Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

April 2012

Marknadsoperationer

Informationskrav avseende ändringar för värdepapper med bakomliggande tillgångar

Den 4 april 2012 godkände ECB-rådet ytterligare informationskrav avseende ändringar för värdepapper med bakomliggande säkerheter (ABS). Motparter ska informeras av den nationella centralbank till vilken de rapporterar och ska själva informera Eurosystemet: i) en månad före en planerad modifiering av ett ABS som en motpart har använt som säkerhet och ii) när ett ABS, utgivet av användaren, har modifierats under de senaste sex månaderna, ska information lämnas därom.

Ratingverktyg som drivs av utomstående operatörer ska uppfylla den definition av fallissemang som ges i Basel II

Den 4 april 2012 beslutade ECB-rådet att ratingverktyg som per den 31 maj 2012 inte uppfyller den definition av fallissemang som ges i Basel II kommer att uteslutas ur Eurosystemets ramverk för kreditbedömning (ECAF) tills detta krav uppfylls.

Creditreform Rating AG accepteras som ratingverktyg för ramverket för Eurosystemets kreditbedömning

Den 4 april 2012 godkände ECB-rådet det ratingverktyg som används av Creditreform Rating AG för användning inom ECAF. Hela listan över system som Eurosystemet accepterat för användning inom ECAF finns på ECB:s webbplats.

Betalningssystem och marknadsinfrastruktur

Bedömning av en ny direktlänk mellan avvecklingssystem för värdepapper i euroområdet

Den 3 april 2012 godkände ECB-rådet direktlänken mellan BOGS, det grekiska värdepappersavvecklingssystemet och Clearstream Banking AG – CASCADE. Denna länk får användas vid ställande av säkerhet i Eurosystemets kreditoperationer. Ett pressmeddelande om detta publicerades på ECB:s webbplats den 5 april 2012. Den uppdaterade listan med alla godtagna direkta länkar och relälänkar finns på ECB:s webbplats.

ECB-beslut om inrättande av styrelsen för TARGET2-Securities

Den 29 mars 2012 antog ECB-rådet beslut ECB/2012/6 om att inrätta styrelsen för TARGET2-Securities och om upphävande av beslut ECB/2009/6. Beslutet som omfattar uppdraget för T2S styrelse (bilaga I), arbetsordningen (bilaga II), uppförandekod för ledamöterna (bilaga III) och förfarande och krav för val, tillsättning och utbyte av de medlemmar i styrelsen som inte kommer från en centralbank (bilaga IV). Beslutet finns på ECB:s webbplats och publiceras inom kort på Europeiska unionens officiella tidning.

Eurosystemets reaktion på EU-kommissionens grönbok om en integrerad europeisk marknad för kort-, internet- och mobilbetalningar

Den 23 mars 2012 godkände ECB-rådet ett utkast till Europeiska kommissionens offentliga samråd avseende en integrerad europeisk marknad för kort‑, internet‑ och mobilbetalningar. Syftet var att bedöma det aktuella läget för kort‑, internet‑ och mobilbetalningar i Europa, och vilka brister som fortfarande finns mot att förverkliga en helt integrerad betalningsmarknad och vad dessa brister beror på. Eurosystemets bidrag publicerades den 26 mars 2012 på ECB:s webbplats.

ECB:s offentliga samråd om rekommendationer för säkerhet för internetbetalningar

Den 11 april 2012 beslutade ECB-rådet att utlysa ett offentligt samrådsförfarande om rekommendationer för säkerhet för internetbetalningar. Samrådsförfarandet löper under två månader och har utarbetats genom ett frivilligt samarbete mellan de berörda tillsyns- och övervakningsmyndigheterna för leverantörer av betalningstjänster. Marknadsaktörerna beräknas ha implementerat de föreslagna rekommendationerna den 1 juli 2014. Dokumentation om detta och ett pressmeddelande publicerades på ECB:s webbplats den 20 april 2012.

