Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Οδηγός χρήσης της ενοποιημένης εβδομαδιαίας λογιστικής κατάστασης του Ευρωσυστήματος

Τελευταία ενημέρωση: 2 Σεπτεμβρίου 2020

Η εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση παρέχει στο κοινό πληροφορίες σχετικά με τις πράξεις νομισματικής πολιτικής, τις πράξεις συναλλάγματος και τις επενδυτικές δραστηριότητες του Ευρωσυστήματος.

Νομική βάση για την υποβολή εκθέσεων

Το άρθρο 15 του καταστατικού του ΕΣΚΤ απαιτεί την εβδομαδιαία δημοσίευση ενοποιημένης λογιστικής κατάστασης του Ευρωσυστήματος. Σε αυτήν απεικονίζονται οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις του Ευρωσυστήματος έναντι τρίτων μερών, όπως προκύπτουν από τους λογαριασμούς των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) της ζώνης του ευρώ και της ΕΚΤ. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις μεταξύ κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος (γνωστές ως απαιτήσεις και υποχρεώσεις εντός Ευρωσυστήματος, όπως τα υπόλοιπα του TARGET2) συμψηφίζονται μεταξύ τους και, επομένως, δεν απεικονίζονται.

Η μορφή και το περιεχόμενο της εβδομαδιαίας λογιστικής κατάστασης διευκρινίζονται στην κατευθυντήρια γραμμή της ΕΚΤ σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΚΤ/2016/34).

Ημερομηνίες δημοσίευσης

Κατά κανόνα, η εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση δημοσιεύεται κάθε Τρίτη στις 15.00 ώρα κεντρικής Ευρώπης και αφορά την προηγούμενη Παρασκευή. Ορισμένες ημερομηνίες δημοσίευσης αποκλίνουν από αυτόν τον γενικό κανόνα, για παράδειγμα, όσον αφορά την πρώτη εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση μετά το τέλος τριμήνου και όποτε το σύστημα TARGET2 είναι κλειστό κατά τη διάρκεια της περιόδου κατάρτισης της εβδομαδιαίας λογιστικής κατάστασης. Ένα επεξηγηματικό σημείωμα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις κινήσεις των βασικών θέσεων και μεγεθών της λογιστικής κατάστασης, καθώς και με άλλα θέματα, όταν κρίνεται αναγκαίο.

Κατάλογος ημερομηνιών δημοσίευσης

Ενώ η εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση είναι διαθέσιμη σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ, το συνοδευτικό επεξηγηματικό σημείωμα παρέχεται μόνο στα αγγλικά.

Λογιστικοί κανόνες

Γενικά

Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2016/34 ορίζει κανόνες για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων του Ευρωσυστήματος. Οι λογιστικοί κανόνες είναι υποχρεωτικοί για όλα τα στοιχεία που έχουν ουσιώδη σημασία για τις πράξεις του Ευρωσυστήματος.

ΕΚΤ/2016/34

Κανόνες αποτίμησης των στοιχείων της λογιστικής κατάστασης

Η εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση αντανακλά την αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του Ευρωσυστήματος σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2016/34.

Αποτίμηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού

Ο χρυσός, τα χρηματοδοτικά μέσα σε ξένο νόμισμα και οι τίτλοι υπόκεινται σε αναπροσαρμογή της αξίας τους με βάση τις τρέχουσες αγοραίες ισοτιμίες και τιμές στο τέλος κάθε τριμήνου, με εξαίρεση τους τίτλους που ταξινομούνται ως διακρατούμενοι μέχρι τη λήξη, τους μη εμπορεύσιμους τίτλους και τους τίτλους που διακρατούνται για σκοπούς νομισματικής πολιτικής οι οποίοι λογιστικοποιούνται στο αποσβεσμένο κόστος. Οι τίτλοι που αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος λογίζονται ως ξεχωριστά διαθέσιμα και υπόκεινται σε έλεγχο απομείωσης αξίας.

Βάση της αναπροσαρμογής αξίας

Η αναπροσαρμογή της αξίας τίτλων, πράξεων ανταλλαγής επιτοκίων, συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης, προθεσμιακών συμφωνιών επιτοκίων και άλλων πράξεων επί επιτοκίων (με εξαίρεση τα δικαιώματα προαίρεσης που είναι ενσωματωμένα σε τίτλους) λαμβάνει χώρα κατά στοιχείο. Η αναπροσαρμογή της αξίας των διαθεσίμων σε ξένο νόμισμα (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων) γίνεται κατά νόμισμα.

