Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 1. květnu 2015

5. května 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 1. května 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí zvýšil o 0,4 mld. EUR na 272,9 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaném týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 3,7 mld. EUR na 374,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 8,2 mld. EUR na 1 026,6 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 51,2 mld. EUR na 50,3 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 17,4 mld. EUR na 409,7 mld. EUR. Ve středu 29. dubna 2015 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 95,7 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 108,5 mld. EUR se splatností sedm dní.

Ve sledovaném týdnu byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 34,1 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 25,3 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (beze změny oproti předchozímu týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 107,6 mld. EUR (ve srovnání s 86,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 11,1 mld. EUR na 350,8 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 1. květnu 2015 Rozdíl v porovnání s 24. dubnem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 24. dubnem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 25,5 mld. EUR -0,2 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 11,4 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 75,1 mld. EUR +2,5 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 5,8 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 95,1 mld. EUR +10,0 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 138,1 mld. EUR -1,3 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 30,8 mld. EUR na 300,2 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 383 965 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 304 503 904
  2.1 Pohledávky za MMF 83 367 −1
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 221 136 905
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 38 390 −660
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 20 739 394
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 20 739 394
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 517 274 3 948
  5.1 Hlavní refinanční operace 108 485 12 748
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 408 748 −8 810
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 41 9
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 127 108 3 473
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 724 906 7 383
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 350 843 11 058
  7.2 Ostatní cenné papíry 374 062 −3 675
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 25 748 −970
9 Ostatní aktiva 229 921 −2 708
Aktiva celkem 2 372 553 11 763
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 026 554 8 197
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 407 792 52 146
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 300 236 30 790
  2.2 Vkladová facilita 107 555 21 387
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 −30
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 429 −59
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 112 728 −47 036
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 50 285 −51 182
  5.2 Ostatní závazky 62 443 4 146
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 34 670 −1 830
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 253 408
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 118 −539
  8.1 Vklady a ostatní závazky 7 118 −539
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 60 656 0
10 Ostatní pasiva 215 956 464
11 Účty přecenění 403 298 0
12 Kapitál a rezervní fondy 96 098 13
Pasiva celkem 2 372 553 11 763