Menu

EMS politikas pamatnostādnes

ECB darbojas Eiropas Savienības Ekonomikas un monetārās savienības (EMS) ietvaros.

Pārvaldība vairākos līmeņos

Pēc euro ieviešanas monetārās politikas un valūtas kursa politikas kompetence tika nodota ECB. Savukārt par ekonomikas politiku – piemēram, fiskālo vai darba tirgus politiku – joprojām pamatā atbildīgi valstu politikas veidotāji.

EMS pārvaldības struktūru veido vairāki līmeņi, kas daļēji atspoguļo ekonomisko realitāti – vienotās valūtas un ES vienotā tirgus rezultātā Eiropas tautsaimniecības savstarpēji ir ļoti atkarīgas. Šīs savstarpējās atkarības dēļ vērojama arī ietekmes pārnese starp dalībvalstīm, īpaši valūtas savienības ietvaros, t.i., vienas dalībvalsts politikas lēmumi vai tautsaimniecības norises spēcīgi ietekmē citas dalībvalstis.

Valstu politikas koordinācija

EMS valstu ekonomiskā politika pakļauta Eiropas koordinācijas un pārraudzības regulējumam. Tā tiek panākts, lai šī politika būtu vērsta uz ilgtspēju un noturību, veicinot EMS raitu darbību un tādējādi arī sniedzot atbalstu vienotajai monetārajai politikai cenu stabilitātes nodrošināšanas procesā.

Turklāt koordinēti valstu politikas risinājumi var efektīvāk novērst vai mazināt ekonomiskos satricinājumus, kuri skar vairākumu valstu vai visas valstis valūtas savienībā.

Stabilitātes un izaugsmes pakts

Stabilitātes un izaugsmes pakts (SIP) tika pieņemts 1997. gadā, lai pilnveidotu Līguma noteikumus par fiskālo ilgtspēju. Stabilas valsts finanses palīdz sasniegt citus būtiskus politikas mērķus, piemēram, spēcīgu un ilgtspējīgu izaugsmi, tādējādi veicinot darba vietu radīšanu.

Eiropas semestris

ES dalībvalstu ekonomiskās politikas pārraudzība tiek organizēta gada cikla veidā, ko dēvē par Eiropas semestri. Šis process tika izveidots, lai labāk saskaņotu fiskālās un tautsaimniecības politikas, kas joprojām ir juridiski nošķirtas, pārraudzību ES.

Šīs politikas jomas tiek vērtētas vienlaicīgi, lai nodrošinātu lielāku konsekvenci starp dažādajiem pārraudzības procesiem un iegūtu dalībvalstu tautsaimniecību un to mijiedarbības visaptverošu novērtējumu.

Makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūra

Makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūras (MNNP) mērķis ir noteikt un risināt makroekonomisko nesabalansētību un sarūkošu konkurētspēju. Ir svarīgi novērst makroekonomisko nesabalansētību, lai uzlabotu euro zonas tautsaimniecības noturību un novērstu krīzes veidošanos.

EMS pabeigšana

Neraugoties uz dažādiem uzlabojumiem pēdējo gadu laikā, EMS pārvaldības struktūrā joprojām ir dažas vājās vietas.

Ekonomiskās politikas lēmumu koordinācija Eiropas līmenī joprojām ir brīva, tāpēc stabilas ekonomiskās politikas īstenošanā var būt vērojamas atšķirības. Šādos apstākļos gaidāms, ka tiks veikti turpmāki pasākumi, lai pabeigtu EMS arhitektūru.

ECB 2012. un 2015. gadā piedalījās dziļākas EMS ieskicēšanā. Šā procesa kulminācija bija rīcības plāna "Eiropas Ekonomikas un monetārās savienības izveides pabeigšana" – tā dēvētā piecu priekšsēdētāju ziņojuma – publicēšana. Šajā ziņojumā izklāstīti svarīgākie principi un soļi, kas nepieciešami, lai pabeigtu EMS. Tajā ir četras sadaļas: patiesa ekonomiskā savienība, finanšu savienība, fiskālā savienība un politiskā savienība. Tajā apsvērti gan īstermiņa, gan ilgtermiņa pasākumi, bet tiem visiem jābūt pabeigtiem vēlākais līdz 2025. gadam. Tādējādi ziņojumā piedāvāts konkrēts EMS padziļināšanas plāns, kas ir vērienīgs un vienlaikus praktiski īstenojams.