Αναπροσαρμογή αξίας στο τέλος τριμήνου

Η καθαρή επίδραση της αναπροσαρμογής της αξίας στο τέλος τριμήνου απεικονίζεται ξεχωριστά για κάθε στοιχείο στην εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση μετά το τέλος του τριμήνου. Στη διάρκεια του τριμήνου, όλες οι πράξεις που διενεργεί το Ευρωσύστημα καταγράφονται στις ισοτιμίες και τιμές συναλλαγής. Με αυτήν την πρακτική δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να παρακολουθούν, στη διάρκεια του τριμήνου, την εξέλιξη των πράξεων του Ευρωσυστήματος με βάση τις ταμειακές ροές, ενώ στο τέλος του τριμήνου οι θέσεις της λογιστικής κατάστασης που υπόκεινται σε τακτική αναπροσαρμογή της αξίας καταγράφονται στις αγοραίες τιμές ούτως ώστε να αποτυπώνεται η οικονομική πραγματικότητα.

Κανόνες αναγνώρισης εσόδων

Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη που προκύπτουν από αναπροσαρμογή της αξίας στο τέλος τριμήνου δεν αναγνωρίζονται ως έσοδα, αλλά καταγράφονται απευθείας σε λογαριασμό αναπροσαρμογής. Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες μεταφέρονται στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης στο τέλος της χρήσης, εφόσον υπερβαίνουν προηγούμενα κέρδη από αναπροσαρμογή τα οποία έχουν καταγραφεί στον αντίστοιχο λογαριασμό αναπροσαρμογής. Τέτοιες αναγνωρισθείσες ζημίες δεν αντιλογίζονται έναντι νέων μη πραγματοποιηθέντων κερδών επόμενων χρήσεων. Οι μη πραγματοποιηθείσες ζημίες που προκύπτουν από αναπροσαρμογή αξίας δεδομένου τίτλου, ξένου νομίσματος ή διαθεσίμων χρυσού δεν συμψηφίζονται με μη πραγματοποιηθέντα κέρδη από άλλους τίτλους ή νομίσματα. Αυτές οι αρχές συνδυάζουν τη διαφάνεια με τη συνετή αναγνώριση εσόδων.

Μορφή της λογιστικής κατάστασης

Οι ΕθνΚΤ παρέχουν τα στοιχεία των λογιστικών καταστάσεών τους στην ΕΚΤ σύμφωνα με τη μορφή που ορίζεται στο Παράρτημα IV της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2016/34, η οποία ορίζει επίσης τη σύνθεση κάθε στοιχείου της λογιστικής κατάστασης. Η συμφωνία των λογιστικών καταστάσεων των ΕθνΚΤ στο σύνολό τους είναι πολύ σημαντική για τη διαδικασία ενοποίησης των στοιχείων. Περαιτέρω λεπτομέρειες για το περιεχόμενο και τη διάρθρωση της λογιστικής κατάστασης παρέχονται στην παρακάτω ενότητα.

Περιεχόμενο

Γενικά

Η εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση απεικονίζει τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων όλων των υποκαταστημάτων των ΕθνΚΤ, έναντι τρίτων. Δεν περιλαμβάνει απαιτήσεις και υποχρεώσεις σε σχέση με επενδύσεις σε θυγατρικές ή εταιρείες στις οποίες έχουν συμμετοχές οι ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ. Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις μεταξύ κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος (γνωστές ως απαιτήσεις και υποχρεώσεις εντός Ευρωσυστήματος, όπως τα υπόλοιπα του TARGET2) συμψηφίζονται μεταξύ τους και, επομένως, δεν απεικονίζονται.

Διάρθρωση της λογιστικής κατάστασης

Στην εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση γίνεται διάκριση μεταξύ κατοίκων της ζώνης του ευρώ και μη κατοίκων της ζώνης του ευρώ, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά και τα διεθνή στατιστικά πρότυπα. Άλλη διάκριση γίνεται μεταξύ στοιχείων σε ξένο νόμισμα και στοιχείων σε ευρώ. Επιπλέον, οι θέσεις έναντι του χρηματοπιστωτικού τομέα (π.χ. το στοιχείο 3 του παθητικού Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ) διακρίνονται από τις θέσεις έναντι γενικής κυβέρνησης και λοιπών (π.χ. το στοιχείο 5 του παθητικού Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ).

