Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 9. říjnu 2015

13. října 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 9. října 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl o 0,8 mld. EUR na 262,6 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
8. října 2015  reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 143 mil. USD 145 mil. USD

Tyto výše uvedené transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 359,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 0,4 mld. EUR na 1 054,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 5,1 mld. EUR na 83,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 26,1 mld. EUR na 365 mld. EUR. Ve středu 7. října 2015 byla splatná hlavní refinanční operace (položka 5.1 na straně aktiv) o objemu 72,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 70,6 mld. EUR se splatností sedm dní. Objem prostředků poskytnutých prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) se snížil o 0,6 mld. EUR a byl tak téměř nulový; pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 171,8 mld. EUR (oproti 148,3 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 14,2 mld. EUR na 656,7 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 9. říjnu 2015 Rozdíl v porovnání s 2. říjnem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 2. říjnem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 21,7 mld. EUR –0,3 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 10,3 mld. EUR –0,1 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 124,6 mld. EUR +1,8 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 13,4 mld. EUR +0,2 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 358,8 mld. EUR +12,5 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 127,9 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 1 mld. EUR na 472,3 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 348 849 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 288 383 486
  2.1 Pohledávky za MMF 78 840 −77
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 209 543 563
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 39 477 −1 516
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 19 925 −1 616
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 19 925 −1 616
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 536 914 −2 625
  5.1 Hlavní refinanční operace 70 556 −1 995
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 466 348 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 10 −630
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 135 496 −1 650
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 1 015 943 14 283
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 656 749 14 210
  7.2 Ostatní cenné papíry 359 195 72
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 152 0
9 Ostatní aktiva 222 161 −1 897
Aktiva celkem 2 632 300 5 465
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 054 634 414
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 644 257 22 494
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 472 295 −987
  2.2 Vkladová facilita 171 805 23 479
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 158 3
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 873 −173
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 163 228 −4 387
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 83 631 −5 070
  5.2 Ostatní závazky 79 597 682
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 39 639 −7 699
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 038 15
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 015 −282
  8.1 Vklady a ostatní závazky 4 015 −282
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 59 202 0
10 Ostatní pasiva 212 479 −4 918
11 Účty přecenění 350 735 0
12 Kapitál a rezervní fondy 97 202 1
Pasiva celkem 2 632 300 5 465