Възможности за търсене
Home Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Eврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 1 май 2015 г.

5 май 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 1 май 2015 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) се повишава с 0,4 млрд. евро до 272,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През седмицата Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 3,7 млрд. евро до 374,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) се увеличават с 8,2 млрд. евро до 1026,6 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) намаляват с 51,2 млрд. евро до 50,3 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление със 17,4 млрд. евро до 409,7 млрд. евро. На 29 април 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 95,7 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 108,5 млрд. евро със седемдневен матуритет.

През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 34,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 25,3 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (без промяна спрямо предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 107,6 млрд. евро (при 86,2 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 11,1 млрд. евро до 350,8 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 1 май 2015 г. Разлика спрямо 24 април 2015 г. – покупки Разлика спрямо 24 април 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 25,5 млрд. евро - -0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 11,4 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 75,1 млрд. евро +2,5 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 5,8 млрд. евро - -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 95,1 млрд. евро +10,0 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 138,1 млрд. евро - -1,3 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 30,8 млрд. евро до 300,2 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 383 965 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 304 503 904
  2.1 Вземания от МВФ 83 367 −1
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 221 136 905
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 38 390 −660
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 20 739 394
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 20 739 394
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 517 274 3 948
  5.1 Основни операции по рефинансиране 108 485 12 748
  5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 408 748 −8 810
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 41 9
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 127 108 3 473
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 724 906 7 383
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 350 843 11 058
  7.2 Други ценни книжа 374 062 −3 675
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 748 −970
9 Други активи 229 921 −2 708
Общо активи 2 372 553 11 763
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 026 554 8 197
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 407 792 52 146
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 300 236 30 790
  2.2 Депозитно улеснение 107 555 21 387
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 −30
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 429 −59
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 112 728 −47 036
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 50 285 −51 182
  5.2 Други задължения 62 443 4 146
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 34 670 −1 830
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 253 408
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 118 −539
  8.1 Депозити, салда и други задължения 7 118 −539
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 60 656 0
10 Други задължения 215 956 464
11 Сметки за преоценка 403 298 0
12 Капитал и резерви 96 098 13
Общо пасиви 2 372 553 11 763