Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 9ης Οκτωβρίου 2015

13 Οκτωβρίου 2015

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 9 Οκτωβρίου 2015 ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν σημείωσαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,8 δισεκ. ευρώ σε 262,6 δισεκ. ευρώ.

Πράξεις παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ

Ημερομηνία αξίας Είδος πράξης Ποσό κατά τη λήξη Νέο ποσό
8 Οκτωβρίου 2015  Αντιστρεπτέα πράξη παροχής ρευστότητας σε δολάρια ΗΠΑ, διάρκειας 7 ημερών 143 εκατ. δολάρια ΗΠΑ 145 εκατ. δολάρια ΗΠΑ

Οι πράξεις παροχής ρευστότητας διενεργήθηκαν από το Ευρωσύστημα στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, αυξήθηκαν κατά 0,1 δισεκ. ευρώ σε 359,2 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 0,4 δισεκ. ευρώ σε 1.054,6 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 5,1 δισεκ. ευρώ σε 83,6 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 26,1 δισεκ. ευρώ σε 365 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2015 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης (στοιχείο 5.1 του ενεργητικού) ύψους 72,6 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 70,6 δισεκ. ευρώ, διάρκειας επτά ημερών. Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) μειώθηκε κατά 0,6 δισεκ. ευρώ και ήταν σχεδόν μηδενική, ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 171,8 δισεκ. ευρώ (έναντι 148,3 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 14,2 δισεκ. ευρώ σε 656,7 δισεκ. ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκιο. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος.

Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής Δηλωθείσα αξία στις 9 Οκτωβρίου 2015 Διαφορά σε σχέση με τις 2 Οκτωβρίου 2015 – Αγορές Διαφορά σε σχέση με τις 2 Οκτωβρίου 2015 – Εξοφλήσεις
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1 21,7 δισεκ. ευρώ - -0,3 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2 10,3 δισεκ. ευρώ - -0,1 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3 124,6 δισεκ. ευρώ +1,8 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων 13,4 δισεκ. ευρώ +0,2 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα 358,8 δισεκ. ευρώ +12,5 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων 127,9 δισεκ. ευρώ - -

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) μειώθηκε κατά 1 δισεκ. ευρώ σε 472,3 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 348.849 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 288.383 486
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 78.840 −77
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 209.543 563
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 39.477 −1.516
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 19.925 −1.616
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 19.925 −1.616
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 536.914 −2.625
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 70.556 −1.995
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 466.348 0
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 10 −630
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 135.496 −1.650
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 1.015.943 14.283
  7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 656.749 14.210
  7.2 Λοιποί τίτλοι 359.195 72
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 25.152 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 222.161 −1.897
Σύνολο ενεργητικού 2.632.300 5.465
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.054.634 414
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 644.257 22.494
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 472.295 −987
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 171.805 23.479
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 158 3
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 4.873 −173
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 163.228 −4.387
  5.1 Γενική κυβέρνηση 83.631 −5.070
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 79.597 682
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 39.639 −7.699
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 2.038 15
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 4.015 −282
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 4.015 −282
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 59.202 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 212.479 −4.918
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 350.735 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 97.202 1
Σύνολο παθητικού 2.632.300 5.465