SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 1. maj 2015

5. maj 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 1. maj 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,4 mia. euro til 272,9 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 3,7 mia. euro til 374,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 8,2 mia. euro til 1.026,6 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 51,2 mia. euro til 50,3 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 17,4 mia. euro til 409,7 mia. euro. Onsdag den 29. april 2015 udløb en primær markedsoperation på 95,7 mia. euro, og en ny på 108,5 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 34,1 mia. euro, og en ny på 25,3 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (uændret i forhold til i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 107,6 mia. euro (mod med 86,2 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 11,1 mia. euro til 350,8 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 1. maj 2015 Ændring i forhold til 24. april 2015 – opkøb Ændring i forhold til 24. april 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af dækkede obligationer 25,5 mia.euro - -0,2 mia.euro
Andet program til opkøb af dækkede obligationer 11,4 mia.euro - -
Tredje program til opkøb af dækkede obligationer 75,1 mia.euro +2,5 mia.euro -
Programmet til opkøb af asset-backed securities 5,8 mia.euro - -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor 95,1 mia.euro +10,0 mia.euro -
Securities Markets Programme 138,1 mia.euro - -1,3 mia.euro

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 30,8 mia. euro til 300,2 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 383.965 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 304.503 904
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 83.367 −1
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 221.136 905
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 38.390 −660
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 20.739 394
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 20.739 394
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 517.274 3.948
  5.1 Primære markedsoperationer 108.485 12.748
  5.2 Langfristede markedsoperationer 408.748 −8.810
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 41 9
  5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 127.108 3.473
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 724.906 7.383
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 350.843 11.058
  7.2 Andre værdipapirer 374.062 −3.675
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 25.748 −970
9 Andre aktiver 229.921 −2.708
Aktiver i alt 2.372.553 11.763
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.026.554 8.197
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 407.792 52.146
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 300.236 30.790
  2.2 Indlånsfacilitet 107.555 21.387
  2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2 −30
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.429 −59
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 112.728 −47.036
  5.1 Offentlig forvaltning og service 50.285 −51.182
  5.2 Andre forpligtelser 62.443 4.146
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 34.670 −1.830
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 2.253 408
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.118 −539
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.118 −539
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 60.656 0
10 Andre forpligtelser 215.956 464
11 Revalueringskonti 403.298 0
12 Kapital og reserver 96.098 13
Passiver i alt 2.372.553 11.763