Mogućnosti pretraživanja
Home Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 1. svibnja 2015.

5. svibnja 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 1. svibnja 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 0,4 mlrd. EUR na 272,9 mlrd. EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD‑a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 3,7 mlrd. EUR na 374,1 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) povećala se za 8,2 mlrd. EUR na 1.026,6 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) smanjile su se za 51,2 mlrd. EUR na 50,3 mlrd. EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) smanjili su se za 17,4 mlrd. EUR na 409,7 mlrd. EUR. U srijedu, 29. travnja 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 95,7 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 108,5 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Tijekom tjedna dospjela je operacija dugoročnijeg refinanciranja u visini 34,1 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 25,3 mlrd. EUR.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je gotovo nula (nepromijenjena u odnosu na prethodni tjedan), dok je uporaba mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 107,6 mlrd. EUR (u odnosu na 86,2 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 11,1 mlrd. EUR na 350,8 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 1. svibnja 2015. Razlika u odnosu na 24. travnja 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 24. travnja 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 25,5 mlrd. EUR –0,2 mlrd EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 11,4 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 75,1 mlrd. EUR +2,5 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 5,8 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 95,1 mlrd. EUR +10,0 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 138,1 mlrd. EUR –1,3 mlrd EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 30,8 mlrd. EUR na 300,2 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 383 965 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 304 503 904
  2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 83 367 −1
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 221 136 905
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 38 390 −660
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 739 394
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 739 394
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 517 274 3 948
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 108 485 12 748
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 408 748 −8 810
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 41 9
  5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 127 108 3 473
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 724 906 7 383
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 350 843 11 058
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 374 062 −3 675
8 Dug opće države nominiran u eurima 25 748 −970
9 Ostala imovina 229 921 −2 708
Ukupno imovina 2 372 553 11 763
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 026 554 8 197
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 407 792 52 146
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 300 236 30 790
  2.2 Novčani depoziti 107 555 21 387
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 2 −30
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 429 −59
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 112 728 −47 036
  5.1 Opća država 50 285 −51 182
  5.2 Ostale obveze 62 443 4 146
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 34 670 −1 830
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 2 253 408
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 7 118 −539
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 118 −539
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 60 656 0
10 Ostale obveze 215 956 464
11 Računi revalorizacije 403 298 0
12 Kapital i pričuve 96 098 13
Ukupno obveze 2 372 553 11 763