Η εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση απεικονίζει τα υπόλοιπα στο κλείσιμο των εργασιών της ημέρας υποβολής των στοιχείων καθώς και τις μεταβολές (λόγω συναλλαγών ή επιδράσεων αναπροσαρμογής της αξίας στο τέλος τριμήνου, κατά περίπτωση) σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Όλα τα στοιχεία της λογιστικής κατάστασης εκφράζονται σε εκατομμύρια ευρώ, ενώ τα στοιχεία στο επεξηγηματικό σημείωμα παρουσιάζονται γενικότερα σε δισεκατομμύρια ευρώ.

Τα περισσότερα από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση είναι επίσης διαθέσιμα ως μακρές χρονοσειρές.

Επεξηγηματικό σημείωμα σχετικά με την εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση

Το επεξηγηματικό σημείωμα αναφέρεται κυρίως σε μεταβολές που έχουν προκύψει λόγω εξελίξεων που σχετίζονται με την εφαρμογή των πράξεων νομισματικής πολιτικής και συναλλάγματος σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η ενότητα αυτή παρουσιάζει συνοπτικά τις αναφορές στα βασικά στοιχεία της εβδομαδιαίας λογιστικής κατάστασης που αναλύονται.

Το στοιχείο Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) απεικονίζει τα διαθέσιμα χρυσού (φυσικού και άυλου) των κεντρικών τραπεζών του Ευρωσυστήματος στην αγοραία τιμή του τέλους του προηγούμενου τριμήνου και την αξία τυχόν συναλλαγών (αγορών και πωλήσεων) που έχουν διακανονιστεί μετά το τέλος του προηγούμενου τριμήνου. Ενώ αυτή η θέση δεν συμπεριλαμβάνεται στο στοιχείο Καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος, αποτελεί μέρος των επίσημων διαθεσίμων του Ευρωσυστήματος. Στο επεξηγηματικό σημείωμα περιλαμβάνεται ειδική παράγραφος μόνο σε περίπτωση σημαντικών κινήσεων σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα λόγω αναπροσαρμογής της αξίας στο τέλος τριμήνου.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού)[1] περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα που προκύπτουν από συναλλαγές πελατών και χαρτοφυλακίου σε συνάλλαγμα (συμπεριλαμβανομένων των ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων – ΕΤΔ) τόσο με κατοίκους όσο και με μη κατοίκους της ζώνης του ευρώ, καθώς και τις πράξεις παροχής ρευστότητας σε συνάλλαγμα που διενεργούνται προς όφελος κατοίκων της ζώνης του ευρώ. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει το σκέλος των επίσημων διαθεσίμων του Ευρωσυστήματος που τηρούνται σε συνάλλαγμα το οποίο είναι κυρίως απαραίτητο για τη στήριξη πιθανών παρεμβάσεων στην αγορά συναλλάγματος.

 • Στο στοιχείο 2.1 του ενεργητικού Απαιτήσεις έναντι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) απεικονίζονται οι απαιτήσεις των κρατών μελών που απορρέουν από την εγγραφή τους στο ΔΝΤ, τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα που διακρατούν και τη συμμετοχή στα προγράμματα του ΔΝΤ. Σχετικό είναι το στοιχείο 9 του παθητικού Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ, που αντιπροσωπεύει το ποσό των ΕΤΔ που είχαν αρχικά κατανεμηθεί στα αντίστοιχα κράτη μέλη.
 • Το στοιχείο 2.2 του ενεργητικού Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού αντιπροσωπεύει τον κύριο όγκο των επίσημων συναλλαγματικών διαθεσίμων του Ευρωσυστήματος και αποτελείται κυρίως από καταθέσεις και τοποθετήσεις σε τίτλους έναντι αντισυμβαλλομένων εκτός της ζώνης του ευρώ. Τα στοιχεία ενεργητικού σε συνάλλαγμα που βρίσκονται στη ζώνη του ευρώ παρουσιάζονται στο στοιχείο 3 του ενεργητικού Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ.

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού)[2] απεικονίζει τη χρησιμοποίηση των δανειοδοτικών πράξεων του Ευρωσυστήματος για την παροχή ρευστότητας από αντισυμβαλλομένους χωρίς να συνυπολογίζονται τα μέσα απορρόφησης ρευστότητας.

