Menu

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 4. julija 2008

9. julij 2008

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 4. julija 2008, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 333 milijonov EUR, kar je predvsem posledica četrtletne prevrednotovalne prilagoditve ter prodaje zlata ene centralne banke Eurosistema (skladno s Sporazumom centralnih bank o zlatu z dne 27. septembra 2004).

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zmanjšalo za 1,9 milijarde EUR na 166 milijard EUR. Do spremembe je prišlo predvsem zaradi učinkov četrtletnega prevrednotenja sredstev in obveznosti, medtem ko se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij centralnih bank Eurosistema v tem obdobju stanje zmanjšalo za 0,1 milijarde EUR. V četrtek, 3. julija 2008, je zapadla operacija povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih v višini 25 milijard USD, poravnana je bila nova prav tako v višini 25 milijard USD z zapadlostjo 28 dni. Ti operaciji je izvedel Eurosistem v povezavi z začasno povratno valutno zamenjavo ( reciprocal currency (swap) arrangement) med ECB in ameriško centralno banko Federal Reserve System.

Imetje Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih rezidentov euroobmočja v eurih (postavka sredstev 7) se je zmanjšalo za 2,1 milijarde EUR na 112,6 milijarde EUR, pri čemer je zmanjšanje v višini 1,8 milijarde povzročilo prevrednotenje. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 6,5 milijarde EUR na 683,9 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 14,5 milijarde EUR na 59,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 53,1 milijarde EUR na 429,2 milijarde EUR. V sredo, 2. julija 2008, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 208 milijard EUR, poravnana je bila nova v višini 154,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je bila skoraj enaka nič (približno enako kot prejšnji teden), medtem ko je uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) znašala 0,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,7 milijarde EUR prejšnji teden).

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 47,5 milijarde EUR na 179,1 milijarde EUR.

Prevrednotenje sredstev in obveznosti Eurosistema ob koncu četrtletja

V skladu z usklajenimi računovodskimi pravili Eurosistema se zlato, tuje valute, vrednostni papirji in finančni instrumenti Eurosistema prevrednotijo po tržnih tečajih in cenah ob koncu vsakega četrtletja. Neto učinek prevrednotenja na vsako bilančno postavko na dan 30. junija 2008 je prikazan v dodatnem stolpcu »Spremembe od prejšnjega tedna zaradi prilagoditev ob koncu četrtletja«. Cena zlata in najpomembnejši devizni tečaji, ki so se uporabili pri prevrednotenju stanj, so naslednji:

zlato: 591,696 EUR za unčo

USD: 1,5764 za EUR

JPY: 166,44 za EUR

posebne pravice črpanja (PPČ): 1,0354 EUR za PPČ.

Dodatna opomba

Kot je bilo omenjeno v sporočilu za javnost z dne 22. aprila 2008, ena centralna banka Eurosistema zaradi izjemnih okoliščin ni uspela pripraviti svoje bilance stanja za namene konsolidiranega računovodskega izkaza Eurosistema v času od 29. februarja do 11. aprila 2008. Zaradi nerazpoložljivosti podatkov iz te centralne banke Eurosistema so bili nekaj časa podatki v konsolidiranem računovodskem izkazu Eurosistema, objavljenem v tem času, ter v statistični podatkovni bazi ECB nepopolni. V statistični podatkovni bazi so sedaj podatki iz te centralne banke Eurosistema popolni. Statistična podatkovna baza je dostopna prek naslednje povezave: http://sdw.ecb.europa.eu/.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Zlato in terjatve v zlatu 209.020 −61 −272
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 137.606 3.942 −1.606
2.1 Terjatve do MDS 9.297 −1 −48
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 128.309 3.943 −1.558
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 55.267 −799 −217
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.130 469 −25
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.130 469 −25
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 429.499 −53.507 0
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 154.500 −53.501 0
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 274.995 −9 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 4 4 0
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 −1 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 30.886 −837 0
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 112.619 −318 −1.771
8 Dolg širše države v EUR 37.461 −515 −26
9 Druga sredstva 377.404 −941 −1.334
Skupaj sredstva 1.404.892 −52.567 −5.251
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi
i) transakcij
ii) prilagoditev ob koncu četrtletja
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
i) ii)
1 Bankovci v obtoku 683.943 6.502 0
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 179.335 −47.873 0
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 179.055 −47.473 0
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 271 −403 0
2.3 Vezane vloge 0 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 9 3 0
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 270 64 0
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 66.893 −14.511 0
5.1 Širša država 59.881 −14.519 0
5.2 Druge obveznosti 7.012 8 0
6 Obveznosti do nerezidentov euro-območja v EUR 77.669 199 0
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.765 −1.222 −11
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 20.017 4.449 −7
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 20.017 4.449 −7
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 5.120 0 −28
10 Druge obveznosti 145.848 −171 −1.338
11 Računi prevrednotenja 152.364 0 −3.867
12 Kapital in rezerve 71.668 −4 0
Skupaj obveznosti 1.404.892 −52.567 −5.251

Stiki za medije