Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 1. máju 2015

5. mája 2015

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 1. mája 2015 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií zvýšila o 0,4 mld. EUR na 272,9 mld. EUR.

Eurosystém v predchádzajúcom týždni neuskutočnil žiadne obchody na dodanie likvidity v rámci stálej swapovej dohody medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 3,7 mld. EUR na 374,1 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) vzrástla o 8,2 mld. EUR na 1 026,6 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 51,2 mld. EUR na 50,3 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 17,4 mld. EUR na 409,7 mld. EUR. V stredu 29. apríla 2015 bola splatná hlavná refinančná operácia v objeme 95,7 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v objeme 108,5 mld. EUR so splatnosťou sedem dní.

V priebehu týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v objeme 34,1 mld. EUR a bola uzavretá ďalšia vo výške 25,3 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (rovnako ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) dosiahol 107,6 mld. EUR (v porovnaní s 86,2 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa zvýšil o 11,1 mld. EUR na 350,8 mld. EUR. Nasledujúca tabuľka uvádza podrobné členenie položky 7.1 na strane aktív na jednotlivé portfóliá. Všetky portfóliá sa vykazujú v amortizovanej obstarávacej cene.

Portfóliá cenných papierov na účely menovej politiky Hodnota k 1. máju 2015 Zmena oproti 24. aprílu 2015: nákup Zmena oproti 24. aprílu 2015: splatenie
Program nákupu krytých dlhopisov 1 25,5 mld. EUR -0,2 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 2 11,4 mld. EUR
Program nákupu krytých dlhopisov 3 75,1 mld. EUR +2,5 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov krytých aktívami 5,8 mld. EUR
Program nákupu cenných papierov verejného sektora 95,1 mld. EUR +10,0 mld. EUR
Program pre trhy s cennými papiermi 138,1 mld. EUR -1,3 mld. EUR

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 30,8 mld. EUR na 300,2 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 383 965 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 304 503 904
  2.1 Pohľadávky voči MMF 83 367 −1
  2.2 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva 221 136 905
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 38 390 −660
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 20 739 394
  4.1 Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery 20 739 394
  4.2 Pohľadávky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
5 Úvery v eurách poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v operáciách menovej politiky 517 274 3 948
  5.1 Hlavné refinančné operácie 108 485 12 748
  5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 408 748 −8 810
  5.3 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
  5.5 Jednodňové refinančné operácie 41 9
  5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 127 108 3 473
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 724 906 7 383
  7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 350 843 11 058
  7.2 Ostatné cenné papiere 374 062 −3 675
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 25 748 −970
9 Ostatné aktíva 229 921 −2 708
Aktíva spolu 2 372 553 11 763
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním.
1 Bankovky v obehu 1 026 554 8 197
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách z operácií menovej politiky 407 792 52 146
  2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 300 236 30 790
  2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 107 555 21 387
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzné dolaďovacie operácie 0 0
  2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 −30
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 5 429 −59
4 Vydané dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 112 728 −47 036
  5.1 Verejná správa 50 285 −51 182
  5.2 Ostatné záväzky 62 443 4 146
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 34 670 −1 830
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 2 253 408
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 118 −539
  8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 118 −539
  8.2 Záväzky z úverových operácií v mechanizme ERM II 0 0
9 Protipoložka zvláštnych práv čerpania MMF 60 656 0
10 Ostatné pasíva 215 956 464
11 Účty precenenia 403 298 0
12 Základné imanie a rezervy 96 098 13
Pasíva spolu 2 372 553 11 763