Menu

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne seisuga 4. juuli 2008

9. juuli 2008

Kirjed, mis ei ole seotud rahapoliitika tehingutega

4. juulil 2008 lõppenud nädalal vähenes kulla ja kullaga seotud nõuete (varade kirje 1) maht 333 miljoni euro võrra. Selle tingisid peamiselt kvartaalse ümberhindlusega seotud kohandused ja eurosüsteemi ühe keskpanga sooritatud kullamüük (kooskõlas 27. septembril 2004 jõustunud keskpankade kullakokkuleppega).

Eurosüsteemi netopositsioon välisvääringus (varade kirjed 2 ja 3, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 7, 8 ja 9) vähenes 1,9 miljardi euro võrra 166 miljardi euroni. See oli peamiselt tingitud varade ja kohustuste kvartaalsest ümberhindlusest. Eurosüsteemi keskpankade kliendi- ja portfellitehingute tulemusel vähenes netopositsioon välisvääringus vaadeldaval perioodil 0,1 miljardi euro võrra. Neljapäeval, 3. juulil 2008 möödus 25 miljardi USA dollari suuruse likviidsust suurendava operatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 25 miljardit USA dollarit ja tähtajaga 28 päeva. Eurosüsteem teostas need operatsioonid seoses EKP ja USA Föderaalreservi Süsteemi ajutise vastastikuse valuutakokkuleppega ( swap-tehing).

Eurosüsteemi eurodes nomineeritud ja euroala residentidele kuuluvate likviidsete väärtpaberite (varade kirje 7) maht vähenes 2,1 miljardi euro võrra 112,6 miljardi euroni, kusjuures ümberhindlustest tingitud vähenemine moodustas sellest 1,8 miljardit eurot. Ringluses olevate pangatähtede arv (kohustuste kirje 1) kasvas 6,5 miljardi euro võrra 683,9 miljardi euroni. Kohustused valitsussektori ees (kohustuste kirje 5.1) vähenesid 14,5 miljardi euro võrra 59,9 miljardi euroni.

Rahapoliitika tehingutega seotud kirjed

Eurosüsteemi netolaenud krediidiasutustele (varade kirje 5, millest on maha arvatud kohustuste kirjed 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) vähenesid 53,1 miljardi euro võrra 429,2 miljardi euroni. Kolmapäeval, 2. juulil 2008 möödus 208 miljardi euro suuruse põhilise refinantseerimisoperatsiooni tähtaeg ning teostati uus operatsioon väärtusega 154,5 miljardit eurot.

Laenamise püsivõimalust (varade kirje 5.5; vastab ligikaudu eelmise nädala tasemele) praktiliselt ei kasutatud ning hoiustamise püsivõimalust (kohustuste kirje 2.2) kasutati 0,3 miljardi euro ulatuses (võrreldes 0,7 miljardi euroga eelmisel nädalal).

Euroala krediidiasutuste arvelduskontod

Kõigi tehingute tulemusel vähenesid eurosüsteemi krediidiasutuste hoiused arvelduskontodel (kohustuste kirje 2.1) 47,5 miljardi euro võrra 179,1 miljardi euroni.

Eurosüsteemi varade ja kohustuste kvartalilõpu ümberhindlus

Kooskõlas eurosüsteemi ühtlustatud raamatupidamiseeskirjadega toimub iga kvartali lõpus eurosüsteemi kulla, välisvääringute, väärtpaberite ja finantsinstrumentide ümberhindlus vastavalt turukurssidele ja -hindadele. Ümberhindluse netomõju bilansikirjetele 2008. aasta 30. juuni seisuga on esitatud eraldi lahtris „Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb kvartalilõpu kohandustest”. Ümberhindlusel kasutatud kullahind ja peamised vahetuskursid olid järgmised:

Kuld: 591,696 eurot untsi kohta

EUR/USD: 1,5764

EUR/JPY: 166,44

SDRid: 1,0354 EUR/SDR

Lisamärkused

Nagu 2008. aasta 22. aprilli pressiteates märgitud, ei võimaldanud erandlikud asjaolud ühes eurosüsteemi keskpangas koostada tal eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruande jaoks oma bilanssi ajavahemikus 29. veebruarist kuni 11. aprillini 2008. Kõnealuse eurosüsteemi keskpanga andmete kättesaamatuse tõttu sisaldasid eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanded ja Euroopa Keskpanga statistika andmeait nimetatud perioodil ebatäielikke andmeid. Nüüdseks on kõnealuse eurosüsteemi keskpanga andmed EKP andmeaidas ajakohastatud. Statistika andmeait on kättesaadav järgmisel aadressil: http://sdw.ecb.europa.eu/.

Varad (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Kuld ja kullaga seotud nõuded 209 020 −61 −272
2 Nõuded välisvääringus euroalavälistele residentidele 137 606 3 942 −1 606
2.1 Nõuded RVFle 9 297 −1 −48
2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ning muud välisvarad 128 309 3 943 −1 558
3 Nõuded välisvääringus euroala residentidele 55 267 −799 −217
4 Nõuded eurodes euroalavälistele residentidele 15 130 469 −25
4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 15 130 469 −25
4.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad nõuded 0 0 0
5 Rahapoliitika tehingutega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 429 499 −53 507 0
5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 154 500 −53 501 0
5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 274 995 −9 0
5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0 0
5.5 Laenamise püsivõimalus 4 4 0
5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 −1 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 30 886 −837 0
7 Euroala residentide väärtpaberid eurodes 112 619 −318 −1 771
8 Valitsussektori võlg eurodes 37 461 −515 −26
9 Muud varad 377 404 −941 −1 334
Varad kokku 1 404 892 −52 567 −5 251
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Erinevus võrreldes eelmise nädalaga, mis tuleneb
i) tehingutest
ii) kvartalilõpu kohandustest
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
i) ii)
1 Ringluses olevad pangatähed 683 943 6 502 0
2 Rahapoliitika tehingutega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 179 335 −47 873 0
2.1 Arvelduskontod (sealhulgas kohustusliku reservi nõuded) 179 055 −47 473 0
2.2 Hoiustamise püsivõimalus 271 −403 0
2.3 Tähtajalised hoiused 0 0 0
2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0 0
2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 9 3 0
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 270 64 0
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 66 893 −14 511 0
5.1 Valitsussektor 59 881 −14 519 0
5.2 Muud kohustused 7 012 8 0
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 77 669 199 0
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 1 765 −1 222 −11
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 20 017 4 449 −7
8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 20 017 4 449 −7
8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0 0
9 RVFi määratud SDR ekvivalent 5 120 0 −28
10 Muud kohustused 145 848 −171 −1 338
11 Ümberhindluskontod 152 364 0 −3 867
12 Kapital ja reservid 71 668 −4 0
Kohustused kokku 1 404 892 −52 567 −5 251

Kontaktandmed