516
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 19.925 −1.616
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 19.925 −1.616
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 536.914 −2.625
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 70.556 −1.995
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 466.348 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 10 −630
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 135.496 −1.650
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 1.015.943 14.283
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 656.749 14.210
  7.2 Drugi vrednostni papirji 359.195 72
8 Dolg širše države v EUR 25.152 0
9 Druga sredstva 222.161 −1.897
Skupaj sredstva 2.632.300 5.465
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.054.634 414
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 644.257 22.494
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 472.295 −987
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 171.805 23.479
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 158 3
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.873 −173
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 163.228 −4.387
  5.1 Širša država 83.631 −5.070
  5.2 Druge obveznosti 79.597 682
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 39.639 −7.699
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.038 15
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 4.015 −282
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 4.015 −282
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 59.202 0
10 Druge obveznosti 212.479 −4.918
11 Računi prevrednotenja 350.735 0
12 Kapital in rezerve 97.202 1
Skupaj obveznosti 2.632.300 5.465