Råd om lagstiftning

ECB:s yttrande om i) ett förslag till direktiv om marknader för finansiella instrument och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG, ii) ett förslag till förordning om marknaderna för finansiella instrument och ändring av förordning [EMIR] om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, iii) förslag till direktiv om straffrättsliga sanktioner för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan samt iv) ett förslag till förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk)

Den 22 mars 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/21 på begäran av Europeiska unionens råd.

ECB-yttrande om det slovenska systemet för insättningsgaranti

Den 28 mars 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/22 på begäran av Banka Slovenije.

Nytt förfarande avseende ECB:s rådgivande funktion vad gäller förslag till åtgärder som ska genomföras av EU

Den 29 mars 2012 godkände ECB-rådet ett reviderat förfarande, som utarbetats efter samråd med Europeiska kommissionen och de nyligen upprättade europeiska tillsynsmyndigheterna (ESA) avseende ECB:s rådgivande funktion vad gäller förslag till åtgärder som ska genomföras av EU. ECB ska, åtminstone varje kvartal, göra en bedömning av de åtgärder för den finansiella sektorn som Europeiska kommissionen eller ESA har föreslagit. Skulle bedömningen visa behov av en formell konsultation, i enlighet med artikel 127.4 eller artikel 282.5 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, kan ECB begära att bli konsulterad eller anta ett eget yttrande.

ECB:s yttrande om portugisiska genomförandeåtgärder avseende rekapitalisering

Den 30 mars 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/23 på begäran av den portugisiska finansministern.

ECB:s yttrande om ett förslag till förordning om ändring av förordning (EG) nr 1060/2009 om kreditvärderingsinstitut, ett förslag om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) samt direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder vad gäller alltför hög tillit till kreditbetyg

Den 2 april 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/24 på begäran av Europeiska unionens råd.

ECB-yttrande om rekapitalisering och avveckling av kreditinstitut i Grekland

Den 5 april 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/25 på begäran av finansministeriet i Grekland.

ECB-yttrande om ändringar i lagen om Magyar Nemzeti Bank

Den 5 april 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/26 på begäran av det ungerska ministeriet för nationell ekonomi.

ECB-yttrande om bostadslån i utländsk valuta och avtal om bostadslån i Ungern

Den 5 april 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/27 på begäran av det ungerska ministeriet för nationell ekonomi.

ECB-yttrande om belgiska säkerställda obligationer och åtgärder för att underlätta mobilisering av kreditfordringar

Den 5 april 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/28 på begäran av Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique.

ECB-yttrande om den statliga garantifonden avseende det statliga pensionssystemet

Den 13 april 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/29 på begäran av Bulgariens finansminister.

ECB-yttrande om insättningsgarantin och bankavvecklingsregimen

Den 16 april 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/30 på begäran av det danska ministeriet för företagande och tillväxt.

ECB-yttrande om lagen om Bank of Greece

Den 16 april 2012 antog ECB-rådet yttrande CON/2012/31 på begäran av Bank of Greece.

Statistik

Sekretess vid insamling av statistik,

Den 16 april 2012 godkände ECB-rådet rekommendationerna i rapporten om åtgärder som vidtagits för att säkerställa konfidentialitet för den statistik som anges i rådets förordning (EG) nr 2533/98 av den 23 november 1998 (ändrad av rådets förordning (EG) nr 951/2009) om Europeiska centralbankens insamling av statistiska uppgifter. En sammanfattning av rapporten finns på ECB:s webbplats.

Organisationsstyrning

ECB-rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Banque de France

Den 23 mars 2012 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2012/5 till EU-rådet om externa revisorer för Banque de France (ECB/2006/5). Rekommendationen publicerades i Europeiska unionens officiella tidning och finns på ECB:s webbplats.

Upprättande av en kommitté för kontrolling

Den 18 april 2012 beslutade ECB-rådet att Eurosystemets kommitté för kalkylmetoder omvandlas till kommittén för kontrolling. Syftet är att ytterligare förstärka det stöd som finansiell kontrolling kan ge vid förberedande och genomförande Eurosystemsprojekt.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media