Menu

Situaţia financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 4 iulie 2008

9 iulie 2008

Poziţii care nu sunt asociate operaţiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 4 iulie 2008, scăderea de 333 de milioane EUR înregistrată de poziţia aur şi creanţe în aur (poziţia 1 din active) s-a datorat în principal ajustărilor din reevaluările trimestriale, precum şi vânzării de aur efectuate de o bancă centrală din Eurosistem (conform Acordului privind deţinerile de aur ale băncilor centrale intrat în vigoare la data de 27 septembrie 2004).

Poziţia netă în valută a Eurosistemului (poziţiile 2 şi 3 din active minus poziţiile 7, 8 şi 9 din pasive) s-a micşorat cu 1,9 miliarde EUR, până la 166 de miliarde EUR. Variaţiile au intervenit în principal ca urmare a reevaluărilor trimestriale ale activelor şi pasivelor, în timp ce soldul operaţiunilor cu clientela şi al celor de portofoliu, efectuate de băncile centrale din Eurosistem în perioada analizată, a înregistrat o scădere de 0,1 miliarde EUR. Joi, 3 iulie 2008, o operaţiune de furnizare de lichidităţi în USD în valoare de 25 de miliarde USD a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 25 de miliarde USD, cu scadenţa la 28 de zile, a fost decontată. Aceste operaţiuni au fost derulate de Eurosistem în legătură cu acordul valutar reciproc pe o perioadă determinată (linie de swap) dintre BCE şi Rezervele Federale ale SUA.

Deţinerile Eurosistemului de titluri negociabile în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro (poziţia 7 din active), s-au redus cu 2,1 miliarde EUR, până la 112,6 miliarde EUR, scăderea determinată de ajustările din reevaluările trimestriale fiind de 1,8 miliarde EUR. Numerarul în circulaţie (poziţia 1 din pasive) a crescut cu 6,5 miliarde EUR, până la 683,9 miliarde EUR. Angajamentele faţă de administraţiile publice (poziţia 5.1 din pasive) s-au micşorat cu 14,5 miliarde EUR, până la 59,9 miliarde EUR.

Poziţii asociate operaţiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituţiilor de credit (poziţia 5 din active minus poziţiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 şi 4 din pasive) s-a diminuat cu 53,1 miliarde EUR, până la 429,2 miliarde EUR. Miercuri, 2 iulie 2008, o operaţiune principală de refinanţare în valoare de 208 miliarde EUR a ajuns la scadenţă, iar o nouă operaţiune în valoare de 154,5 miliarde EUR a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziţia 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziţia 2.2 din pasive) s-a cifrat la 0,3 miliarde EUR (faţă de nivelul de 0,7 miliarde EUR înregistrat în săptămâna precedentă).

Conturile curente ale instituţiilor de credit din zona euro

În urma tuturor tranzacţiilor derulate, poziţia conturi curente ale instituţiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziţia 2.1 din pasive) a consemnat o diminuare de 47,5 miliarde EUR, până la 179,1 miliarde EUR.

Reevaluarea activelor şi pasivelor Eurosistemului la sfârşit de trimestru

În conformitate cu regulile contabile armonizate la nivelul Eurosistemului, aurul, valuta, titlurile şi instrumentele financiare ale Eurosistemului sunt reevaluate la cursurile şi preţurile pieţei înregistrate la sfârşitul fiecărui trimestru. Impactul net al reevaluărilor asupra fiecărei poziţii bilanţiere la data de 30 iunie 2008 este prezentat în coloana suplimentară intitulată „ Modificări faţă de săptămâna anterioară ca urmare a reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului”. Preţul aurului şi principalele cursuri de schimb utilizate pentru reevaluarea soldurilor au fost următoarele:

Aur: 591,696 EUR/uncia de aur fin

USD: 1,5764/EUR

JPY: 166,44/EUR

Drepturi speciale de tragere: 1,0354 EUR/DST

Observaţii suplimentare

După cum s-a putut observa în comunicatul de presă din data de 22 aprilie 2008, o situaţie excepţională a împiedicat o bancă centrală din Eurosistem să-şi prezinte bilanţul în vederea elaborării situaţiei financiare consolidate la nivelul Eurosistemului între datele de 29 februarie 2008 şi 11 aprilie 2008. Absenţa datelor aferente băncii centrale respective a făcut ca situaţiile financiare consolidate la nivelul Eurosistemului publicate în perioada menţionată şi Baza de date statistice ( Statistical Data Warehouse) a Băncii Centrale Europene să conţină temporar date incomplete. În prezent, aceasta din urmă include date complete provenind de la banca centrală în cauză. Cu titlu informativ, Baza de date statistice poate fi accesată la următoarea adresă: http://sdw.ecb.europa.eu/.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Aur şi creanţe în aur 209 020 −61 −272
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 137 606 3 942 −1 606
2.1 Creanţe asupra FMI 9 297 −1 −48
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 128 309 3 943 −1 558
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 55 267 −799 −217
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 15 130 469 −25
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 15 130 469 −25
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 429 499 −53 507 0
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 154 500 −53 501 0
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 274 995 −9 0
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 4 4 0
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 −1 0
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 30 886 −837 0
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 112 619 −318 −1 771
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 37 461 −515 −26
9 Alte active 377 404 −941 −1 334
Total active 1 404 892 −52 567 −5 251
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate
i)tranzacţiilor
ii)reevaluărilor de la sfârşitul trimestrului
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
i) ii)
1 Numerar în circulaţie 683 943 6 502 0
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 179 335 −47 873 0
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 179 055 −47 473 0
2.2 Facilitatea de depozit 271 −403 0
2.3 Depozite pe termen fix 0 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 9 3 0
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 270 64 0
4 Certificate de debit emise 0 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 66 893 −14 511 0
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 59 881 −14 519 0
5.2 Alte angajamente 7 012 8 0
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 77 669 199 0
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 765 −1 222 −11
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 20 017 4 449 −7
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 20 017 4 449 −7
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 5 120 0 −28
10 Alte pasive 145 848 −171 −1 338
11 Conturi de reevaluare 152 364 0 −3 867
12 Capital şi rezerve 71 668 −4 0
Total pasive 1 404 892 −52 567 −5 251

Contacte media