Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 1ης Μαΐου 2015

5 Μαΐου 2015

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε την 1η Μαΐου 2015 ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν σημείωσαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 0,4 δισεκ. ευρώ σε 272,9 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Κατά την υπό εξέταση εβδομάδα το Ευρωσύστημα δεν διενέργησε καμία πράξη παροχής ρευστότητας στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 3,7 δισεκ. ευρώ σε 374,1 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 8,2 δισεκ. ευρώ σε 1.026,6 δισεκ. ευρώ. Οι  υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 51,2 δισεκ. ευρώ σε 50,3 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) μειώθηκε κατά 17,4 δισεκ. ευρώ σε 409,7 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 29 Απριλίου 2015 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 95,7 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 108,5 δισεκ. ευρώ, διάρκειας επτά ημερών.

Εντός της εβδομάδας έληξε μια πράξη πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης ύψους 34,1 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 25,3 δισεκ. ευρώ.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν σχεδόν μηδενική (όπως και την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 107,6 δισεκ. ευρώ (έναντι 86,2 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 11,1 δισεκ. ευρώ σε 350,8 δισεκ. ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκιο. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος.

Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής Δηλωθείσα αξία την 1η Μαΐου 2015 Διαφορά σε σχέση με τις 24 Απριλίου 2015 – Αγορές Διαφορά σε σχέση με τις 24 Απριλίου 2015 – Εξοφλήσεις
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1 25,5 δισεκ. ευρώ - -0,2 δισεκ. ευρώ
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2 11,4 δισεκ. ευρώ - -
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3 75,1 δισεκ. ευρώ +2,5 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων 5,8 δισεκ. ευρώ - -
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα 95,1 δισεκ. ευρώ +10,0 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων 138,1 δισεκ. ευρώ - -1,3 δισεκ. ευρώ

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 30,8 δισεκ. ευρώ σε 300,2 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 383.965 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 304.503 904
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 83.367 −1
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 221.136 905
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 38.390 −660
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 20.739 394
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 20.739 394
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 517.274 3.948
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 108.485 12.748
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 408.748 −8.810
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 41 9
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 127.108 3.473
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 724.906 7.383
  7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 350.843 11.058
  7.2 Λοιποί τίτλοι 374.062 −3.675
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 25.748 −970
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 229.921 −2.708
Σύνολο ενεργητικού 2.372.553 11.763
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.026.554 8.197
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 407.792 52.146
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 300.236 30.790
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 107.555 21.387
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 2 −30
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 5.429 −59
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 112.728 −47.036
  5.1 Γενική κυβέρνηση 50.285 −51.182
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 62.443 4.146
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 34.670 −1.830
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 2.253 408
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 7.118 −539
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 7.118 −539
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 60.656 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 215.956 464
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 403.298 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 96.098 13
Σύνολο παθητικού 2.372.553 11.763