Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 9. októbru 2015

13. októbra 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 9. októbra 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 0,8 mld. EUR na 262,6 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
8. októbra 2015  7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 143 mil. USD 145 mil. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,1 mld. EUR na 359,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 0,4 mld. EUR na 1 054,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 5,1 mld. EUR na 83,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 26,1 mld. EUR na 365 mld. EUR. V stredu 7. októbra 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia (položka 5.1 na strane aktív) v objeme 72,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 70,6 mld. EUR so splatnosťou sedem dní. Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) sa znížil o 0,6 mld. EUR a bol takmer nulový, zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 171,8 mld. EUR (v porovnaní so 148,3 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 14,2 mld. EUR na 656,7 mld. EUR. V nasledujúcej tabuľke je uvedené podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 9. októbru 2015 Zmena oproti 2. októbru 2015: nákup Zmena oproti 2. októbru 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 21,7 mld. EUR -0,3 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 10,3 mld. EUR -0,1 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 124,6 mld. EUR +1,8 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 13,4 mld. EUR +0,2 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 358,8 mld. EUR +12,5 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 127,9 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na  bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 1 mld. EUR na 472,3 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 348 849 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 288 383 486
  2.1 Pohľadávky voči MMF 78 840 −77
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 209 543 563
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 39 477 −1 516
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 19 925 −1 616
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 19 925 −1 616
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 536 914 −2 625
  5.1 Hlavné refinančné operácie 70 556 −1 995
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 466 348 0
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 10 −630
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 135 496 −1 650
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 1 015 943 14 283
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 656 749 14 210
  7.2 Ostatné cenné papiere 359 195 72
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 152 0
9 Ostatné aktíva 222 161 −1 897
Aktíva spolu 2 632 300 5 465
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 054 634 414
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 644 257 22 494
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 472 295 −987
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 171 805 23 479
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 158 3
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 873 −173
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 163 228 −4 387
  5.1 Verejná správa 83 631 −5 070
  5.2 Ostatné záväzky 79 597 682
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 39 639 −7 699
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 038 15
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 4 015 −282
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 4 015 −282
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 59 202 0
10 Ostatné pasíva 212 479 −4 918
11 Účty precenenia 350 735 0
12 Základné imanie a rezervy 97 202 1
Pasíva spolu 2 632 300 5 465