Menu

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému ke 4. červenci 2008

9. července 2008

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 4. července 2008 bylo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 333 mil. EUR zejména důsledkem čtvrtletního přecenění a prodeje zlata, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému (v souladu s Dohodou centrálních bank o zlatě, která vstoupila v platnost 27. září 2004).

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) klesl o 1,9 mld. EUR na 166 mld. EUR. K této změně došlo především v důsledku čtvrtletního přecenění aktiv a pasiv, zatímco klientské a portfoliové transakce prováděné centrálními bankami Eurosystému vedly ve sledovaném období ke snížení o 0,1 mld. EUR. Ve čtvrtek 3. července 2008 byla splatná operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech o objemu 25 mld. USD a byla vypořádána další o objemu 25 mld. USD se splatností 28 dní. Tyto operace prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou) mezi ECB a Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů rezidentů eurozóny v eurech v držení Eurosystému (položka 7 na straně aktiv) se snížil o 2,1 mld. EUR na 112,6 mld. EUR, přičemž pokles o 1,8 mld. EUR byl způsoben přeceněním. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) vzrostla o 6,5 mld. EUR na 683,9 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) se snížil o 14,5 mld. EUR na 59,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistá pozice Eurosystému vůči úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv minus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) se snížila o 53,1 mld. EUR na 429,2 mld. EUR. Ve středu 2. července 2008 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 208 mld. EUR a byla vypořádána další v hodnotě 154,5 mld. EUR.

Mezní zápůjční facilita (položka 5.5 na straně aktiv) zůstala prakticky nevyužita (podobně jako v minulém týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 0,3 mld. EUR (zatímco během předchozího týdne bylo jejím prostřednictvím uloženo 0,7 mld. EUR).

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí klesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 47,5 mld. EUR na 179,1 mld. EUR.

Přecenění aktiv a pasiv Eurosystému na konci čtvrtletí

Zlato, devizové prostředky, cenné papíry a finanční nástroje v držení Eurosystému jsou v souladu s harmonizovanými účetními pravidly Eurosystému na konci každého čtvrtletí přeceňovány podle tržních cen a kurzů. Čistý vliv přecenění na každou položku rozvahy k 30. červnu 2008 je uveden v přidaném sloupečku nazvaném Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě přecenění na konci čtvrtletí. Při přecenění zůstatků byla použita následující cena zlata a tyto směnné kurzy:

Zlato: 591,696 EUR za unci ryzího zlata

USD: 1,5764 USD/EUR

JPY: 166,44 JPY/EUR

Zvláštní práva čerpání: 1,0354 EUR/ZPČ

Dodatečná poznámka

Jak již bylo zmíněno v tiskové zprávě ze dne 22. dubna 2008, mimořádné okolnosti neumožňovaly jedné centrální bance Eurosystému sestavovat mezi 29. únorem a 11. dubnem 2008 rozvahu pro konsolidovanou rozvahu Eurosystému. Jelikož údaje z této centrální banky Eurosystému nebyly k dispozici, neobsahovaly konsolidované rozvahy Eurosystému zveřejněné v daném období ani Statistical Data Warehouse Evropské centrální banky po určitou dobu úplné údaje. V současnosti již Statistical Data Warehouse obsahuje úplné údaje z dané centrální banky Eurosystému. Přístup do Statistical Data Warehouse je možný prostřednictvím tohoto odkazu: http://sdw.ecb.europa.eu/.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 209 020 −61 −272
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 137 606 3 942 −1 606
2.1 Pohledávky za MMF 9 297 −1 −48
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 128 309 3 943 −1 558
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 55 267 −799 −217
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 130 469 −25
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 130 469 −25
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 429 499 −53 507 0
5.1 Hlavní refinanční operace 154 500 −53 501 0
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 274 995 −9 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 4 4 0
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 −1 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 30 886 −837 0
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 112 619 −318 −1 771
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 37 461 −515 −26
9 Ostatní aktiva 377 404 −941 −1 334
Aktiva celkem 1 404 892 −52 567 −5 251
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě
i)transakcí
ii)úprav na konci čtvrtletí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
i) ii)
1 Bankovky v oběhu 683 943 6 502 0
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 179 335 −47 873 0
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 179 055 −47 473 0
2.2 Vkladová facilita 271 −403 0
2.3 Termínované vklady 0 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 9 3 0
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 270 64 0
4 Emitované dluhopisy 0 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 66 893 −14 511 0
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 59 881 −14 519 0
5.2 Ostatní závazky 7 012 8 0
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 77 669 199 0
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 765 −1 222 −11
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 20 017 4 449 −7
8.1 Vklady a ostatní závazky 20 017 4 449 −7
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 5 120 0 −28
10 Ostatní pasiva 145 848 −171 −1 338
11 Účty přecenění 152 364 0 −3 867
12 Kapitál a rezervní fondy 71 668 −4 0
Pasiva celkem 1 404 892 −52 567 −5 251

Kontakty pro média