Τα δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 5 του ενεργητικού) αναλύονται σε έξι επιμέρους στοιχεία και αντανακλούν τις πιστοδοτικές πράξεις νομισματικής πολιτικής που χρησιμοποιεί το Ευρωσύστημα για την παροχή ρευστότητας.

 • Το στοιχείο 5.1 του ενεργητικού Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης αναφέρεται σε μια τακτική πιστοδοτική πράξη ανοικτής αγοράς για την παροχή ρευστότητας, την οποία εκτελεί το Ευρωσύστημα με τη μορφή αντιστρεπτέων συναλλαγών. Οι πιστοδοτικές πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης διενεργούνται μέσω εβδομαδιαίων τακτικών δημοπρασιών και η κανονική τους διάρκεια είναι μία εβδομάδα.
 • Το στοιχείο 5.2 του ενεργητικού Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης αφορά αντιστρεπτέες συναλλαγές παροχής ρευστότητας με μηνιαία συχνότητα και κανονική διάρκεια τριών μηνών. Επιπλέον, αυτό το στοιχείο περιλαμβάνει μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής με τη μορφή πρόσθετων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης σε ευρώ που περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα πράξεις ανοικτής αγοράς του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ.
 • Το στοιχείο 5.3 του ενεργητικού Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας καλύπτει τις πράξεις αγοράς που εκτελούνται σε έκτακτη βάση με στόχο τη διαχείριση της κατάστασης ρευστότητας στην αγορά και τον επηρεασμό των επιτοκίων, ιδίως για την εξομάλυνση των επιδράσεων που ασκούν στα επιτόκια απροσδόκητες διακυμάνσεις της ρευστότητας στην αγορά.
 • Το στοιχείο 5.4 του ενεργητικού Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις καλύπτει αντιστρεπτέες πράξεις ανοικτής αγοράς για την παροχή ρευστότητας που εκτελεί το Ευρωσύστημα με κύριο σκοπό την προσαρμογή της διαρθρωτικής θέσης ρευστότητας του χρηματοπιστωτικού τομέα έναντι του Ευρωσυστήματος.
 • Το στοιχείο 5.5 του ενεργητικού Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης είναι μια πάγια διευκόλυνση του Ευρωσυστήματος την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι αντισυμβαλλόμενοι για να λαμβάνουν ρευστότητα μίας ημέρας από μια ΕθνΚΤ με προκαθορισμένο επιτόκιο έναντι αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων.
 • Το στοιχείο 5.6 του ενεργητικού Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων μπορεί να προκύψει από αυξήσεις της αξίας υποκείμενων εξασφαλίσεων όσον αφορά τις λοιπές πιστώσεις προς αντισυμβαλλομένους. Σε τέτοιες περιπτώσεις, οι κεντρικές τράπεζες ενδέχεται να επιστρέψουν πλεονάζοντα μετρητά στον αντισυμβαλλόμενο.

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα υπολογίζεται με αφαίρεση των ακόλουθων επιμέρους στοιχείων του παθητικού από το στοιχείο 5 του ενεργητικού.

 • Το στοιχείο 2.2 του παθητικού Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων είναι μια πάγια διευκόλυνση του Ευρωσυστήματος την οποία μπορούν να χρησιμοποιούν οι αντισυμβαλλόμενοι για την τήρηση καταθέσεων μίας ημέρας τοκιζόμενων με προκαθορισμένο επιτόκιο. (Αυτό το επιμέρους στοιχείο πρέπει να εξετάζεται συνδυαστικά με το επιμέρους στοιχείο 5.5 του ενεργητικού Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης. Ενώ η πρώτη διευκόλυνση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βραχυπρόθεσμη τοποθέτηση πλεονάζουσας ρευστότητας, η δεύτερη μπορεί να βοηθήσει στην κάλυψη βραχυπρόθεσμης έλλειψης ρευστότητας.)

 • Το στοιχείο 2.3 του παθητικού αφορά τις καταθέσεις προθεσμίας. Η αποδοχή καταθέσεων προθεσμίας είναι ένα μέσο νομισματικής πολιτικής που χρησιμοποιείται για σκοπούς προσαρμογής, προκειμένου να απορροφήσει ρευστότητα στην αγορά ή να αντισταθμίσει ανισορροπίες ρευστότητας την τελευταία ημέρα μιας δεδομένης περιόδου τήρησης ελάχιστων αποθεματικών.

