Menu

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2008 m. liepos 4 d.

2008 m. liepos 9 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2008 m. liepos 4 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 333 mln. eurų atlikus ketvirtinį koregavimą dėl perkainojimo ir vienam iš Eurosistemos centrinių bankų atlikus aukso pardavimą (vadovaujantis 2004 m. rugsėjo 27 d. įsigaliojusia Centrinio banko aukso sutartimi).

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 1,9 mlrd. eurų – iki 166 mlrd. eurų, daugiausiai dėl kas ketvirtį atliekamo turto ir įsipareigojimų perkainojimo, o dėl operacijų su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu, kurias per apžvelgiamą laikotarpį atliko Eurosistemos centriniai bankai, Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta sumažėjo 0,1 mlrd. eurų. Ketvirtadienį, 2008 m. liepos 3 d., baigėsi 25 mlrd. JAV dolerių vertės likvidumo didinimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 25 mlrd. JAV dolerių vertės 28 d. trukmės operacija. Šias operacijas Eurosistema atliko pagal ECB ir Federalinių rezervų sistemos laikinąjį savitarpio susitarimą dėl valiutų (apsikeitimo operacijų linija).

Eurosistemoje sukauptos euro zonos rezidentų apyvartinių vertybinių popierių eurais atsargos (7 straipsnis turto dalyje) sumažėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 112,6 mlrd. eurų (iš jų 1,8 mlrd. eurų dėl perkainojimo). Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 6,5 mlrd. eurų – iki 683,9 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 14,5 mlrd. eurų – iki 59,9 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 53,1 mlrd. eurų – iki 429,2 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2008 m. liepos 2 d., baigėsi 208 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja 154,5 mlrd. eurų vertės operacija.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo iš esmės nulinis (beveik kaip ir praėjusią savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 0,3 mlrd. eurų (palyginti su 0,7 mlrd. eurų praėjusią savaitę).

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų sandorių, Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 47,5 mlrd. eurų – iki 179,1 mlrd. eurų.

Eurosistemos turto ir įsipareigojimų perkainojimas ketvirčio pabaigoje

Remiantis Eurosistemos suderintomis apskaitos taisyklėmis, Eurosistemos auksas, užsienio valiuta, vertybiniai popieriai ir finansinės priemonės perkainojamos kiekvieno ketvirčio pabaigoje rinkos palūkanų normomis ir kainomis. Kaip perkainojimas paveikė kiekvieną balanso straipsnį 2008 m. birželio 30 d. parodyta papildomame stulpelyje „ Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite, dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje“. Toliau nurodyta aukso kaina ir likučių perkainojimui naudoti pagrindiniai valiutų kursai:

Auksas: 591,696 EUR/aukštos prabos aukso uncija

USD: 1,5764 USD/EUR

JPY: 166,44 JPY/EUR

Specialiosios skolinimosi teisės: 1,0354 EUR/SST

Papildoma pastaba

Kaip minėta 2008 m. balandžio 22 d. pranešime spaudai, susiklosčius išskirtinėms aplinkybėms vienas iš Eurosistemos centrinių bankų negalėjo pateikti savo balanso Eurosistemos konsoliduotai finansinei ataskaitai nuo 2008 m. vasario 29 d. iki balandžio 11 d. Šiam Eurosistemos centriniam bankui nepateikus duomenų, minėtu laikotarpiu skelbtoje Eurosistemos konsoliduotoje finansinėje ataskaitoje ir Europos Centrinio Banko statistinių duomenų saugykloje buvo turimi ne visi duomenys. Dabar statistinių duomenų saugykloje turimi visi minėtojo Eurosistemos centrinio banko duomenys. Prieiti prie statistinių duomenų saugyklos galima per šią nuorodą: http://sdw.ecb.europa.eu/.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Auksas ir gautinas auksas 209 020 −61 −272
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 137 606 3 942 −1 606
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 9 297 −1 −48
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 128 309 3 943 −1 558
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 55 267 −799 −217
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 15 130 469 −25
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 15 130 469 −25
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 429 499 −53 507 0
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 154 500 −53 501 0
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 274 995 −9 0
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 4 4 0
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 −1 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 30 886 −837 0
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 112 619 −318 −1 771
8 Valdžios skola eurais 37 461 −515 −26
9 Kitas turtas 377 404 −941 −1 334
Visas turtas 1 404 892 −52 567 −5 251
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas, palyginti su praėjusia savaite
i) dėl sandorių
ii) dėl perkainojimo ketvirčio pabaigoje
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
i) ii)
1 Banknotai apyvartoje 683 943 6 502 0
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 179 335 −47 873 0
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 179 055 −47 473 0
2.2 Indėlių galimybė 271 −403 0
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 9 3 0
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 270 64 0
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 66 893 −14 511 0
5.1 Valdžiai 59 881 −14 519 0
5.2 Kiti įsipareigojimai 7 012 8 0
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 77 669 199 0
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 765 −1 222 −11
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 017 4 449 −7
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 20 017 4 449 −7
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 5 120 0 −28
10 Kiti įsipareigojimai 145 848 −171 −1 338
11 Perkainojimo sąskaitos 152 364 0 −3 867
12 Kapitalas ir rezervai 71 668 −4 0
Visi įsipareigojimai 1 404 892 −52 567 −5 251

Kontaktai žiniasklaidai