Meklēšanas opcijas
Home Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ieteikumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 1. maijā

2015.5.05.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 1. maijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā palielinājās par 0.4 mljrd. euro (līdz 272.9 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 3.7 mljrd. euro (līdz 374.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 8.2 mljrd. euro (līdz 1 026.6 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 51.2 mljrd. euro (līdz 50.3 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 17.4 mljrd. euro (līdz 409.7 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 29. aprīlī, galvenajai refinansēšanas operācijai 95.7 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 108.5 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Šajā nedēļā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 34.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 25.3 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija faktiski nulle (tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 107.6 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 86.2 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 11.1 mljrd. euro (līdz 350.8 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 1. maijā uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 24. aprīli Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 24. aprīli
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 25.5 mljrd. euro –0.2 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 11.4 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 75.1 mljrd. euro +2.5 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 5.8 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 95.1 mljrd. euro +10.0 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 138.1 mljrd. euro –1.3 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 30.8 mljrd. euro (līdz 300.2 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 383,965 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 304,503 904
  2.1 SVF debitoru parādi 83,367 −1
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 221,136 905
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 38,390 −660
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,739 394
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 20,739 394
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 517,274 3,948
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 108,485 12,748
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 408,748 −8,810
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 41 9
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 127,108 3,473
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 724,906 7,383
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 350,843 11,058
  7.2 Pārējie vērtspapīri 374,062 −3,675
8 Valdības parāds euro 25,748 −970
9 Pārējie aktīvi 229,921 −2,708
Kopā aktīvi 2,372,553 11,763
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,026,554 8,197
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 407,792 52,146
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 300,236 30,790
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 107,555 21,387
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2 −30
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,429 −59
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 112,728 −47,036
  5.1 Saistības pret valdību 50,285 −51,182
  5.2 Pārējās saistības 62,443 4,146
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 34,670 −1,830
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 2,253 408
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,118 −539
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,118 −539
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 60,656 0
10 Pārējās saistības 215,956 464
11 Pārvērtēšanas konti 403,298 0
12 Kapitāls un rezerves 96,098 13
Kopā pasīvi 2,372,553 11,763