Menu

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 4 lipca 2008 r.

9 lipca 2008 r.

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu kończącym się 4 lipca 2008 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 333 mln euro wynikał głównie z korekty z tytułu kwartalnej aktualizacji wyceny, a także ze sprzedaży złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu (zgodnie z Umową banków centralnych w sprawie złota, która weszła w życie 27 września 2004 r.).

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zmniejszyła się o 1,9 mld euro do poziomu 166 mld euro. Spadek ten był spowodowany głównie kwartalną aktualizacją wyceny aktywów i pasywów, przy czym w wyniku transakcji klientów oraz transakcji portfelowych przeprowadzonych przez banki centralne Eurosystemu w analizowanym okresie miał miejsce spadek o 0,1 mld euro. W czwartek 3 lipca 2008 r. przypadł termin zapadalności operacji zapewniającej płynność w dolarach amerykańskich w wysokości 25 mld USD oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w wysokości 25 mld USD z terminem zapadalności 28 dni. Operacje te zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z przejściową wzajemną umową walutową (linią swap) pomiędzy EBC a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych rezydentów obszaru euro w euro w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7) obniżyły się o 2,1 mld euro do poziomu 112,6 mld euro, przy czym spadek o 1,8 mld euro był spowodowany aktualizacją wyceny. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) wzrósł o 6,5 mld euro do poziomu 683,9 mld euro. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 14,5 mld euro do poziomu 59,9 mld euro.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 53,1 mld euro do poziomu 429,2 mld euro. W środę 2 lipca 2008 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 208 mld euro oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 154,5 mld euro.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja aktywów 5.5) było bliskie zera (podobnie jak w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 0,3 mld euro (w porównaniu z 0,7 mld euro w poprzednim tygodniu).

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych obszaru euro

W wyniku wszystkich operacji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 47,5 mld euro do poziomu 179,1 mld euro.

Aktualizacja wyceny aktywów i pasywów Eurosystemu na koniec kwartału

Zgodnie z ujednoliconymi zasadami rachunkowości Eurosystemu złoto, dewizy, papiery wartościowe oraz instrumenty finansowe w posiadaniu Eurosystemu są wyceniane na koniec każdego kwartału według kursów i cen rynkowych. Wynik netto z tytułu aktualizacji wyceny poszczególnych pozycji bilansowych na dzień 30 czerwca 2008 r. jest wykazany w dodatkowej kolumnie „ Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu korekt na koniec kwartału”. Przy aktualizacji wyceny pozycji bilansowych zastosowano następujące kursy walutowe oraz cenę złota:

Złoto: 591,696 EUR za 1 uncję czystego złota

1,5764 USD za 1 EUR

166,44 JPY za 1 EUR

SDR (MFW): 1,0354 EUR za 1 XDR

Uwaga dodatkowa

Jak podano w komunikacie prasowym z 22 kwietnia 2008 r., wyjątkowa sytuacja w jednym z banków centralnych Eurosystemu uniemożliwiła mu przedstawienie bilansu między 29 lutego i 11 kwietnia 2008 r. Ze względu na brak danych z tego banku dane ze wspomnianego okresu zawarte w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych Eurosystemu, jak również publikowane w internetowej bazie danych statystycznych EBC Statistical Data Warehouse były niekompletne. Obecnie dane w bazie Statistical Data Warehouse są kompletne i uwzględniają dane ze wszystkich banków centralnych Eurosystemu. Baza Statistical Data Warehouse jest dostępna pod adresem http://sdw.ecb.europa.eu/.

Aktywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Złoto i należności w złocie 209.020 −61 −272
2 Należności od nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 137.606 3.942 −1.606
2.1 Należności od MFW 9.297 −1 −48
2.2 Rachunki w bankach i inwestycje w papiery wartościowe, udzielone kredyty oraz inne aktywa zagraniczne 128.309 3.943 −1.558
3 Należności od rezydentów obszaru euro w walutach obcych 55.267 −799 −217
4 Należności od nierezydentów obszaru euro w euro 15.130 469 −25
4.1 Rachunki w bankach, inwestycje w papiery wartościowe oraz udzielone kredyty 15.130 469 −25
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 429.499 −53.507 0
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 154.500 −53.501 0
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 274.995 −9 0
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym na koniec dnia 4 4 0
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 −1 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych obszaru euro w euro 30.886 −837 0
7 Papiery wartościowe rezydentów obszaru euro w euro 112.619 −318 −1.771
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 37.461 −515 −26
9 Pozostałe aktywa 377.404 −941 −1.334
Aktywa razem 1.404.892 −52.567 −5.251
Pasywa (w milionach EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu
i) operacji
ii) korekt na koniec kwartału
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
i) ii)
1 Banknoty w obiegu 683.943 6.502 0
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 179.335 −47.873 0
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 179.055 −47.473 0
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 271 −403 0
2.3 Depozyty terminowe 0 0 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 9 3 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych obszaru euro w euro 270 64 0
4 Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0 0
5 Zobowiązania wobec pozostałych rezydentów obszaru euro w euro 66.893 −14.511 0
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 59.881 −14.519 0
5.2 Pozostałe zobowiązania 7.012 8 0
6 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w euro 77.669 199 0
7 Zobowiązania wobec rezydentów obszaru euro w walutach obcych 1.765 −1.222 −11
8 Zobowiązania wobec nierezydentów obszaru euro w walutach obcych 20.017 4.449 −7
8.1 Zobowiązania z tytułu depozytów, prowadzonych rachunków oraz pozostałe zobowiązania 20.017 4.449 −7
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0 0
9 Zobowiązania wobec MFW z tytułu specjalnych praw ciągnienia (SDR) 5.120 0 −28
10 Pozostałe zobowiązania 145.848 −171 −1.338
11 Różnice z aktualizacji wyceny 152.364 0 −3.867
12 Kapitał i fundusz rezerwowy 71.668 −4 0
Pasywa razem 1.404.892 −52.567 −5.251

Kontakt z mediami