Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 9 oktober 2015

13 oktober 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 9 oktober 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,8 miljard naar EUR 262,6 miljard.

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
8 oktober 2015  7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 143 miljoen USD 145 miljoen

Bovenstaande liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 359,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 0,4 miljard naar EUR 1.054,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 5,1 miljard naar EUR 83,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 26,1 miljard naar EUR 365 miljard. Op woensdag 7 oktober 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie (actiefpost 5.1) van EUR 72,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 70,6 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend. Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) daalde met EUR 0,6 miljard en was bijna nul, terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 171,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 148,3 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 14,2 miljard naar EUR 656,7 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar portefeuille. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 9 oktober 2015 Verschil t.o.v. 2 oktober 2015 – Aankopen Verschil t.o.v. 2 oktober 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 21,7 miljard - -EUR 0,3 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 10,3 miljard - -EUR 0,1 miljard
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 124,6 miljard +EUR 1,8 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 13,4 miljard +EUR 0,2 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 358,8 miljard +EUR 12,5 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 127,9 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 1 miljard naar EUR 472,3 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 348.849 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 288.383 486
  2.1 Vorderingen op het IMF 78.840 −77
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 209.543 563
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 39.477 −1.516
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 19.925 −1.616
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 19.925 −1.616
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 536.914 −2.625
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 70.556 −1.995
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 466.348 0
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 10 −630
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 135.496 −1.650
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 1.015.943 14.283
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 656.749 14.210
  7.2 Overige waardepapieren 359.195 72
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.152 0
9 Overige activa 222.161 −1.897
Totaal activa 2.632.300 5.465
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.054.634 414
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 644.257 22.494
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 472.295 −987
  2.2 Depositofaciliteit 171.805 23.479
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 158 3
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.873 −173
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 163.228 −4.387
  5.1 Overheid 83.631 −5.070
  5.2 Overige verplichtingen 79.597 682
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 39.639 −7.699
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.038 15
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 4.015 −282
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 4.015 −282
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 59.202 0
10 Overige passiva 212.479 −4.918
11 Herwaarderingsrekeningen 350.735 0
12 Kapitaal en reserves 97.202 1
Totaal passiva 2.632.300 5.465