Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 9 октомври 2015 г.

13 октомври 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата която приключва на 9 октомври 2015 г. показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,8 млрд. евро до 262,6 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
8 октомври 2015 г.  7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 143 млн. щатски долара 145 млн. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 359,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 0,4 млрд. евро до 1054,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 5,1 млрд. евро до 83,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 26,1 млрд. евро до 365 млрд. евро. На 7 октомври 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 72,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 70,6 млрд. евро със седемдневен матуритет. Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) намалява с 0,6 млрд. евро и е близо до нулата, а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 171,8 млрд. евро (при 148,3 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 14,2 млрд. евро до 656,7 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 9 октомври 2015 г. Разлика спрямо 2 октомври 2015 г. – покупки Разлика спрямо 2 октомври 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 21,7 млрд. евро - -0,3 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 10,3 млрд. евро - -0,1 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 124,6 млрд. евро +1,8 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 13,4 млрд. евро +0,2 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 358,8 млрд. евро +12,5 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 127,9 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита спад от 1 млрд. евро до 472,3 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 348 849 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 288 383 486
  2.1 Вземания от МВФ 78 840 −77
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 209 543 563
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 39 477 −1 516
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 19 925 −1 616
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 19 925 −1 616
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 536 914 −2 625
  5.1 Основни операции по рефинансиране 70 556 −1 995
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 466 348 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 10 −630
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 135 496 −1 650
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 1 015 943 14 283
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 656 749 14 210
  7.2 Други ценни книжа 359 195 72
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 152 0
9 Други активи 222 161 −1 897
Общо активи 2 632 300 5 465
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 054 634 414
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 644 257 22 494
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 472 295 −987
  2.2 Депозитно улеснение 171 805 23 479
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 158 3
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 873 −173
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 163 228 −4 387
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 83 631 −5 070
  5.2 Други задължения 79 597 682
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 39 639 −7 699
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 038 15
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 4 015 −282
  8.1 Депозити, салда и други задължения 4 015 −282
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 202 0
10 Други задължения 212 479 −4 918
11 Сметки за преоценка 350 735 0
12 Капитал и резерви 97 202 1
Общо пасиви 2 632 300 5 465
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите