Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 1 mei 2015

5 mei 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 1 mei 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,4 miljard naar EUR 272,9 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

Gedurende de week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (passiefpost 7.2) daalden met EUR 3,7 miljard naar EUR 374,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 8,2 miljard naar EUR 1.026,6 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 51,2 miljard naar EUR 50,3 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 17,4 miljard naar EUR 409,7 miljard. Op woensdag 29 april 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 95,7 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 108,5 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Gedurende de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 34,1 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 25,3 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (onveranderd ten opzichte van de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 107,6 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 86,2 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 11,1 miljard naar EUR 350,8 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 1 mei 2015 Verschil ten opzichte van 24 april 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 24 april 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 25,5 miljard - -EUR 0,2 miljard
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 11,4 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 75,1 miljard +EUR 2,5 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 5,8 miljard - -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 95,1 miljard +EUR 10,0 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 138,1 miljard - -EUR 1,3 miljard

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 30,8 miljard naar EUR 300,2 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 383.965 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 304.503 904
  2.1 Vorderingen op het IMF 83.367 −1
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 221.136 905
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 38.390 −660
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 20.739 394
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 20.739 394
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 517.274 3.948
  5.1 Basis-herfinancieringstransacties 108.485 12.748
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 408.748 −8.810
  5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 41 9
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 127.108 3.473
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 724.906 7.383
  7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 350.843 11.058
  7.2 Overige waardepapieren 374.062 −3.675
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.748 −970
9 Overige activa 229.921 −2.708
Totaal activa 2.372.553 11.763
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.026.554 8.197
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 407.792 52.146
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 300.236 30.790
  2.2 Depositofaciliteit 107.555 21.387
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2 −30
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.429 −59
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 112.728 −47.036
  5.1 Overheid 50.285 −51.182
  5.2 Overige verplichtingen 62.443 4.146
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 34.670 −1.830
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 2.253 408
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.118 −539
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.118 −539
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 60.656 0
10 Overige passiva 215.956 464
11 Herwaarderingsrekeningen 403.298 0
12 Kapitaal en reserves 96.098 13
Totaal passiva 2.372.553 11.763