Možnosti iskanja
Home Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 1. maja 2015

5. maj 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 1. maja 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij povečalo za 0,4 milijarde EUR na 272,9 milijarde EUR.

Eurosistem ni v tem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 3,7 milijarde EUR na 374,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 8,2 milijarde EUR na 1.026,6 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 51,2 milijarde EUR na 50,3 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 17,4 milijarde EUR na 409,7 milijarde EUR. V sredo, 29. aprila 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 95,7 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 108,5 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Med tednom je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 34,1 milijarde EUR, poravnana pa je bila nova v višini 25,3 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (nespremenjeno v primerjavi s prejšnjim tednom), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 107,6 milijarde EUR (v primerjavi s 86,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 11,1 milijarde EUR na 350,8 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 1. maja 2015 Razlika od 24. aprila 2015 – kupljeno Razlika od 24. aprila 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 25,5 milijarde EUR - –0,2 milijarde EUR
Drugi program nakupa kritih obveznic 11,4 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 75,1 milijarde EUR +2,5 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 5,8 milijarde EUR - -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 95,1 milijarde EUR +10,0 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 138,1 milijarde EUR - –1,3 milijarde EUR

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 30,8 milijarde EUR na 300,2 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 383.965 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 304.503 904
  2.1 Terjatve do MDS 83.367 −1
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 221.136 905
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 38.390 −660
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 20.739 394
  4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 20.739 394
  4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 517.274 3.948
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 108.485 12.748
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 408.748 −8.810
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 41 9
  5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 127.108 3.473
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 724.906 7.383
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 350.843 11.058
  7.2 Drugi vrednostni papirji 374.062 −3.675
8 Dolg širše države v EUR 25.748 −970
9 Druga sredstva 229.921 −2.708
Skupaj sredstva 2.372.553 11.763
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.026.554 8.197
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 407.792 52.146
  2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 300.236 30.790
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 107.555 21.387
  2.3 Vezane vloge 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2 −30
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.429 −59
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 112.728 −47.036
  5.1 Širša država 50.285 −51.182
  5.2 Druge obveznosti 62.443 4.146
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 34.670 −1.830
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.253 408
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.118 −539
  8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.118 −539
  8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 60.656 0
10 Druge obveznosti 215.956 464
11 Računi prevrednotenja 403.298 0
12 Kapital in rezerve 96.098 13
Skupaj obveznosti 2.372.553 11.763