Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 9 oktober 2015

13 oktober 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 9 oktober 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 262,6 miljarder EUR.

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
8 oktober 2015  7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 143 miljoner USD 145 miljoner USD

De likvidiserande transaktionerna ovan genomfördes av Eurosystemet i samband med det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 359,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 1 054,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 5,1 miljarder EUR till 83,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 26,1 miljarder EUR till 365 miljarder EUR. Onsdagen den 7 oktober 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion (post 5.1 på tillgångssidan) på 72,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 70,6 miljarder EUR med en löptid på sju dagar. Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) minskade med 0,6 miljarder EUR och var nära noll medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 171,8 miljarder EUR (jämfört med 148,3 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 14,2 miljarder EUR till 656,7 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 9 oktober 2015 Förändring jämfört med den 2 oktober 2015 – Köp Förändring jämfört med den 2 oktober 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 21,7 miljarder EUR - - 0,3 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 10,3 miljarder EUR - - 0,1 miljard EUR
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 124,6 miljarder EUR + 1,8 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 13,4 miljarder EUR + 0,2 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 358,8 miljarder EUR + 12,5 miljarder EUR -
Program för värdepappersmarknaderna 127,9 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 1 miljard EUR till 472,3 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 348.849 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 288.383 486
  2.1 Fordringar på IMF 78.840 −77
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 209.543 563
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 39.477 −1.516
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 19.925 −1.616
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 19.925 −1.616
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 536.914 −2.625
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 70.556 −1.995
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 466.348 0
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 10 −630
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 135.496 −1.650
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 1.015.943 14.283
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 656.749 14.210
  7.2 Andra värdepapper 359.195 72
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.152 0
9 Övriga tillgångar 222.161 −1.897
Summa tillgångar 2.632.300 5.465
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.054.634 414
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 644.257 22.494
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 472.295 −987
  2.2 Inlåningsfacilitet 171.805 23.479
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 158 3
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.873 −173
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 163.228 −4.387
  5.1 Offentliga sektorn 83.631 −5.070
  5.2 Övriga skulder 79.597 682
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 39.639 −7.699
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.038 15
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 4.015 −282
  8.1 Inlåning och övriga skulder 4.015 −282
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 59.202 0
10 Övriga skulder 212.479 −4.918
11 Värderegleringskonton 350.735 0
12 Eget kapital 97.202 1
Summa skulder 2.632.300 5.465