 • Το στοιχείο 2.4 του παθητικού Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας αντανακλά έκτακτες πράξεις ανοικτής αγοράς που εκτελεί το Ευρωσύστημα με κύριο σκοπό την απορρόφηση απροσδόκητων εισροών ρευστότητας στην αγορά. Το αντίστοιχο στοιχείο στο ενεργητικό είναι οι αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας (στοιχείο 5.3 του ενεργητικού).

 • Το στοιχείο 2.5 του παθητικού Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων μπορεί να προκύψει από μειώσεις της αξίας υποκείμενων εξασφαλίσεων που παρέχονται στο πλαίσιο πιστοδοτικών πράξεων προς αντισυμβαλλομένους. Το Ευρωσύστημα μπορεί σε αυτήν την περίπτωση να απαιτήσει από τους αντισυμβαλλομένους να παράσχουν πρόσθετα μετρητά (ή εξασφαλίσεις). Αντίστοιχο στοιχείο στο ενεργητικό είναι οι πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων (στοιχείο 5.6 του ενεργητικού).

Η νομισματική βάση (στοιχεία 1, 2.1 και 2.2 του παθητικού)[3] αποτελείται από τα εξής:

 • Το στοιχείο 1 του παθητικού Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία, το οποίο αντιπροσωπεύει την ονομαστική αξία των τραπεζογραμματίων ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία από τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος.
 • Το στοιχείο 2.1 του παθητικού Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών), το οποίο αποτελείται κατά κύριο λόγο από διαθέσιμα σε σχέση με την απαίτηση που επιβάλλεται στα πιστωτικά ιδρύματα να τηρούν καταθέσεις σε λογαριασμούς στις αντίστοιχες ΕθνΚΤ. Το σύστημα ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεματικών του Ευρωσυστήματος περιλαμβάνει διατάξεις σύμφωνα με τις οποίες τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να συμμορφώνονται με την απαίτηση τήρησης ελάχιστων αποθεματικών κατά μέσο όρο στη διάρκεια συγκεκριμένης περιόδου τήρησης.
 • Το στοιχείο 2.2 του παθητικού Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων (βλ. παραπάνω).

Στο στοιχείο 7.1 του ενεργητικού Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής αντανακλώνται οι τίτλοι που διακρατεί το Ευρωσύστημα και έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο των προγραμμάτων αγοράς στοιχείων ενεργητικού, οι οποίοι παρουσιάζονται ανά χαρτοφυλάκιο. Περαιτέρω λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ, στην ενότητα Προγράμματα αγοράς στοιχείων ενεργητικού.

Όλοι οι τίτλοι που περιλαμβάνονται στο στοιχείο 7.1 του ενεργητικού αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος, ανεξαρτήτως της υποκείμενης πρόθεσης διακράτησης. Σε ετήσια βάση διενεργείται έλεγχος απομείωσης αξίας.

Η ενότητα Λοιπά θέματα του επεξηγηματικού σημειώματος μπορεί να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με σημαντικές μεταβολές οποιουδήποτε στοιχείου της εβδομαδιαίας λογιστικής κατάστασης που δεν εξετάζονται συστηματικά.

Για παράδειγμα, αυτή η ενότητα χρησιμοποιήθηκε για να επεξηγηθεί λογιστική αναταξινόμηση που έλαβε χώρα προκειμένου να εναρμονιστεί ο τρόπος κοινοποίησης της έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (emergency liquidity assistance - ELA) που παρέχουν οι ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος σε εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα. Όταν αυτές οι πράξεις λαμβάνουν τη μορφή εξασφαλισμένων δανείων, συμπεριλαμβάνονται στην εβδομαδιαία λογιστική κατάσταση στο στοιχείο Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ (στοιχείο 6 του ενεργητικού).

 1. Στοιχείο 2 του ενεργητικού Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ και στοιχείο 3 του ενεργητικού Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ μείον το στοιχείο 7 του παθητικού Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ, το στοιχείο 8 του παθητικού Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ και το στοιχείο 9 του παθητικού Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ.
 2. Στοιχείο 5 του ενεργητικού Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής μείον τα ακόλουθα στοιχεία του παθητικού: 2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων, 2.3 Καταθέσεις προθεσμίας, 2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας, 2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων και 4 Εκδοθέντα χρεόγραφα.
 3. Στοιχείο 1 του παθητικού Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία και στοιχείο 2.1 του παθητικού Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) συν το στοιχείο 2.2 του παθητικού Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου