Menu

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 4 юли 2008 г.

9 юли 2008 г.

Показатели, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 333 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (т. 1 от активите) през седмицата, която приключва на 4 юли 2008 г., отразява предимно корекциите вследствие на извършените през тримесечието преоценки, както и продажбите на злато (съгласно Споразумението на централните банки за продажба на злато, влязло в сила на 27 септември 2004 г.) от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (т.т. 2 и 3 от активите минус т.т. 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 1,9 млрд. евро до 166 млрд. евро. Промяната се дължи главно на ефекта на преоценката на активите и пасивите, извършвана на тримесечие, като транзакциите с клиенти и портфейлните транзакции, осъществени от централни банки от Евросистемата през разглеждания период, доведоха до намаление от 0,1 млрд. евро. На 3 юли 2008 г., четвъртък, настъпи падежът на операция по предоставяне на ликвидност в щатски долари в размер на 25 млрд. щатски долара и беше договорена нова на стойност 25 млрд. щатски долара с матуритет 28 дни. Операциите бяха извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия) между ЕЦБ и Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро (т. 7 от активите), намаляват с 2,1 млрд. евро до 112,6 млрд. евро с намаление от 1,8 млрд. евро вследствие на преоценки. Банкнотите в обращение (т. 1 от пасивите) се увеличават с 6,5 млрд. евро до 683,9 млрд. евро. Задълженията към сектор „Държавно управление“ (т. 5.1 от пасивите) намаляват с 14,5 млрд. евро до 59,9 млрд. евро.

Показатели, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (т. 5 от активите минус т.т. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 53,1 млрд. евро до 429,2 млрд. евро. На 2 юли 2008 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 208 млрд. евро и бе договорена нова на стойност 154,5 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (т. 5.5 от активите) е с почти нулева стойност (при приблизително същата стойност през предходната седмица), докато използваното депозитно улеснение (т. 2.2 от пасивите) е 0,3 млрд. евро (при 0,7 млрд. евро през предходната седмица).

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (т. 2.I от пасивите) се отчита спад от 47,5 млрд. евро до 179,1 млрд. евро.

Преоценка на активите и пасивите на Евросистемата към края на тримесечието

В съответствие с хармонизираните счетоводни правила на Евросистемата, златото, валутата, ценните книжа и финансовите инструменти на Евросистемата подлежат на преоценка по пазарни курсове и цени към края на всяко тримесечие. Нетният резултат от преоценката върху всеки показател от баланса към 30 юни 2008 г. е представен в допълнителна колона „ Разлика спрямо предходната седмица в резултат на корекции в края на тримесечието“. Цената на златото и основните обменни курсове, използвани за преоценката, са следните:

Злато ― 591,696 евро за унция чисто злато

Щатски долар ― 1,5764 за 1 евро

Японска йена ― 166,44 за 1 евро

Специални права на тираж ― 1,0354 евро за СПТ

Допълнителна бележка

Както бе отбелязано в прессъобщението от 22 април 2008 г. извънредни обстоятелства в една централна банка от Евросистемата ѝ попречиха да представи баланс за консолидирания финансов отчет на Евросистемата от 29 февруари до 11 април 2008 г. Липсата на данни от съответната централна банка от Евросистемата доведе за известно време до публикуване на непълни данни в консолидираните финансови отчети на Евросистемата през този период и в Статистическата база данни (Statistical Data Warehouse) на Европейската централна банка. Статистическата база данни вече включва пълни данни от тази централна банка от Евросистемата. За справка Статистическата база данни е достъпна чрез следния линк: http://sdw.ecb.europa.eu/.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Злато и вземания в злато 209 020 −61 −272
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 137 606 3 942 −1 606
2.1 Вземания от МВФ 9 297 −1 −48
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 128 309 3 943 −1 558
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 55 267 −799 −217
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 130 469 −25
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 130 469 −25
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 429 499 −53 507 0
5.1 Основни операции по рефинансиране 154 500 −53 501 0
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 274 995 −9 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 4 4 0
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 −1 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 30 886 −837 0
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 112 619 −318 −1 771
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 37 461 −515 −26
9 Други активи 377 404 −941 −1 334
Общо активи 1 404 892 −52 567 −5 251
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на
i)трансакции
ii)корекции в края на тримесечието
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
i) ii)
1 Банкноти в обращение 683 943 6 502 0
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 179 335 −47 873 0
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 179 055 −47 473 0
2.2 Депозитно улеснение 271 −403 0
2.3 Срочни депозити 0 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 9 3 0
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 270 64 0
4 Издадени дългови сертификати 0 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 66 893 −14 511 0
5.1 Сектор „Държавно управление“ 59 881 −14 519 0
5.2 Други задължения 7 012 8 0
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 77 669 199 0
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 765 −1 222 −11
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 20 017 4 449 −7
8.1 Депозити, салда и други задължения 20 017 4 449 −7
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Валутен механизъм ІІ 0 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 5 120 0 −28
10 Други задължения 145 848 −171 −1 338
11 Сметки за преоценка 152 364 0 −3 867
12 Капитал и резерви 71 668 −4 0
Общо пасиви 1 404 892 −52 567 −5 251

Данни за контакт за медиите