Menu

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 4. júlu 2008

9. júla 2008

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 4. júla 2008 došlo k poklesu v stave zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) o 333 mil. EUR predovšetkým v dôsledku štvrťročného precenenia, ako aj predaja zlata, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému (v súlade so Zmluvou centrálnych bánk o zlate, ktorá nadobudla účinnosť 27. septembra 2004).

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa znížila o 1,9 mld. EUR na 166 mld. EUR, a to najmä v dôsledku štvrťročného precenenia aktív a pasív. Klientske a portfóliové transakcie centrálnych bánk Eurosystému v sledovanom období spôsobili pokles o 0,1 mld. EUR. Vo štvrtok 3. júla 2008 bol splatný refinančný obchod v amerických dolároch v objeme 25 mld. USD a bol uzavretý ďalší v rovnakej výške so splatnosťou 28 dní. Tieto obchody uzatvoril Eurosystém v súvislosti s dočasnou vzájomnou menovou dohodou (swapovou linkou) medzi ECB a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov rezidentov eurozóny v eurách v držbe Eurosystému (položka 7 na strane aktív) sa znížil o 2,1 mld. EUR na 112,6 mld. EUR, pričom 1,8 mld. EUR z tohto poklesu vyplýva z precenenia. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 6,5 mld. EUR na 683,9 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 14,5 mld. EUR na 59,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) klesol o 53,1 mld. EUR na 429,2 mld. EUR. V stredu 2. júla 2008 bol splatný hlavný refinančný obchod v objeme 208 mld. EUR a bol uzavretý ďalší vo výške 154,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných obchodov (položka 5.5 na strane aktív) bol takmer nulový (podobne ako v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných obchodov (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 0,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 47,5 mld. EUR na 179,1 mld. EUR.

Štvrťročné precenenie aktív a pasív Eurosystému

V súlade s harmonizovanými účtovnými pravidlami Eurosystému sa stav zlata, devíz, cenných papierov a finančných nástrojov v držbe Eurosystému na konci každého štvrťroka preceňuje podľa aktuálnych trhových kurzov a cien. Čistý vplyv precenenia na každú súvahovú položku k 30. júnu 2008 je uvedený v pridanom stĺpci „Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku štvrťročných precenení“. Pri precenení zostatkov bola použitá nasledujúca cena zlata, resp. nasledujúce výmenné kurzy:

Zlato: 591,696 EUR za uncu čistého zlata

1,5764 USD/EUR

166,44 JPY/EUR

Osobitné práva čerpania: 1,0354 EUR/SDR

Poznámka

Ako sa uvádza v tlačovej správe z 22. apríla 2008, mimoriadne okolnosti bránili jednej z centrálnych bánk Eurosystému zostavovať od 29. februára do 11. apríla 2008 súvahu pre konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému. Nedostupnosť údajov z tejto centrálnej banky mala určitú dobu za následok neúplnosť údajov v konsolidovaných finančných výkazoch Eurosystému zverejnených v danom období a v systéme Statistical Data Warehouse Európskej centrálnej banky. Systém Statistical Data Warehouse už v súčasnosti obsahuje úplné údaje z danej centrálnej banky Eurosystému. Systém Statistical Data Warehouse je dostupný prostredníctvom stránky http://sdw.ecb.europa.eu/.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Zlato a pohľadávky v zlate 209 020 −61 −272
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 137 606 3 942 −1 606
2.1 Pohľadávky voči MMF 9 297 −1 −48
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 128 309 3 943 −1 558
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 55 267 −799 −217
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 130 469 −25
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 130 469 −25
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 429 499 −53 507 0
5.1 Hlavné refinančné obchody 154 500 −53 501 0
5.2 Dlhodobejšie refinančné obchody 274 995 −9 0
5.3 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné obchody 0 0 0
5.5 Jednodňové refinančné obchody 4 4 0
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 0 −1 0
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 30 886 −837 0
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 112 619 −318 −1 771
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 37 461 −515 −26
9 Ostatné aktíva 377 404 −941 −1 334
Úhrn aktív 1 404 892 −52 567 −5 251
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku
i) transakcií
ii) štvrťročných precenení
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
i) ii)
1 Bankovky v obehu 683 943 6 502 0
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 179 335 −47 873 0
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 179 055 −47 473 0
2.2 Jednodňové sterilizačné obchody 271 −403 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Dolaďovacie reverzné obchody 0 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 9 3 0
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 270 64 0
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 66 893 −14 511 0
5.1 Verejná správa 59 881 −14 519 0
5.2 Ostatné záväzky 7 012 8 0
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 77 669 199 0
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 1 765 −1 222 −11
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 20 017 4 449 −7
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 20 017 4 449 −7
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 5 120 0 −28
10 Ostatné pasíva 145 848 −171 −1 338
11 Účty precenenia 152 364 0 −3 867
12 Kapitál a rezervy 71 668 −4 0
Úhrn pasív 1 404 892 −52 567 −5 251

Kontakt pre médiá