Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 9. oktobrī

2015. gada 13. oktobrī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 9. oktobrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 262.6 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2015. gada 8. oktobris  Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 143 milj. ASV dolāru 145 milj. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 359.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 0.4 mljrd. euro (līdz 1 054.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 5.1 mljrd. euro (līdz 83.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 26.1 mljrd. euro (līdz 365 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 7. oktobrī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 72.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 70.6 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas. Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms samazinājās par 0.6 mljrd. euro un bija tuvu nullei, bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 171.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 148.3 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 14.2 mljrd. euro (līdz 656.7 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 9. oktobrī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 2. oktobri Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 2. oktobri
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 21.7 mljrd. euro –0.3 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 10.3 mljrd. euro –0.1 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 124.6 mljrd. euro +1.8 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 13.4 mljrd. euro +0.2 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 358.8 mljrd. euro +12.5 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 127.9 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 1 mljrd. euro (līdz 472.3 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 348 849 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 288 383 486
  2.1 SVF debitoru parādi 78 840 −77
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 209 543 563
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 39 477 −1 516
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 19 925 −1 616
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 19 925 −1 616
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 536 914 −2 625
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 70 556 −1 995
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 466 348 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 10 −630
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 135 496 −1 650
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 015 943 14 283
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 656 749 14 210
  7.2 Pārējie vērtspapīri 359 195 72
8 Valdības parāds euro 25 152 0
9 Pārējie aktīvi 222 161 −1 897
Kopā aktīvi 2 632 300 5 465
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 054 634 414
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 644 257 22 494
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 472 295 −987
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 171 805 23 479
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 158 3
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4 873 −173
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 163 228 −4 387
  5.1 Saistības pret valdību 83 631 −5 070
  5.2 Pārējās saistības 79 597 682
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 39 639 −7 699
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2 038 15
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 4 015 −282
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 4 015 −282
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 202 0
10 Pārējās saistības 212 479 −4 918
11 Pārvērtēšanas konti 350 735 0
12 Kapitāls un rezerves 97 202 1
Kopā pasīvi 2 632 300 5 465
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem