Menu

Какво представлява инфлацията?

Общо увеличение на цените

В една пазарна икономика цените на стоките и услугите могат винаги да се променят. Някои се повишават, други се понижават. За инфлация говорим, ако е налице общо увеличение на цените на стоките и услугите, а не само на отделни продукти. Така човек може да купи по-малко с едно евро. Иначе казано, стойността на еврото е по-малка от преди.

Изображение на инфлационното чудовище

Виждали ли сте инфлационното чудовище?

Вижте анимационния
филм за ценовата стабилност.

Някои промени в цените са по-важни от други

Когато се изчислява средното увеличение на цените, по-голямо тегло се дава на цените на продукти, за които харчим повече – например електричество, отколкото на цените на продукти, за които харчим по-малко – например захар или пощенски марки.

Различните хора купуват различни неща

Всяко домакинство има свои различни навици на харчене: някои притежават автомобил и ядат месо, други пътуват само с обществен транспорт или са вегетарианци. Средните покупателни навици на всички домакинства определят какво тегло получават различните продукти и услуги в измерването на инфлацията.

За измерването ѝ се отчитат всички стоки и услуги, потребявани от домакинствата:

 • всекидневни стоки (храна, вестници, бензин)
 • дълготрайни стоки (дрехи, компютри, перални)
 • услуги (фризьорски услуги, застраховки, жилищни наеми)

Сравняване на цената на пазарската кошница на годишна база

Всички стоки и услуги, които домакинствата потребяват в течение на годината, формират „кошница“. Всеки продукт в кошницата има определена цена, която може да се променя с времето. Годишният темп на инфлация представлява цената на цялата кошница в даден месец в сравнение с цената ѝ през същия месец на предходната година.

Пример за изчисляване на инфлацията*
Количество, купено през базисната година Цена
(базисна година)
Цена
(1 година по-късно)
Цена
(2 години по-късно)
единична общо единична общо единична общо
150 хляба 1,50 € 225 € 1,30 € 195 € 1,60 € 240 €
100 чаши кафе 2,40 € 240 € 2,40 € 240 € 2,15 € 215 €
12 подстригвания 20,00 € 240 € 22,00 € 264 € 23,00 € 276 €
1 зимно яке 145,00 € 145 € 176,00 € 176 € 160,00 € 160 €
Обща цена на кошницата 850 € 875 € 891 €
Ценови индекс 100,0 102,9 104,8
Темп на инфлация 2,9 % 1,8 %

* Инфлацията на потребителските цени в еврозоната се изчислява ежемесечно от Евростат. Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) обхваща средно около 700 стоки и услуги. Той отразява средните разходи на домакинствата в еврозоната за определена кошница продукти. Всички продукти, включени в ХИПЦ, и текущ темп на инфлация.

 1. Съставете списък на всички продукти в своята кошница и количеството, което потребявате за една година (това ще бъде вашата „базисна година“).В нашия пример ще вземем само хляб, кафе, подстригване и зимно яке.
 2. Изчислете общия разход за всеки от продуктите, като умножите закупените количества по цената, която сте платили:150 хляба x 1,50 € = 225 € 100 чаши кафе x 2,40 € = 240 € и т.н.
 3. Съберете сумите за всички продукти и ще получите общата цена на потреблението. През базисната година в примера тя е 850 €.4. Повторете стъпки 2 и 3 за следващите години.
 4. Повторете стъпки 2 и 3 за следващите години.Ако погледнете примера, ще забележите, че след първата година някои цени са се променили. Общата цена на потреблението се е повишила до 875 €. След втората година тя е 891 €.
 5. Разделете общата цена на кошницата за всяка от годините на цената през базисната година и умножете по 100.След една година: 875 € ÷ 850 € x 100 = 102,9.
 6. Годишният темп на инфлация е разликата в процентите между две съседни години.В този пример след една година темпът на инфлация е 2,9 %. Изчислява се, като извадите от ценовия индекс за годината ценовия индекс за предходната година (102,9 – 100), разделите на ценовия индекс за предходната година (100) и умножите по 100. За следващата година резултатът е (104,8 – 102,9) ÷ 102,9 x 100 = 1,8 %.

Инфлация в еврозоната

Хармонизиран индекс

В еврозоната инфлацията на потребителските цени се измерва с „Хармонизиран индекс на потребителските цени“ или „ХИПЦ“. Думата „хармонизиран“ означава, че всички държави в Европейския съюз прилагат една и съща методика. Така се гарантира, че данните за една държава са съпоставими с данните за друга.

  Инфлация, ценова стабилност и ЕЦБ

  Главната цел на ЕЦБ е да поддържа ценовата стабилност, която се дефинира като годишна ХИПЦ-инфлация под, но близо до 2 % в средносрочен план. Защо е толкова важно да се поддържа ценова стабилност

  Съпоставимост между държавите

  Преди еврото да стане наша обща парична единица, всяка държава измерваше инфлацията посредством свои национални методи и процедури. С въвеждането на еврото възникна необходимостта инфлацията да се измерва за цялата еврозона, без пропуски или припокривания, по начин, съпоставим за всички държави. Именно това се осигурява посредством ХИПЦ, подпомогнат от набор от правно обвързващи стандарти.

   Тегло на продуктите в ХИПЦ

   Как ще се отрази промяната на една цена върху ХИПЦ зависи от това средно колко харчат домакинствата за този продукт.
   Пример – кафе: кафето (заедно с чая и какаото) има тегло 0,4 %. Ето защо промяна в цената му няма да се отрази сериозно на общия ХИПЦ.
   Пример – бензин: бензинът (заедно с други горива и масла за автомобили) има тегло 4,6 %, което означава, че една и съща процентна промяна както при кафето ще има около десет пъти по-силно въздействие върху ХИПЦ.

   Тегло на основните групи продукти в ХИПЦ

   Как се изчислява ХИПЦ?

   1. Събиране на цени – Всеки месец наблюдатели събират около 1,8 милиона цени в над 200 000 търговски обекта. Това се случва в близо 1600 града из цялата еврозона. Във всяка държава се събират цени средно за около 700 представителни стоки и услуги. Точният брой на стоките и услугите в извадката се различава в отделните държави. За всеки продукт се събират няколко цени от различни търговски обекти в различни райони. Пример: при цените на книгите се отчитат различните типове (художествена литература, нехудожествена литература, справочна литература и т.н.), продавани в книжарници, супермаркети и посредством интернет доставчици. още
   2. Определяне на теглото на групите продукти – Теглото на групите продукти се определя от важността им в бюджета на средностатистическото домакинство. За да е сигурно, че индексът остава актуален и отразява променящите се покупателни навици, теглата се актуализират редовно. Те се изчисляват въз основа на резултатите от проучвания, при които от домакинствата се изисква да записват за какво харчат парите си. Теглата представляват средни национални стойности, които отразяват разходите на всички типове потребители (богати, бедни, млади, възрастни и т.н.). още
   3. Определяне на теглото на държавите – Теглото на държавите се определя според техния дял в общите потребителски разходи на еврозоната. още

   Кой изчислява ХИПЦ ...

   ... в трети страни? Всяка държава от еврозоната има национален статистически институт. Той изчислява ХИПЦ за съответната държава.

   ... в еврозоната? Всеки национален статистически институт изпраща данните си в Евростат – статистическата служба на Европейските общности. Евростат изчислява ХИПЦ за еврозоната като цяло. Евростат се грижи също за качеството на националните данни, като следи съответствието с правно обвързващите стандарти. За подробности вижте Страниците на Евростат за ХИПЦ.

   Преглед на данните

   Инфлация на потребителските цени в еврозоната от 1961 г. насам

   През 70-те и 80-те години на ХХ век инфлацията е висока в много европейски страни. От средата на 90-те години обаче темпът ѝ се забавя значително благодарение на подготовката на държавите за въвеждането на еврото и на паричната политика на ЕЦБ.

   Графика на инфлацията на потребителските цени от 1961 г. насам

   Кои фактори определят актуалния темп на инфлация?

   Не винаги продуктите, чиято цена се променя най-много, влияят най-силно върху индекса. Темпът на инфлация зависи от дела на всеки продукт в потребителските разходи на средното домакинство, т.е. от „теглото“ на продукта.

   Графика, представяща измененията на цените и теглото на отделните групи продукти в ХИПЦ

   Разгледайте най-актуалните данни с това интерактивно табло за инфлацията

   Разгледайте последните данни и данните от предишни периоди от 1996 г. насам. Вижте отделните държави и се запознайте с отделните групи продукти. Когато изберете период, движението на инфлацията във времето ще бъде показано като анимация, месец по месец.

   Връзка към анимацията

   Таблици с данни по държави и групи продукти

   Изображение с връзка към таблиците в HTML формат

   Усещана инфлация

   Проучванията на потребителите често показват, че хората имат „усещането“ за по-висока инфлация, отколкото показват в действителност ценовите индекси. Какво формира начина, по който хората възприемат инфлацията? Ето какво са установили редица академични изследвания:

   Изображение на хлебчета

   • Повишенията на цените привличат вниманието ни повече от пониженията и по-дълго ги помним. Склонни сме по-малко да забелязваме стабилните или намаляващите цени, макар че те също се вземат предвид при отчитането на средния темп на инфлация.
   • Повече забелязваме честите покупки в брой – През последните години цените на някои продукти и услуги, които купуваме често, са се повишили над средното. Такива са бензинът, хлябът и билетите за автобус. Когато мислим за инфлацията, често обръщаме твърде много внимание на промените в цените на тези продукти. Така е възможно в крайна сметка да надценим реалния темп на инфлация.
   • По-малко забелязваме по-редките покупки и директния дебит – Съществена част от бюджета на домакинството отива за стоки и услуги, които купуваме по-рядко. Примери за това са автомобилите и почивките. Има и продукти, за които често плащаме с автоматични банкови трансфери (директен дебит или постоянно нареждане), например жилищни наеми и сметки за телефон. Когато мислим за инфлацията, обръщаме по-малко внимание на тези разходи и на промените в цените им.

    Инфлацията представлява средна стойност на широк диапазон от промени в цените

    Графика, представяща измененията на цените и теглото на отделните групи продукти в ХИПЦ

    • „Лична“ инфлация – Хармонизираният индекс на потребителските цени (ХИПЦ) се основава на средна кошница от стоки и услуги. Тя е представителна за всички домакинства. Това може би се усеща по-силно от домакинствата, които се сблъскват с по-висока от средната инфлация, отколкото от онези, които се радват на инфлация под средната.

     Пример: ако цената на бензина се повиши много повече от цените на други стоки и услуги, възможно е хората, които използват често автомобилите си, да „усещат“ инфлация, надхвърляща ХИПЦ, тъй като личните им разходи за бензин са по-високи от средните. Обратното, домакинствата, които използват кола рядко или никога, ще имат по-нисък „личен“ темп на инфлация.

    • Темпът на инфлация е годишен, но човешката памет стига и по-назад – ХИПЦ обикновено се отчита като годишен темп на прираст. Това означава, че общото равнище на цените за определен период от време – например януари 2009 г. – се сравнява със същия период през предходната година – януари 2008 г. За формирането на усещанията на хората е възможно да играят роля цени от преди няколко години. В продължителен период от време тенденцията е цените да се повишават съществено, дори ако годишният темп на инфлация е нисък. Ако например годишното изменение на ХИПЦ е 2 %, след 10 години общото равнище на цените ще е по-високо с над 20 %.

     Изображение на стар Фиат 500 Изображение на нов Фиат 500

     • Промени в цените и промени в качеството – Често ние възприемаме като инфлация промяната в етикета с цената на стоката. Понякога обаче се променя и качеството на продукта. ХИПЦ отчита това, като изважда промяната, която се дължи на качество.

      Пример: Може цените на автомобилите да са се повишили, но новите модели стандартно включват елементи, които преди са се продавали като екстри по заявка (например сателитна навигационна система, климатик, въздушна възглавница). В подобни случаи повишението на цената се дължи донякъде на повишението на качеството, а не само на инфлацията. Ако, да кажем, цените на автомобилите нараснат със средно 5 %, но 1 % се дължи на повишение на качеството, ХИПЦ ще отчете 4 % увеличение за този продукт.