Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 1 maja 2015 r.

5 maja 2015

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 1 maja 2015 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) wzrosła o 0,4 mld EUR do poziomu 272,9 mld EUR, w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych.

W tygodniu sprawozdawczym Eurosystem nie przeprowadził żadnych transakcji zasilających w płynność w ramach stałej linii swap między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 3,7 mld EUR do poziomu 374,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 8,2 mld EUR do poziomu 1026,6 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 51,2 mld EUR do poziomu 50,3 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 17,4 mld EUR do poziomu 409,7 mld EUR. W środę 29 kwietnia 2015 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 95,7 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem siedmiodniowym, w kwocie 108,5 mld EUR.

W tygodniu sprawozdawczym przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 34,1 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 25,3 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (bez zmian w porównaniu z poprzednim tygodniem), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 107,6 mld EUR (wobec 86,2 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 11,1 mld EUR do poziomu 350,8 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 1.05.2015 Różnica wobec 24.04.2015 – zakup Różnica wobec 24.04.2015 – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 25,5 mld EUR –0,2 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 11,4 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 75,1 mld EUR +2,5 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 5,8 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych wyemitowanych przez sektor publiczny 95,1 mld EUR +10,0 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 138,1 mld EUR –1,3 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 30,8 mld EUR do poziomu 300,2 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 383.965 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 304.503 904
  2.1 Należności od MFW 83.367 −1
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 221.136 905
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 38.390 −660
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 20.739 394
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 20.739 394
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 517.274 3.948
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 108.485 12.748
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 408.748 −8.810
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 41 9
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 127.108 3.473
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 724.906 7.383
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 350.843 11.058
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 374.062 −3.675
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.748 −970
9 Pozostałe aktywa 229.921 −2.708
Aktywa razem 2.372.553 11.763
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.026.554 8.197
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 407.792 52.146
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 300.236 30.790
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 107.555 21.387
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2 −30
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 5.429 −59
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 112.728 −47.036
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 50.285 −51.182
  5.2 Pozostałe zobowiązania 62.443 4.146
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 34.670 −1.830
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.253 408
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.118 −539
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.118 −539
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 60.656 0
10 Pozostałe pasywa 215.956 464
11 Różnice z wyceny 403.298 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 96.098 13
Pasywa razem 2.372.553 11.763