Menu

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 4. juli 2008

9. juli 2008

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 4. juli 2008, faldt guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 333 mio. euro, hvilket hovedsagelig afspejlede kvartalsvise revalueringer samt en centralbank i Eurosystemets salg af guld (i overensstemmelse med centralbankaftalen om guld af 27. september 2004).

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 1,9 mia. euro til 166 mia. euro. Ændringen skyldtes hovedsagelig virkningerne af den kvartalsvise revaluering af aktiver og passiver. Kunde- og porteføljetransaktioner udført af centralbankerne i Eurosystemet i den pågældende periode førte til et fald på 0,1 mia. euro. Torsdag den 3. juli 2008 udløb en likviditetstilførende operation i amerikanske dollar på 25 mia. dollar, og en ny operation på 25 mia. dollar blev afviklet med en løbetid på 28 dage. Operationerne blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem ECB og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af omsættelige værdipapirer i euro udstedt af residenter i euroområdet (aktivpost 7) faldt med 2,1 mia. euro (heraf 1,8 mia. euro som følge af revalueringer) til 112,6 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 6,5 mia. euro til 683,9 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 14,5 mia. euro til 59,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 53,1 mia. euro til 429,2 mia. euro. Onsdag den 2. juli 2008 udløb en primær markedsoperation på 208 mia. euro, og en ny på 154,5 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) var praktisk taget nul (næsten det samme som i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 0,3 mia. euro (mod 0,7 mia. euro i ugen før).

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 47,5 mia. euro til 179,1 mia. euro.

Revaluering af Eurosystemets aktiver og passiver ultimo kvartalet

I overensstemmelse med de harmoniserede bogføringsregler for Eurosystemet revalueres Eurosystemets beholdninger af guld, fremmed valuta, værdipapirer og finansielle instrumenter til markedskurser og -priser ved udgangen af hvert kvartal. Nettovirkningen af revalueringen på hver balancepost pr. 30. juni 2008 fremgår af den særskilte kolonne "Ændring i forhold til ugen før pga. justeringer ultimo kvartalet". Guldprisen og de vigtigste kurser anvendt ved revalueringen af balanceposterne var følgende:

Guld: EUR 591,696 pr. fine oz.

USD: 1,5764 pr. EUR

JPY: 166,44 pr. EUR

Særlige trækningsrettigheder (SDR): EUR 1,0354 pr. SDR

Afsluttende bemærkning

Som nævnt i pressemeddelelsen af 22. april 2008 forhindrede særlige omstændigheder en af centralbankerne i Eurosystemet i at udarbejde sine balancer til Eurosystemets konsoliderede balance mellem den 29. februar og den 11. april 2008. De manglende balanceoplysninger fra den pågældende centralbank i Eurosystemet betød en overgang, at dataene i både Eurosystemets konsoliderede balancer, som blev offentliggjort i denne periode, og ECBs Statistical Data Warehouse var ufuldstændige. Statistical Data Warehouse indeholder nu fuldstændige data fra den pågældende centralbank i Eurosystemet. Adgang til Statistical Data Warehouse kan opnås via følgende link: http://sdw.ecb.europa.eu/.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Guld og tilgodehavender i guld 209.020 −61 −272
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 137.606 3.942 −1.606
2.1 Tilgodehavender hos IMF 9.297 −1 −48
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 128.309 3.943 −1.558
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 55.267 −799 −217
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.130 469 −25
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.130 469 −25
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 429.499 −53.507 0
5.1 Primære markedsoperationer 154.500 −53.501 0
5.2 Langfristede markedsoperationer 274.995 −9 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 4 4 0
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 −1 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 30.886 −837 0
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 112.619 −318 −1.771
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 37.461 −515 −26
9 Andre aktiver 377.404 −941 −1.334
Aktiver i alt 1.404.892 −52.567 −5.251
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga.
i)transaktioner
ii)justeringer ultimo kvartalet
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
i) ii)
1 Seddelomløb 683.943 6.502 0
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 179.335 −47.873 0
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 179.055 −47.473 0
2.2 Indlånsfacilitet 271 −403 0
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 9 3 0
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 270 64 0
4 Udstedte gældsbeviser 0 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 66.893 −14.511 0
5.1 Offentlig forvaltning og service 59.881 −14.519 0
5.2 Andre forpligtelser 7.012 8 0
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 77.669 199 0
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.765 −1.222 −11
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 20.017 4.449 −7
8.1 Indlån og andre forpligtelser 20.017 4.449 −7
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 5.120 0 −28
10 Andre forpligtelser 145.848 −171 −1.338
11 Revalueringskonti 152.364 0 −3.867
12 Kapital og reserver 71.668 −4 0
Passiver i alt 1.404.892 −52.567 −5.251

Medie- og pressehenvendelser