SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 9. oktober 2015

13. oktober 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 9. oktober 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,8 mia. euro til 262,6 mia. euro.

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
8. oktober 2015  Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage 143 mio. USD 145 mio. USD

Ovenstående likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,1 mia. euro til 359,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 0,4 mia. euro til 1.054,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 5,1 mia. euro til 83,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 26,1 mia. euro til 365 mia. euro. Onsdag den 7. oktober 2015 udløb en primær markedsoperation (aktivpost 5.1) på 72,6 mia. euro, og en ny på 70,6 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage. Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) faldt med 0,6 mia. euro og var tæt på nul. Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 171,8 mia. euro (mod 148,3 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 14,2 mia. euro til 656,7 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 9. oktober 2015 Ændring i forhold til 2. oktober 2015 – opkøb Ændring i forhold til 2. oktober 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 21,7 mia. euro - -0,3 mia. euro
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 10,3 mia. euro - -0,1 mia. euro
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 124,6 mia. euro +1,8 mia. euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 13,4 mia. euro +0,2 mia. euro -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 358,8 mia. euro +12,5 mia. euro -
Securities Markets Programme 127,9 mia. euro - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 1 mia. euro til 472,3 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 348.849 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 288.383 486
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 78.840 −77
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 209.543 563
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 39.477 −1.516
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 19.925 −1.616
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 19.925 −1.616
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 536.914 −2.625
  5.1 Primære markedsoperationer 70.556 −1.995
  5.2 Langfristede markedsoperationer 466.348 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 10 −630
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 135.496 −1.650
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 1.015.943 14.283
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 656.749 14.210
  7.2 Andre værdipapirer 359.195 72
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.152 0
9 Andre aktiver 222.161 −1.897
Aktiver i alt 2.632.300 5.465
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.054.634 414
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 644.257 22.494
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 472.295 −987
  2.2 Indlånsfacilitet 171.805 23.479
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 158 3
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.873 −173
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 163.228 −4.387
  5.1 Offentlig forvaltning og service 83.631 −5.070
  5.2 Andre forpligtelser 79.597 682
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 39.639 −7.699
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.038 15
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 4.015 −282
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.015 −282
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 59.202 0
10 Andre forpligtelser 212.479 −4.918
11 Revalueringskonti 350.735 0
12 Kapital og reserver 97.202 1
Passiver i alt 2.632.300 5.465
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt