Menu

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2008. gada 4. jūlijā

2008. gada 9. jūlijā

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2008. gada 4. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) samazinājās par 333 milj. euro, kas galvenokārt atspoguļoja ceturkšņa pārvērtēšanas korekcijas, kā arī vienas Eurosistēmas centrālās bankas veikto zelta pārdošanu (saskaņā ar Centrālo banku nolīgumu par zeltu, kas stājās spēkā 2004. gada 27. septembrī).

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 1.9 mljrd. euro (līdz 166 mljrd. euro). Šī pārmaiņa galvenokārt skaidrojama ar aktīvu un pasīvu ceturkšņa pārvērtēšanu; samazinājums Eurosistēmas centrālo banku attiecīgajā periodā veikto klientu un portfeļu darījumu rezultātā bija 0.1 mljrd. euro. Ceturtdien, 2008. gada 3. jūlijā likviditāti palielinošai operācijai 25 mljrd. ASV dolāru apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna operācija 25 mljrd. ASV dolāru apmērā ar dzēšanas termiņu 28 dienas. Eurosistēma veica šīs operācijas saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos (mijmaiņas darījumu līniju) starp ECB un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo euro zonas rezidentu vērtspapīru euro (7. aktīvu postenis) apjoms samazinājās par 2.1 mljrd. euro (līdz 112.6 mljrd. euro). Samazinājums pārvērtēšanas rezultātā bija 1.8 mljrd. euro. Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 6.5 mljrd. euro (līdz 683.9 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 14.5 mljrd. euro (līdz 59.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 53.1 mljrd. euro (līdz 429.2 mljrd. euro). Trešdien, 2008. gada 2. jūlijā galvenajai refinansēšanas operācijai 208 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 154.5 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms faktiski bija nulle (aptuveni tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.7 mljrd. euro).

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 47.5 mljrd. euro (līdz 179.1 mljrd. euro).

Eurosistēmas aktīvu un pasīvu ceturkšņa beigu pārvērtēšana

Atbilstoši Eurosistēmas saskaņotajiem grāmatvedības noteikumiem Eurosistēmas zelts, ārvalstu valūtas, vērtspapīri un finanšu instrumenti katra ceturkšņa beigās tiek pārvērtēti pēc tirgus likmēm un cenām. Pārvērtēšanas tīrā ietekme uz katru bilances posteni 2008. gada 30. jūnijā uzrādīta atsevišķā ailē "Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu ceturkšņa beigu korekciju rezultātā". Atlikumu pārvērtēšanā izmantotā zelta cena un galvenie maiņas kursi bija šādi.

Zelts: 591.696 EUR par Trojas unci

1.5764 USD par 1 EUR

166.44 JPY par 1 EUR

Speciālās aizņēmuma tiesības: 1.0354 EUR par 1 XDR

Papildu piezīme

Kā minēts 2008. gada 22. aprīļa paziņojumā presei, ārkārtēji apstākļi neļāva vienai Eurosistēmas centrālajai bankai laikā no 2008. gada 29. februāra līdz 11. aprīlim sagatavot bilanci Eurosistēmas konsolidētajiem finanšu pārskatiem. Tā kā šīs Eurosistēmas centrālās bankas dati nebija pieejami, šajā periodā publicētajos Eurosistēmas konsolidētajos pārskatos un Eiropas Centrālās bankas Statistisko datu noliktavā iekļautie dati uz laiku bija nepilnīgi. Statistisko datu noliktavā tagad iekļauti pilnīgi dati par attiecīgo Eurosistēmas centrālo banku. Statistisko datu noliktava pieejama interneta lapā http://sdw.ecb.europa.eu/.

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 209,020 −61 −272
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 137,606 3,942 −1,606
2.1 SVF debitoru parādi 9,297 −1 −48
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 128,309 3,943 −1,558
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 55,267 −799 −217
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,130 469 −25
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,130 469 −25
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 429,499 −53,507 0
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 154,500 −53,501 0
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 274,995 −9 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 4 4 0
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 −1 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 30,886 −837 0
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 112,619 −318 −1,771
8 Valdības parāds euro 37,461 −515 −26
9 Pārējie aktīvi 377,404 −941 −1,334
Kopā aktīvi 1,404,892 −52,567 −5,251
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
i) darījumu rezultātā
ii) ceturkšņa beigu korekciju rezultātā
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
i) ii)
1 Banknotes apgrozībā 683,943 6,502 0
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 179,335 −47,873 0
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 179,055 −47,473 0
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 271 −403 0
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 9 3 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 270 64 0
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 66,893 −14,511 0
5.1 Saistības pret valdību 59,881 −14,519 0
5.2 Pārējās saistības 7,012 8 0
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 77,669 199 0
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,765 −1,222 −11
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 20,017 4,449 −7
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 20,017 4,449 −7
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 5,120 0 −28
10 Pārējās saistības 145,848 −171 −1,338
11 Pārvērtēšanas konti 152,364 0 −3,867
12 Kapitāls un rezerves 71,668 −4 0
Kopā pasīvi 1,404,892 −52,567 −5,251

Kontaktinformācija presei