Menu

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 4.7.2008

9.7.2008

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 4.7.2008 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pieneni 333 miljoonalla eurolla. Määrä muuttui pääasiassa neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksesta mutta myös erään eurojärjestelmän keskuspankin myytyä kultaa (myynti oli sopusoinnussa 27.9.2004 voimaan tulleen keskuspankkien kultasopimuksen kanssa).

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) pieneni 1,9 miljardilla eurolla 166 miljardiin euroon. Muutos johtui pääasiassa saamisten ja velkojen neljännesvuosittaisen uudelleenarvostuksen vaikutuksista; eurojärjestelmän keskuspankkien asiakasmaksuista ja arvopaperikaupoista tarkasteltavalla ajanjaksolla aiheutui 0,1 miljardin euron pieneneminen. Torstaina 3.7.2008 erääntyi 25 miljardin Yhdysvaltain dollarin likviditeettiä lisäävä operaatio, ja samalla suoritettiin uuden 25 miljardin Yhdysvaltain dollarin operaation maksut. Uuden operaation maturiteetti on 28 päivää. Nämä eurojärjestelmän operaatiot liittyvät tilapäiseen valuutanvaihtojärjestelyyn (swapjärjestelyyn) EKP:n ja Yhdysvaltain keskuspankin kesken.

Euroalueella olevien liikkeeseen laskemien eurojärjestelmän hallussaan pitämien euromääräisten jälkimarkkinakelpoisten arvopaperien (vastaavien erä 7) määrä pieneni 2,1 miljardilla eurolla 112,6 miljardiin euroon. Uudelleenarvostusten osuus pienenemisestä oli 1,8 miljardia euroa. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä kasvoi 6,5 miljardilla eurolla 683,9 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) vähenivät 14,5 miljardilla eurolla 59,9 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) pieneni 53,1 miljardilla eurolla 429,2 miljardiin euroon. Keskiviikkona 2.7.2008 erääntyi 208 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uuden, 154,5 miljardin euron perusrahoitusoperaation maksut.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (lähes sama kuin edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 0,3 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,7 miljardia euroa).

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) väheni 47,5 miljardilla eurolla 179,1 miljardiin euroon.

Eurojärjestelmän saamisten ja velkojen uudelleenarvostus vuosineljänneksen lopussa

Eurojärjestelmän yhdenmukaistettujen kirjanpitosääntöjen mukaisesti eurojärjestelmän kulta, valuutat, hallussa pidetyt arvopaperit ja rahoitusinstrumentit arvostetaan uudelleen markkinakursseihin ja ‑hintoihin jokaisen vuosineljänneksen lopussa. Tase-erien uudelleenarvostuksesta johtuva nettovaikutus 30.6.2008 esitetään erillisessä sarakkeessa ”[vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva] muutos edelliseen viikkoon verrattuna”. Uudelleenarvostuksessa käytetyt keskeiset valuuttakurssit ja kullan hinta olivat

Kulta: 591,696 euroa / unssi

Yhdysvaltain dollari / euro: 1,5764

Japanin jeni / euro: 166,44

Erityiset nosto-oikeudet: 1,0354 euroa / erityinen nosto-oikeus

Huomautus

Kuten 22.4.2008 päivätyssä lehdistötiedotteessa todettiin, poikkeuksellinen tilanne esti erästä eurojärjestelmän keskuspankkia tuottamasta taseita ajanjaksolla 29.2.–11.4.2008. Sen vuoksi eurojärjestelmän konsolidoidut taseet sekä EKP:n reaaliaikaisen tilastotietopalvelun (Statistical Data Warehouse) tilastot tuona aikana perustuivat puutteellisiin tietoihin. Kaikki kyseisen eurojärjestelmän keskuspankin tasetiedot on nyt sisällytetty EKP:n tilastotietopalveluun, joka on osoitteessa http://sdw.ecb.europa.eu/.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Kulta ja kultasaamiset 209 020 −61 −272
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 137 606 3 942 −1 606
2.1 Saamiset IMF:ltä 9 297 −1 −48
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 128 309 3 943 −1 558
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 55 267 −799 −217
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 15 130 469 −25
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 15 130 469 −25
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 429 499 −53 507 0
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 154 500 −53 501 0
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 274 995 −9 0
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 4 4 0
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 −1 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 30 886 −837 0
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 112 619 −318 −1 771
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 37 461 −515 −26
9 Muut saamiset 377 404 −941 −1 334
Vastaavaa yhteensä 1 404 892 −52 567 −5 251
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Muutos edelliseen viikkoon verrattuna
i)liike- ja tilitapahtumista johtuva
ii)vuosineljänneksen lopun arvonmuutoksista johtuva
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
i) ii)
1 Liikkeessä olevat setelit 683 943 6 502 0
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 179 335 −47 873 0
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 179 055 −47 473 0
2.2 Talletusmahdollisuus 271 −403 0
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 9 3 0
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 270 64 0
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 66 893 −14 511 0
5.1 Julkisyhteisöt 59 881 −14 519 0
5.2 Muut 7 012 8 0
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 77 669 199 0
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 765 −1 222 −11
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 20 017 4 449 −7
8.1 Talletukset ja muut velat 20 017 4 449 −7
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 5 120 0 −28
10 Muut velat 145 848 −171 −1 338
11 Arvonmuutostilit 152 364 0 −3 867
12 Pääoma ja rahastot 71 668 −4 0
Vastattavaa yhteensä 1 404 892 −52 567 −5 251

Yhteyshenkilöt