Menu

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 4 juli 2008

9 juli 2008

Posten die niet verband houden met monetaire-beleidstransacties

In de week die eindigde op 4 juli 2008 was de daling van EUR 333 miljoen in Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) voornamelijk het gevolg van de driemaandelijkse herwaarderingsaanpassingen, en van de verkoop, in overeenstemming met de “Central Bank Gold Agreement” (Goudovereenkomst tussen de Centrale Banken) die op 27 september 2004 in werking trad, van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De netto positie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 1,9 miljard naar EUR 166 miljard. De daling was voornamelijk het gevolg van de effecten van de driemaandelijkse herwaardering van activa en passiva, terwijl de in de verslagperiode door centrale banken van het Eurosysteem verrichte cliënten- en beleggingstransacties resulteerden in een daling van EUR 0,1 miljard. Op donderdag 3 juli 2008 verviel een in Amerikaanse dollars luidende liquiditeitsverschaffende transactie van USD 25 miljard en werd een nieuwe transactie van USD 25 miljard verrekend, met een looptijd van 28 dagen. Deze transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke, wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) tussen de ECB en het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem aangehouden verhandelbare waardepapieren die zijn uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied en die luiden in euro (actiefpost 7) daalden met EUR 2,1 miljard naar EUR 112,6 miljard, waaronder een daling van EUR 1,8 miljard ten gevolge van herwaarderingen. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 6,5 miljard naar EUR 683,9 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 14,5 miljard naar EUR 59,9 miljard.

Posten die verband houden met monetaire-beleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 53,1 miljard naar EUR 429,2 miljard. Op woensdag 2 juli 2008 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 208 miljard, en werd een nieuwe transactie van EUR 154,5 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was vrijwel nihil (ongeveer hetzelfde als in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 0,3 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 0,7 miljard in de voorafgaande week).

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 47,5 miljard naar EUR 179,1 miljard.

Driemaandelijkse herwaardering van de activa en passiva van het Eurosysteem

In overeenstemming met de door het Eurosysteem gehanteerde geharmoniseerde regels voor waardering en resultaatbepaling worden het goud, de deviezen, de aangehouden waardepapieren en de financiële instrumenten van het Eurosysteem aan het einde van elk kwartaal geherwaardeerd tegen marktkoersen en -prijzen. Het netto-effect van de herwaardering op elke balanspost per 30 juni 2008 wordt weergegeven in de daartoe toegevoegde kolom „Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge kwartaaleinde-aanpassingen”. De goudprijs en de belangrijkste wisselkoersen gebruikt voor de herwaardering van de saldi waren de volgende:

Goud: EUR 591,696 per fine ounce

USD: 1,5764 per EUR

JPY: 166,44 per EUR

Bijzondere trekkingsrechten: EUR 1,0354 per SDR

Aanvullende opmerking

Zoals opgemerkt in het persbericht van 22 april 2008, kon een centrale bank van het Eurosysteem ten gevolge van uitzonderlijke omstandigheden haar balans voor de geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem tussen 29 februari en 11 april 2008 niet produceren. Het niet voorhanden zijn van gegevens van de betreffende centrale bank van het Eurosysteem had tot gevolg dat de gedurende bovengenoemde periode in de geconsolideerde weekstaten van het Eurosysteem gepubliceerde gegevens onvolledig waren. Dit gold ook een tijd lang voor desbetreffende gegevens in het Statistical Data Warehouse van de Europese Centrale bank. Thans bevat het Statistical Data Warehouse de

volledige gegevens van de betreffende centrale bank van het Eurosysteem. Ter referentie, toegang tot het Statistical Data Warehouse kan worden verkregen via het volgende website-adres: http://sdw.ecb.europa.eu/.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Goud en goudvorderingen 209.020 −61 −272
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 137.606 3.942 −1.606
2.1 Vorderingen op het IMF 9.297 −1 −48
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 128.309 3.943 −1.558
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 55.267 −799 −217
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.130 469 −25
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.130 469 −25
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 429.499 −53.507 0
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 154.500 −53.501 0
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 274.995 −9 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 4 4 0
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 −1 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 30.886 −837 0
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 112.619 −318 −1.771
8 Overheidsschuld, luidende in euro 37.461 −515 −26
9 Overige activa 377.404 −941 −1.334
Totaal activa 1.404.892 −52.567 −5.251
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge
i) transacties
ii) kwartaaleinde-aanpassingen
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
i) ii)
1 Bankbiljetten in omloop 683.943 6.502 0
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 179.335 −47.873 0
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 179.055 −47.473 0
2.2 Depositofaciliteit 271 −403 0
2.3 Termijndeposito's 0 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 9 3 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 270 64 0
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 66.893 −14.511 0
5.1 Overheid 59.881 −14.519 0
5.2 Overige verplichtingen 7.012 8 0
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 77.669 199 0
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.765 −1.222 −11
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 20.017 4.449 −7
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 20.017 4.449 −7
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 5.120 0 −28
10 Overige passiva 145.848 −171 −1.338
11 Herwaarderingsrekeningen 152.364 0 −3.867
12 Kapitaal en reserves 71.668 −4 0
Totaal passiva 1.404.892 −52.567 −5.251

Contactpersonen voor de media