Menu

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 4 juli 2008

9 juli 2008

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 4 april 2008 motsvarade minskningen på 333 miljoner EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) huvudsakligen kvartalsomvärderingar och försäljning av guld en nationell centralbank i Eurosystemet (i enlighet med centralbankernas överenskommelse om guld av den 27 september 2004).

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 1,9 miljarder EUR till 166 miljarder EUR. Förändringen var främst ett resultat av kvartalsomvärderingar av tillgångar och skulder, medan kund- och portföljtransaktioner som utförts av Eurosystemet under perioden resulterade i en minskning på 0,1 miljard EUR. Torsdagen den 3 juli 2008 förföll en likvidiserande transaktion i US-dollar, på 25 miljarder USD, och ersattes med en ny på 25 miljarder USD, med en löptid på 28 dagar. Dessa transaktioner genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemanget (swap line) mellan ECB och Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet (post 7 på tillgångssidan) minskade med 2,1 miljarder EUR till 112,6 miljarder EUR med en minskning på 1,8 miljarder EUR på grund av kvartalsomvärderingar. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 6,5 miljarder EUR till 683,9 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 14,5 miljarder EUR till 59,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 53,1 miljarder EUR till 429,2 miljarder EUR. Onsdagen den 2 juli 2008 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 208 miljarder EUR och ersattes med en ny på 154,5 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var i stort sett noll (ungefär som föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 0,3 miljarder EUR (jämfört med 0,7 miljarder EUR föregående vecka).

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 47,5 miljarder EUR till 179,1 miljarder EUR.

Omvärdering av Eurosystemets tillgångar och skulder vid kvartalsskiftet

I enlighet med de harmoniserade redovisningsprinciperna för Eurosystemet omvärderas Eurosystemets innehav av guld, utländsk valuta, värdepapper och finansiella instrument till marknadskurser och -priser vid slutet av varje kvartal. Omvärderingens nettoeffekt på varje post i balansräkningen per den 30 juni 2008 visas i tilläggskolumnen ” Förändring jämfört med föregående vecka till följd av justeringar vid kvartalets slut". Priset på guld och de viktigaste valutakurserna som användes vid omvärderingen av balansposterna var

Guld: 591,696 EUR per fine oz.

1,5764 USD per EUR

166,44 JPY per EUR

Särskilda dragningsrätter: 1,0354 EUR per SDR

Anmärkningar

Som nämnts i pressmeddelandet den 22 april 2008 var en centralbank i Eurosystemet, på grund av exeptionella förhållanden, förhindrad att producera balansräkningar för Eurosystemets konsoliderade balansräkningar mellan den 29 februari och den 11 april 2008. På grund av detta var uppgifterna i Eurosystemets konsoliderade balansräkningar, som publicerades under den perioden, och i Europeiska centralbankens Statistical Data Warehouse, inte fullständiga under den perioden. Statistical Data Warehouse innehåller nu fullständiga uppgifter från den aktuella centralbanken i Eurosystemet och finns på http://sdw.ecb.europa.eu/.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Guld och guldfordringar 209.020 −61 −272
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 137.606 3.942 −1.606
2.1 Fordringar på IMF 9.297 −1 −48
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 128.309 3.943 −1.558
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 55.267 −799 −217
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.130 469 −25
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.130 469 −25
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 429.499 −53.507 0
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 154.500 −53.501 0
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 274.995 −9 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 4 4 0
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 −1 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 30.886 −837 0
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 112.619 −318 −1.771
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 37.461 −515 −26
9 Övriga tillgångar 377.404 −941 −1.334
Summa tillgångar 1.404.892 −52.567 −5.251
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende
i)transaktioner
ii)justeringar vid kvartalets slut
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
i) ii)
1 Utelöpande sedlar 683.943 6.502 0
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 179.335 −47.873 0
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 179.055 −47.473 0
2.2 Inlåningsfacilitet 271 −403 0
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 9 3 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 270 64 0
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 66.893 −14.511 0
5.1 Offentliga sektorn 59.881 −14.519 0
5.2 Övriga skulder 7.012 8 0
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 77.669 199 0
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.765 −1.222 −11
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 20.017 4.449 −7
8.1 Inlåning och övriga skulder 20.017 4.449 −7
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 5.120 0 −28
10 Övriga skulder 145.848 −171 −1.338
11 Värderegleringskonton 152.364 0 −3.867
12 Eget kapital 71.668 −4 0
Summa skulder 1.404.892 −52.567 −5.251

Kontakt för media