Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 1 maj 2015

5 maj 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 1 maj 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,4 miljarder EUR till 272,9 miljarder EUR genom kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 3,7 miljarder EUR till 374,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 8,2 miljarder EUR till 1 026,6 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 51,2 miljarder till 50,3 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 17,4 miljarder EUR till 409,7 miljarder EUR. Onsdagen den 29 april 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 95,7 miljarder EUR och ersattes med en ny på 108,5 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 34,1 miljarder EUR och ersattes med en ny på 25,3 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var nästan noll (oförändrat jämfört med föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 107,6 miljarder EUR (jämfört med 86,2 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 11,1 miljarder EUR till 350,8 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 1 maj 2015 Förändring jämfört med den 24 april 2015 – Köp Förändring jämfört med den 24 april 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 25,5 miljarder EUR - -0,2 miljarder EUR
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 11,4 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 75,1 miljarder EUR +2,5 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 5,8 miljarder EUR - -
Program för köp av offentliga värdepapper 95,1 miljarder EUR +10,0 miljarder EUR -
Värdepappersprogram 138,1 miljarder EUR - -1,3 miljarder EUR

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 30,8 miljarder EUR till 300,2 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 383.965 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 304.503 904
  2.1 Fordringar på IMF 83.367 −1
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 221.136 905
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 38.390 −660
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 20.739 394
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 20.739 394
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 517.274 3.948
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 108.485 12.748
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 408.748 −8.810
  5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 41 9
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 127.108 3.473
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 724.906 7.383
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 350.843 11.058
  7.2 Andra värdepapper 374.062 −3.675
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.748 −970
9 Övriga tillgångar 229.921 −2.708
Summa tillgångar 2.372.553 11.763
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.026.554 8.197
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 407.792 52.146
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 300.236 30.790
  2.2 Inlåningsfacilitet 107.555 21.387
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2 −30
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.429 −59
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 112.728 −47.036
  5.1 Offentliga sektorn 50.285 −51.182
  5.2 Övriga skulder 62.443 4.146
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 34.670 −1.830
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.253 408
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.118 −539
  8.1 Inlåning och övriga skulder 7.118 −539
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 60.656 0
10 Övriga skulder 215.956 464
11 Värderegleringskonton 403.298 0
12 Eget kapital 96.098 13
Summa skulder 2.372.553 11.763