European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 31 december 2021

Tillgångar

(miljoner euro)

Skulder

(miljoner euro)

Totalsummorna kan avvika från delsummorna på grund av avrundning.

© Europeiska centralbanken. 2022

Postadress 60640 Frankfurt am Main, Tyskland
Telefon +49 69 1344 0
Webbplats www.ecb.europa.eu

Alla rättigheter förbehålls. Återgivning för undervisningsändamål och icke-kommersiella syften är tillåten, under förutsättning att källan anges.

HTML ISBN 978-92-899-5010-7, ISSN 2443-5074, doi:10.2866/231398, QB-BT-22-001-SV-Q